Evangile de Marc selon le codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre VII
1 - kai sunagontai proV auton oi farisaioi
kai tineV twn grammataiwn
elqonteV apo Ierosolumwn
2 kai eidonteV tinaV twn maqhtwn autou
* koineV cersin tout estin aniptoiV
esqiontaV touV artouVkategnwsan
3 oi gar farisaioi kai panteV oi Ioudaioi
ean mh pukmh niywntai
taV ceiraV ouk esqeiousin arton
kratounteV thn paradosian
twn presbuterwn
4 kai ap agoraV otan elqwsin
ean mh baptiswntai ouk esqiousin
kai alla polla estin a parelabon
autoiV threin baptismouV pothriwn
kai xestwn kai calkiwn kai kleinwn
5 kai eperwtwsin auton oi farisaioi
kai oi grammateiV legonteV
dia ti oi maqhtai sou ou peripatousin
kata thn paradosin twn presbuterwn
alla koinaiV taiV cersin aisqiousin
ton arton 6 o de apokriqeiV eipen autoiV
 
oti kalwV eprofhteusen HsaiaV peri umwn
* upokritwn kai eipen o laoV outoV
toiV ceilesin me agapa h de kardia autwn
porrw afesthken af emou
7 mathn de sebontai me didaskonteV
didaskaleiaV entalmata anqrwpwn
8 baptismouV xestwn kai pothriwn
kai alla paromoia a poieitai toiauta polla
afenteV thn [en]tolhn tou Qu
krateite thn paradosin twn anqrwpwn
9 kai elegen autoiV kalwV ateqeite
thn entolhn tou Qu
ina thn paradosin umwn sthshtai
10 MwushV gar eipen teima ton patera sou
kai thn mhtera* kai o kakologwn
patera h mhtera qanatw teleuteitw
11 umeiV de legetai ean eiph anqrwpoV
tw patri autou h th mhtri
korban o estin dwron
o an * mou wfelhqhV
12 ouk enafietai auton ouden poihsai
tw patri h th mhtri 13 akurounteV ton logon
tou Qu th paradosei umwn
th mwr[i]a h paredwkate kai paromoia
ta auta polla poieite 14 kai proskalesamenoV
palin ton oclon elegen autoiV
akousate mou panteV kai sunite
15 oud estin exwqen tou anqrwpou
eisporeuomenon eiV auton o dunatai auton
koinwsai alla ta ek tou anqrwpou
ekporeuomena ekeina estin
ta koinounta ton anqrwpon
16 ei tiV ecei wta akouein akouetw
 
17 kai ote eishlqen eiV thn oikeian
apo tou oclou ephrwtwn auton
oi maqhtai autou thn parabolhn
18 kai legei autoiV outwV kai umeiV
asunetoi estai ou noeite
oti pan to exwqen
eisporeuomenon eiV ton anqrwpon
ou dunatai auton koinwsai
19 ou gar eisercetai eiV thn kardian autou
all eiV thn koileian kai eiV ton oceton
exercetai kaqarizei panta ta brwmata
20 elegon de oti to ek tou anqrwpou
ekporeuomenon ekeina koinoi ton anqrwpon
21 eswqen gar ek thV kardiaV twn anqrwpwn
oi dialogismoi kakoi ekporeuontai
porneiai klemmata 22 moiceiai fonoV
pleonexia doloV ponhria aselgeia
ofqalmoV ponhroV blasfhmiai uperhfaniai
afrosunh 23 panta tauta ta ponhra
eswqen ekporeuetai kai koinoi
ton anqrwpon 24 kai anastaV ekeiqen
aphlqen eiV ta oria Turou kai eiselqwn
eiV thn oikeian oudena hqelen gnwnai
kai ouk hdunhqh laqein 25 gunh de euqewV
wV akousasa peri autou hV eicen to qugatrion
* pneuma akaqarton elqousa kai prosepesen
proV touV podaV autou 26 h de gunh hn
ellhniV funissa tw genei
kai hrwta auton ina to daimonion ekbalh
apo thV qugatroV authV 27 kai legei auth
afeV prwton cortasqhnai ta tekna
ou gar estin kalon labein ton arton twn
teknwn kai balin toiV kunarioiV
 
28 h de apekriqh autw legousa Ke alla kai ta
kunaria upokatw thV trapezhV esqiousin
apo twn yic[i]wn twn pedwn 29 kai eipen auth
upage dia touton * logon
exelhluqen to daimonion ek thV qugatroV sou
30 kai apelqousa eiV oikon * euren thn qugatera
*beblhmenhn epi thn klinhn
kai to daimonion exelhluqoV
31 kai palin exelqwn ek twn oriwn Turou
hlqen dia SidwnoV eiV thn qalassan
thV galilaiaV ana meson twn oriwn
thV DekapolewV 32 kai ferousin autw
kwfon kai mogilalon kai parakalousin auton
ina epiqh autw thn ceiran 33 kai apolabomenoV
auton apo tou oclou kat idian
ptusaV ebalen touV daktulouV autou
eiV ta wta autou
kai hyato thV glwsshV autou
34 kai anableyaV eiV ton ouranon
anestenaxen kai legei autw effeqa o estin
dianucqhti 35 kai hnughsan ai akoai autou
kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou
kai elalei orqwV 36 kai diesteilato autoiV
ina mhdenei mhden eipwsin
oi de ** autoi mallon perissoterwV ekhrusson
37 kai uperekperisswV exeplhssonto legonteV
kalwV panta pepoihken kai touV kwfouV
poiei akouein kai touV alalouV lalein