mk.php?chapter=9&lang=b#14
1 - kai elegen autoiV amhn legw umein
oti eisin tineV [w]de * twn esthkotwn met emou
oitineV ou mh geuswntai qanatou
ewV an eidwsin thn basileian tou Qu
elhluquian en dunamei 2 kai meta hmeraV ex
paralambanei o IhV ton Petron
kai ton Iakwbon kai ton Iwannhn
kai anagei autouV eiV oroV uyhlon
kat idian monouV kai tate morfwqh
enprosqen autwn
3 kai ta eimatia autou egenenon to stilbonta
leuka lia wV ciwn
wV ou [du]natai tiV leukanai epi thV ghV
4 kai wfqh autoiV HleiaV sun Mwusei
kai sunelaloun tw Ihu 5 kai apokriqeiV
o PetroV eipen tw Ihu rabbei
kalon estin hmaV wde einai
qeleiV poihsw skhnaV -g-
soi mian kai Mwusei mian kai Hleia meian
6 ou gar hdei ti lalhsei
ekfoboi gar egenonto
 
7 - kai egeneto nefelh episkiazousa autoiV
kai hlqen fwnh ek thV nefelhV legousa
outoV estin o uioV mou o agaphtoV akouete autou
8 kai euqewV peribleyamenoi
ouketi oudena eidon
ei mh ton Ihn monon meq eautwn
9 kai katabainontwn autwn ek tou orouV
diestilato autoiV ina mhdenei a eidosan
dihghswntai ei mh otan o uioV
tou anqrwpou ek nekrwn anasth
10 kai ton logon ekrathsan
proV eautouV sunzhtounteV
ti estin otan ek nekrwn anasth;
11 kai ephrwtwn auton legonteV
oti oi grammateiV legousin
Hleian dei prwton elqein
12 o de apokriqeiV eipen autoiV
ei HleiaV elqwn prwtoV apokatastanei panta
kai pwV gegraptai epi ton uion tou anqrwpou
ina polla paqh kai exoudenhqh
13 alla legw umein oti kai HleiaV elhluqen
kai epoihsan autw osa hqelon
kaqwV gegraptai ep auton
14 kai elqwn proV touV maqhtaV eiden oclon
polun proV autouV kai touV grammateiV
sunzhtountaV autoiV 15 kai euqewV
paV * ocloV eidonteV ton Ihn eqambhsan
kai prosceronteV hspazonto auton
16 kai ephrwthsen autouV ti sunzhteite
en umein 17 kai apekriqh autw
eiV ek tou oclou didaskale
hnegka ton uion mou proV se
econta pna alalon
 
18 kai opou an auton katalabh
rassei * kai afrizei kai trizei touV odontaV
kai xhrenetai kai eipon toiV maqhtaiV sou
ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan
ekbalein auto 19 *kai apokriqeiV autoiV legei
w genea apiste ewV pote proV umaV esomai
ewV pote anexomai umwn ferete auton
proV me 20 kai hnegkan auton
* kai eidwn auton to pna * etaraxen auton
kai peswn epi thV ghV ekulieto afrizwn
21 kai ephrwthsen ton patera autou
posoV cronoV estin wV touto gegonen autw
o de eipen ek paidoV 22 kai pollakiV auton
* eiV pur * kai eiV udata ballei
ina auton apolesh alla ei ti dunh
bohqhson hmein Ke splagcnisqeiV ef hmaV
23 o de IhV eipen autw ei dunh pisteusai panta
dunata tw pisteuonti
24 kai euqewV kraxaV o pathr tou paidiou
meta dakruwn legei pisteuw
bohqei th apisteia mou. 25 kai ote eiden IhV
oti episuntrecei ocloV
epeteimhsen tw pni tw akaqartw
eipwn autw to alalon kai kwfon pna
egw soi epitassw exelqelqe ex autou
kai mhketi eiselqhV eiV auton
26 kai kraxaV kai polla sparaxaV
exhlqen ap autou kai egeneto wV nekroV
wste pollouV legontaV oti apeqanen
27 o de IhV krathsaV thV ceiroV autou
hgeiren auton kai anesth
28 kai eiselqontoV autou eiV oikon
oi maqhtai autou katian *-hrwtwn auton
 
diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto
29 kai eipen autoiV touto to genoV
en ouden dunatai exelqein
ei mh en proseuch kai nhsteia
30 kakeiqen exelqonteV eporeuonto
dia thV GalilaiaV kai ouk hqelen ina tiV gnoi
31 edidasken gar touV maqhtaV autou
kai elegen autoiV oti * uioV tou anqrwpou
paradidotai eiV ceiraV anqrwpou
kai apokteinousin auton kai * meta .g. hmeraV
anasthsetai 32 oi de hgnooun to rhma
kai efobounto auton eperwthsai
33 kai hlqosan eiV kafarnaoum
kai en th oikeia genomenoV ephrwta autouV
ti en th odw dielogizesqai 34 oi de esiwpwn
proV allhlouV gar dielecqhsan *
tiV mizwn genhtai autwn
35 tote kaqisaV efwnhsen touV .ib. ***
36 kai labwn to paidion
esthsen auton en mesw autwn
kai anaklisamenoV auto eipen autoiV
37 oV an * twn toioutwn paidiwn
dexhtai en tw onomati mou eme decetai
kai oV an eme dexhtai
ouk eme decetai alla ton aposteilanta me
38 apekriqh autw * IwannhV kai eipen
didaskale eidamen tina en tw onomati sou
ekballonta daimonia
oV ouk akolouqei meq hmwn
kai ekwluomen auton 39 o de apokriqeiV eipen
mh kwluete * oudeiV gar estin
oV poihsei dunamin epi tw onomati mou
kai dunhsetai tacu kakologhsai me
 
40 oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin
41 oV gar an potish umaV
pothrion udatoV en tw onomati mou
oti Cru estai amhn legw umein
oti ou mh apolesei ton misqon autou
42 kai oV an skandalizh
ena twn meikrwn toutwn twn pistin
econtwn * kalon estin autw mallon
ei periekeito muloV onikoV epi ton trachlon autou
kai eiV thn qalassan eblhqh
43 kai ean skandalizh se h ceir sou
apokoyon authn kalon estin soi
kullon [eis]elqein eiV thn zwhn
h *.b. ceiraV econta blhqhnai
eiV thn geennan opou estin to pur
to asbeston 44 opou o skwlhx autwn
ou teleuta kai to pur ou sbenute
45 kan o pouV sou skandalizh se
apokoyon auton
kalon soi estin cwlon eiselqein
eiV thn zwhn aiwnion
h touV .b. podaV econta blhqhnai
eiV thn geennan 46 eiV to pur to asbeston
opou o skwlhx autwn ou teleuta
kai to pur ou sbennute
47 kai * o ofqalmoV sou skandalizei se
ekbale auton
kalon soi estin monofqalmon eiselqein
eiV thn basileian tou Qu
h .b. ofqalmouV econta apelqein eiV thn geennan
48 opou o skwlhV autwn ou teleuta
kai to pur ou sbennute
49 pasa gar qusia ali alisqhsetai
 
50 kalon to alaV ean de to alaV
analon genhsetai en tini auto artusetai
ecete en eautoiV ala kai eirhneuetai
en allhloiV .