1 en ekeinaiV de taiV hmeraiV
palin pollou oclou ontoV
kai mh econtwn autwn ti fagwsin
proskalesamenoV touV maqhtaV legei autoiV
2 splagcnizomai epi tou oclou toutou
 
oti hdh hmerai triV eisin apo pote wde eisin
kai ouk ecousin ti fagwsin
3 kai * apolusai autouV nhsteiV eiV oikon * ou qelw
mh ekluqwsin en th odw oti kai tineV ex autwn
apo makroqen hkasin 4 kai apekriqhsan autw
oi maqhtai autou * poqen toutouV dunhsetai
tiV * cortasai artwn ep erhmeiaV
5 kai ephrwta autouV posouV artouV ecetai
oi de eipon .z. 6 kai paraggellei tw oclw
anapesin epi thV ghV kai labwn touV .z. artouV
kai eucaristhsaV eklasen kai edidou
toiV maqhtaiV autou ina paraqwsin
kai pareqhkan tw oclw 7 kai eican
icqudia oliga kai eucarisqhsaV * eipen
kai autouV ekeleusen parateiqenai
8 kai efagon kai ecortasqhsan
kai hran to perisseuma
twn klasmatwn sfuridaV .z.
9 hsan de oi fagonteV wV tetrakisceilioi
kai apelusen autouV 10 kai autoV anebh
eiV to ploion meta twn maqhtwn autou
kai hlqen eiV ta oria Melegada
11 kai exhlqosan oi farisaioi kai hrxanto
sunzhtein sun autw zhtounteV par autou
to shmeion apo tou ouranou
peirazonteV auton 12 kai anastenaxaV
tw pni * legei
ti h genea auth zhtei shmeion
amhn legw umein ei doqhsetai
th genea tauth shm[e]ion
13 kai af[e]iV autouV palin
enbaV eiV to ploion aphlqen eiV to peran
14 kai epelaqonto oi maqhtai labein artouV
 
* ei mh ena arton * eicon met eautwn
en tw ploiw 15 kai diestelleto autoiV legwn
* blepete apo thV zumhV twn farisaiwn
kai thV zumhV Hrwdou 16 kai dielogizonto
proV allhlouV oti artouV ouk eican
17 kai gnouV o IhV legei autoiV ti dialogizesqai
en taiV kardiaiV umwn oti artouV ouk ecetai
oupw noeite oude sunietai
pephrwmenh estin h kardia umwn
18 ofqalmouV econteV ou blepetai
kai wta econteV ouk akouete
oude mnhmoneuete
19 ote touV .e. artouV touV eklasa
eiV touV pentakisceiliouV
kai posouV kofinouV klasmatwn
hrate plhreiV legousin autw .ib.
20 ote de touV .z. eiV touV tetrakisceiliouV
posaV sfuridaV * klasmatwn hrate
oi de eipon .z. 21 kai legei autoiV
pwV oupw sunnoeite
22 kai ercontai eiV Bhqanian kai ferousin
autw tuflon kai parakalousin auton
ina autou ayhtai
23 kai *-labomenoV thn ceira tou tuflou
exhgagen auton exw thV kwmhV
kai ptusaV eiV ta ommata autou
epeiqeiV taV ceiraV autw eperwta auton
ei ti blepeiV 24 kai anableyaV legei
blepw touV anqrwpouV * wV dendra
* peripatountaV 25 kai palin epeiqeiV taV ceiraV
epi touV ofqalmouV autou
kai hrxato anableyai kai apokatestaqh
wste anableyai thlaugwV *-panta
 
26 kai apesteilen auton eiV oikon autou
kai legei autw upage eiV ton oikon sou
kai mhdeni eiphV eiV thn kwmhn
27 kai exhlqen o IhV kai oi maqhtai autou
eiV * Kaisarian thV filippou kai en th odw
ephrwta touV maqhtaV autou legwn *
tina me legousin einai oi anqrwpoi
28 oi de apekrithsan autw legonteV
Iwannhn ton baptisthn alloi de Hlian
alloi de wV ena twn profhtwn
29 autoV de ephrwta autouV
umeiV de teina me legetai einai
apokriqeiV de o PetroV legei autw su [e]i o CrV
30 kai epeteimhsen autoiV
ina mhdenei eipwsin peri autou
31 kai hrxato didaskein autouV oti dei ton uion
tou anqrwpou polla paqein
kai apodokimasqhnai upo twn presbuterwn
kai apo twn arcierewn kai twn grammatewn
kai apoktanqhnai
kai meta treiV hmeraV anasthnai
32 kai parrhsia ton logon elalei
kai proslabomenoV o PetroV hrxato epiteiman
autw 33 o de epistrafeiV kai eidwn
touV maqhtaV autou epeteimhsen Petrw
legwn upage opeisw mou satana
oti ou froniV ta tou Qu
alla * twn anqrwpwn
34 kai proskalesamenoV ton oclon
sun toiV maqhtaiV autou eipen *
ei teiV qelei opisw mou akolouqein
*_arnhsasqw eauton kai aratw ton Strn autou
kai akolouqeitw moi 35 oV gar an qelh
 
thn yuchn autou swsai apolesei authn
oV d an apolesei authn

eneken ** tou euaggeliou swsei authn.
36 ti gar wfelhsei ton anqrwpon
ean kerdhsh ton kosmon olon
kai zhmiwqh thn yuchn autou
37 h ti gar dwsei anqrwpoV antallagma
thV yuchV autou 38 oV de an epescunqhsetai eme
kai touV emouV logouV en th genea tauth
th moicalidi kai amartwlw
kai o uioV tou anqrwpou epescunqhsetai auton
otan elqh en th doxh tou patroV autou
meta twn aggelwn twn agiwn