Evangile de Marc selon le codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre VI
1 kai exhlqen ekeiqen kaphlqen
eiV thn patrida autou kai akolouqousin autw
oi maqhtai autou 2 kai hmera sabbatwn
hrxato didaskein en th sunagwgh
kai polloi akousanteV exeplhssonto
epi th didach autou legonteV
poqen toutw tauta kai tiV h sofia
h doqeisa autw ina kai * dunameiV toiautai
dia twn ceirwn autou geinwntai
 
3 ouc outoV estin o tektwn o uioV* MariaV
kai o adelfoV Iakwbou kai IwshtoV kai Iouda
kai SimwnoV; ouci kai ai adelfai autou
wde proV hmaV eisin;
kai eskandalizonto en autw
4 kai elegen autoiV o IhV
oti ouk estin profhthV atimoV
ei mh en th patridi autou kai en taiV sungenesin *
kai en th oikia autou 5 kai ouk edunato ekei
oudemian poihsai dunamin
ei mh oligoiV arrwstoiV
epiqeiV taV ceiraV eqerapeusen
6 kai eqaumazen dia thn pistin autwn
kai perihgen taV kwmaV kuklw didaskwn
7 kai proskalesamenoV touV .ib. maqhtaV
* apesteilen autouV ana .b.
* douV autoiV exousian
twn pneumatwn twn akaqartwn
8 kai parhggeilen autoiV eina mhden erwsin
eiV odon ei mh rabdon monon
mhte phran mhte arton
mhte eiV thn zwnhn calkon
9 alla upodedemenouV sandalia
kai mh endushsqai .b. citwnaV
10 kai elegen autoiV opou ean eiselqhte
* ekei menetai ewV an exelqhte ekeiqen
11 kai osoi ean mh dexwntai umaV
mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi
ekeiqen ekteinaxate ton coun
* twn podwn umwn eiV marturion autoiV
12 kai exelqonteV ekhruxan
ina metanowsin 13 kai daimonia polla
exebalon kai aleiyanteV elew
 
pollouV arwstouV eqerapeuon
14 kai hkousen HrwdhV o basileuV
faneron gar egeneto
to onoma autou kai elegosan
oti IwannhV o baptisthV eghgertai
ek nekrwn kai dia touto energousin
ai dunamiV en autw
15 alloi de elegon oti HliaV estin
alloi de elegon oti * eiV twn profhtwn
16 akousaV de * HrwdhV elegen on egw apekefalisa
outoV ek nekrwn hgerqh 17 autoV gar * HrwdhV
aposteilaV ekrathsen
ton Iwannhn kai edhsen auton
kai ebalen eiV fulakh dia Hrwdiada
thn gunaika Filippou tou adelfou autou
oti egamhsen authn
18 elegen gar IwannhV tw Hrwdh
ouk exestin se ecein au
thn gunaika tou adelfou sou
19 h de HrwdiaV hnicen autw
kai hqelen apokteinai auton
kai ouk hdunato
 20 o gar HrwdhV efobeito ton Iwannhn
eidwV auton andra dikaion
kai agion einai kai sunethrei auton
kai akousaV autou polla epoiei
kai hdewV autou hkouen
 21 kai genomenhV de hmeraV eukairou
* HrwdhV toiV geneclioiV autou
deipnon epoihsen toiV megeistasin
kai toiV ceiliarcoiV
kai toiV prwtoiV thV GalilaiaV
22 EiselqoushV de thV qugatroV autou
 
HrwdiadoV kai orchsamenhV kai aresashV
tw Hrwdh kai toiV sunanakeimenoiV
eipen o basileuV tw korasiw
aithson me o * qeleiV kai dwsw soi
23 kai wmosen auth polla ei ti an me aithshV
dwsw soi kai to hmeisu thV basileiaV mou
24 h de exelqousa eipen th mhtri authV
ti aithswmai; h de eipen
thn kefalhn Iwannou tou baptistou
25 kai eiselqousa ** proV ton basilea *** eipen
doV moi epi pinaki wde
thn kefalhn Iwanou tou baptistou
26 * perilupoV genomenoV o basileuV
wV hkousen dia touV orkouV
kai dia touV sunanakeimenouV
ouk hqelhsen authn aqethsai
 27 alla euqewV aposteilaV * spekolatoran
epetaxen enecqhnai thn kefalhn autou
28 O de apelqwn apekefalisen auton
en th fulakh kai hnegken thn kefalhn
* epi pinakei kai edwken authn tw korasiw
kai to korasion edwken * th mhtri authV
 29 akousanteV de oi maqhtai autou hlqon
kai hran to ptwma autou
kai eqhkan auto en tw mnhmeiw
30 kai sunagontai oi apostoloi proV ton Ihn
kai aphggeilan autw panta
osa epoihsan kai osa edidaxan
31 kai eipen autoiV o IhV deute upagwmen
* eiV erhmon topon kai anapauesqai oligon
hsan gar oi ercomenoi
kai oi upagonteV polloi
kai oude fagein eukairoV eicon
 
32 kai anabanteV eiV to ploion
aphlqon eiV erhmon topon kat idian
33 kai eidan autouV upagontaV
kai egnwsan polloi
kai pezh apo pantwn * polewn
sunedramon ekei kai sunhlqon autou
34 kai exelqwn kai eidwn polun oclon o IhV
* e[s]plagnisqh ep autouV oti hsan wV probata
mh econta po[i]mena
kai hrxato didaskein autouV polla
 35 hdh de wraV pollhV geinomenhV
proselqonteV * oi maqhtai autou
legousin autw oti erhmoV estin topoV
hdh wra pollh 36 apoluson autouV
ina apelqonteV eiV touV eggista agrouV
kai eiV taV kwmaV ina agoraswsin eautoiV
ti fagein 37 kai * apokriqeiV eipen autoiV o IhV
dote autoiV umeiV fagein kai legousin autw
apelqonteV agoraswmen
diakosiwn dhnarion artouV
kai dwswmen autoiV fagein
38 kai legei autoiV o IhV posouV artouV ecetes
upagete eidete kai gnonteV legousin autw
.e. artous kai duw icquaV 39 kai epetaxen o IhV
*anakleinai pantaV kata thn sunposian
epi tw clwrw cortw 40 kai anepeson
prasiai prasiai kata .r. kai kata penthkonta
41 kai labwn .e. artouV kai touV .b. icquaV
anableyaV eiV ton ouranon euloghsen
kai kateklasen touV .e. artouV
kai edidou toiV maqhtaiV autou
ina paraqwsin* katenanti autwn
kai touV .b. icquaV emerisen pasin
 
42 kai efagon panteV kai ecortasqhsan
43 kai hran klasmatwn
.ib. kofinouV plhreiV kai apo twn icquwn
44 kai hsan oi fagonteV *. e. andreV
45 kai euqewV exegerqeiV hnagkasen
touV maqhtaV autou enbhnai eiV to ploion
kai prosagein auton eiV to peran
proV bhssaidan
autoV de apoluei ton oclon 46 kai apotaxamenoV
autoiV aphlqen eiV to oroV proseuxasqai
47 kai oyiaV genomenhV hn palai to ploion
en mesh th qalassh
kai autoV monoV epi thV ghV
48 kai eidwn autouV basanizomenouV
kai * elaunontaV hn gar o anemoV
enantioV autoiV kai peri tetarthn fulakhn
thV nuktoV ercetai o IhV peripatwn
epi thV qalasshV
kai hqelhsen parelqein autouV
49 oi de eidonteV auton peripatounta
epi thV qalasshV edoxan fantasma einai
kai anekraxan 50 panteV ** kai etaracqhsan
kai elalhsen proV autouV legwn
qarseite egw eimi mh fobeisqai
51 kai anebh eiV to ploion proV autouV
kai ekopasen o anemoV kai * perissoV en e
autoiV exestanto kai eqaumazon
52 ou gar sunhkan epi toiV artoiV
hn gar h kardia autwn pepwrwmenh
53 kai diaperasanteV ekeiqen
hlqon epi thn ghn Gennhsar **
54 kai exelqontwn autwn ek tou ploiou
euqewV epegnwsan auton
 
55 periedramonteV de olhn thn pericwron
ekeinhn * hrxanto epi * grabattoiV
ferein pantaV touV kakwV econtaV
perieferon gar autouV
opou an hkousan ton Ihn einai
56 kai pou an eiseporeueto eiV kwmaV
h eiV agrouV h eiV tas poleiV
en taiV plateiaiV eteiqoun touV asqenountaV
kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou
tou imatiou autou aywntai
kai osoi an hyanto autou eswzonto