1 Et egressus inde abiit
in patriam suam et sequebantur illum
discipuli eius 2 et die sabbatorum
coepit docere in synagogam
et multi audientes admirabantur
in doctrina ipsius dicentes
unde huic haec • et quae est sapientia
quae data est illi • ut et uirtutes iste
per manus eius efficiantur

3 nonne hic est faber • filius Mariæ
et frater Iacobi • et Iosetis et Iudæ
et Simonis • nonne et sorores eius
hic nobiscum sunt
et scandalizabantur in illo
4 et dicebat illis Ihs
quia non est propheta sine honore
nisi in patria sua et in genere suo
5 et in domo sua • et non potuit ibi
ullam facere uirtutem
nisi paucos infirmos
inponens manum curauit
6 et mirabatur propter incredulitatem illorum
et circuibat castella • et circumibat docens
7 et conuocatis duo decim • discipulis
misit eos per uinos
dans illis potestatem
spirituum immundorum
8 et praecepit illis • ut ne quid tollerent
in uiam • nisi uirgam tantum
non peram non panem
neque in zonam aes
9 sed calciatos sandalia
et ne indueritis duas tunicas
10 Et dixit eis • quocumque introieritis
illic manete • donec exeatis inde
11 et quicumque non receperint uos
nec audierint uos • exeuntes
inde excutite puluer
pedum uestrorum • in testimonium illis
12 Et exeuntes praedicabant
ut paenitentiam agerent 13 et daemonia multa
eiciebant • et unguentes oleo

multos aegros sanauerunt
14 Et audiit Herodes rex
manifestum enim factum est
nomen eius et dicebant
quod Iohannes Baptista resurrexit
a mortuis • et propter ea efficiuntur
uirtutes in ipso
15 alii autem dicebant quoniam Helias est
alii autem dicebant • quasi unus ex profetis
16 audito autem Herodes ait • quem ego decollaui
17 hic a mortuis surrexit ipse enim Herodes
misit ac tenuit
Iohannen et alligauit eum
et misit in carcerem • propter Herodiaden
uxorem Philippi fratris sui
quod duxisset eam uxorem
18 dicebat enim Iohannes Herodi
non licet tibi habere
uxorem fratris tui
19 Herodes autem insidiabatur illi
et quaerebat occidere eum
et non poterat
20 Herodes enim metuebat Iohanen
sciens eum uirum iustum
et sanctum esse • et custodiebat eum
et andito eo multa faciebat
et liuenter eum audiebat
21 Et cum dies opportunus accidisset
Hero dis natali suo
cenam fecit principibus
et tribunis
et primis a Galilaeae
22 Cumque introisset filia ipsius

Herodiades et saltasset • et placuisset
Herodi simul que recumbentibus
dixit rex puellae
pete a me • quod uis et dauo tibi
23 et iurauit illi multa • quod quidquid me petieris
dabo tibi • licet dimidium regni mei
quae cum exisset 24 dixit matri suae
quid petam et illa dixit
caput Iohannes Baptistæ
25 Cumque introisset ad regem ait
da mihi in disco hic
caput Iohannis Baptistæ
26 et contristatus est rex
mox audiit propter iusiurandum
et propter simul recumbentibus
noluit am contristare
27 sed statim mis speculatore
praecepit adferi caput eius
28 Et cum abisset decollauit eum
in carcerem • et adtulit capud
in disco • et dedit illud puellæ
et puella dedit matri suae.
29 Audientes autem discipuli eius uenerunt
et tulerunt corpus eius
et posuerunt illud • in monumento.
30 Et conuenerunt apostoli- ad Ihm.
et renuntiauerunt illi omnia
quae egerant et quae docuerant
31 Et ait illis Ihs uenite eamus
in desertum locum • et requiescite pusillum
erant enim qui rediebant
et qui ibant multi
et nec manducandi spatium habebant

32 Et ascendentes in naui
abierunt in dcsertum locum seorsum
33 et uiderunt eos abeuntes
et cognouerunt multi
et pedestre de omnem ciuitatem
concurrerunt illuc • et uenerunt ibi
34 et exientes et uidens • multam turbam Ihs
condoluit super eos • qui erant sicut oues
non habentes pastorem.
Et coepit docere illos multa
35 et cum iam ora multa fieret
accesserunt discipuli eius dicunt ei
quia desertus est locus
36 et iam ora multa • dimitte illos
ut euntes • in proximas uillas
et vicos • et emant sibi
quod manducent. 37 Et respondens ait illis Ihs
date illis uos manducare • et dixerunt ei
euntes emamus
ducentis denariis panes
et dauimus eis manducare
38 Et dicit eis Ihs quod panes habetis
ite uidete • et cum cognouissent dicunt ei
39 • u • panes et duos pisces • et praecepit illis Ihs
uti discumberent omnes • secundum contubernia
40 super uiridem faenum • et discubuerunt
in partes per-c-et per-1-
41 et acceptis • u • panibus • et • ii • piscibus
aspiciens in caelum • benedixit
et fregit • u - panes
et dedit discipulis
ut ad ponerent • ante eos
et duos pisces diuisit omnibus

42 et manducauerunt omnes et saturati sunt
43 et sustulerunt fragmentorum
xii • cofinos plenos et de piscibus
44 et erant qui manducauerant • u • milia uirorum
45 et statim exsurgens coegit
discipulos suos • ascendere in nauem
ut praecederent eum ultra
ad Bessaidan - dum ipse
demitteret turbam • 46 et cum dimisisset
eos abiit in montem orare
47 et cum sero esset factum • iam erat nauis
in medio mare
et ipse solus in terra
48 et uidens eos remigantes et laborantes
erat enim uentus contrarius illis
et circa quartam uigiliam
noctis • uenit Ihs ambulans
super mare
et uolebat transire illos
49 ad illi ut uiderunt illum ambulantem
super mare • putauerunt fantasma esse
50 et clamauerunt omnes • et conturbati sunt
et locutus est ad eos dicens
confidete ego sum nolite timere
51 et ascendens in nauem ad illos
et cessauit uentus • et plus magis intra se
stupebant et mirabantur
52 non enim intellexerant de panibus
erat enim cor eorum obtusum
53 et cum transfretasset inde
peruenerunt in terram Gennesar
54 et egredientibus illis de naui
continuo cognouerunt eum

55 circuincurrentes autem totam regionem
illam • coeperunt in grabattis
ferre omnes male habentes
circumferebant enim eos
ubicumque audierant Ihm esse
56 et quocumqne introibat in uicos
uel in uillas • aut in ciuitates
in plateis • ponebant infirmos
et depraecabantur eum •ut uel fimbriam
uestimenti eius tangerent
et quodquod tangebant eum salui fiebant.


1 kai exhlqen ekeiqen kaphlqen
eiV thn patrida autou kai akolouqousin autw
oi maqhtai autou 2 kai hmera sabbatwn
hrxato didaskein en th sunagwgh
kai polloi akousanteV exeplhssonto
epi th didach autou legonteV
poqen toutw tauta kai tiV h sofia
h doqeisa autw ina kai * dunameiV toiautai
dia twn ceirwn autou geinwntai
 
3 ouc outoV estin o tektwn o uioV* MariaV
kai o adelfoV Iakwbou kai IwshtoV kai Iouda
kai SimwnoV; ouci kai ai adelfai autou
wde proV hmaV eisin;
kai eskandalizonto en autw
4 kai elegen autoiV o IhV
oti ouk estin profhthV atimoV
ei mh en th patridi autou kai en taiV sungenesin *
kai en th oikia autou 5 kai ouk edunato ekei
oudemian poihsai dunamin
ei mh oligoiV arrwstoiV
epiqeiV taV ceiraV eqerapeusen
6 kai eqaumazen dia thn pistin autwn
kai perihgen taV kwmaV kuklw didaskwn
7 kai proskalesamenoV touV .ib. maqhtaV
* apesteilen autouV ana .b.
* douV autoiV exousian
twn pneumatwn twn akaqartwn
8 kai parhggeilen autoiV eina mhden erwsin
eiV odon ei mh rabdon monon
mhte phran mhte arton
mhte eiV thn zwnhn calkon
9 alla upodedemenouV sandalia
kai mh endushsqai .b. citwnaV
10 kai elegen autoiV opou ean eiselqhte
* ekei menetai ewV an exelqhte ekeiqen
11 kai osoi ean mh dexwntai umaV
mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi
ekeiqen ekteinaxate ton coun
* twn podwn umwn eiV marturion autoiV
12 kai exelqonteV ekhruxan
ina metanowsin 13 kai daimonia polla
exebalon kai aleiyanteV elew
 
pollouV arwstouV eqerapeuon
14 kai hkousen HrwdhV o basileuV
faneron gar egeneto
to onoma autou kai elegosan
oti IwannhV o baptisthV eghgertai
ek nekrwn kai dia touto energousin
ai dunamiV en autw
15 alloi de elegon oti HliaV estin
alloi de elegon oti * eiV twn profhtwn
16 akousaV de * HrwdhV elegen on egw apekefalisa
outoV ek nekrwn hgerqh 17 autoV gar * HrwdhV
aposteilaV ekrathsen
ton Iwannhn kai edhsen auton
kai ebalen eiV fulakh dia Hrwdiada
thn gunaika Filippou tou adelfou autou
oti egamhsen authn
18 elegen gar IwannhV tw Hrwdh
ouk exestin se ecein au
thn gunaika tou adelfou sou
19 h de HrwdiaV hnicen autw
kai hqelen apokteinai auton
kai ouk hdunato
 20 o gar HrwdhV efobeito ton Iwannhn
eidwV auton andra dikaion
kai agion einai kai sunethrei auton
kai akousaV autou polla epoiei
kai hdewV autou hkouen
 21 kai genomenhV de hmeraV eukairou
* HrwdhV toiV geneclioiV autou
deipnon epoihsen toiV megeistasin
kai toiV ceiliarcoiV
kai toiV prwtoiV thV GalilaiaV
22 EiselqoushV de thV qugatroV autou
 
HrwdiadoV kai orchsamenhV kai aresashV
tw Hrwdh kai toiV sunanakeimenoiV
eipen o basileuV tw korasiw
aithson me o * qeleiV kai dwsw soi
23 kai wmosen auth polla ei ti an me aithshV
dwsw soi kai to hmeisu thV basileiaV mou
24 h de exelqousa eipen th mhtri authV
ti aithswmai; h de eipen
thn kefalhn Iwannou tou baptistou
25 kai eiselqousa ** proV ton basilea *** eipen
doV moi epi pinaki wde
thn kefalhn Iwanou tou baptistou
26 * perilupoV genomenoV o basileuV
wV hkousen dia touV orkouV
kai dia touV sunanakeimenouV
ouk hqelhsen authn aqethsai
 27 alla euqewV aposteilaV * spekolatoran
epetaxen enecqhnai thn kefalhn autou
28 O de apelqwn apekefalisen auton
en th fulakh kai hnegken thn kefalhn
* epi pinakei kai edwken authn tw korasiw
kai to korasion edwken * th mhtri authV
 29 akousanteV de oi maqhtai autou hlqon
kai hran to ptwma autou
kai eqhkan auto en tw mnhmeiw
30 kai sunagontai oi apostoloi proV ton Ihn
kai aphggeilan autw panta
osa epoihsan kai osa edidaxan
31 kai eipen autoiV o IhV deute upagwmen
* eiV erhmon topon kai anapauesqai oligon
hsan gar oi ercomenoi
kai oi upagonteV polloi
kai oude fagein eukairoV eicon
 
32 kai anabanteV eiV to ploion
aphlqon eiV erhmon topon kat idian
33 kai eidan autouV upagontaV
kai egnwsan polloi
kai pezh apo pantwn * polewn
sunedramon ekei kai sunhlqon autou
34 kai exelqwn kai eidwn polun oclon o IhV
* e[s]plagnisqh ep autouV oti hsan wV probata
mh econta po[i]mena
kai hrxato didaskein autouV polla
 35 hdh de wraV pollhV geinomenhV
proselqonteV * oi maqhtai autou
legousin autw oti erhmoV estin topoV
hdh wra pollh 36 apoluson autouV
ina apelqonteV eiV touV eggista agrouV
kai eiV taV kwmaV ina agoraswsin eautoiV
ti fagein 37 kai * apokriqeiV eipen autoiV o IhV
dote autoiV umeiV fagein kai legousin autw
apelqonteV agoraswmen
diakosiwn dhnarion artouV
kai dwswmen autoiV fagein
38 kai legei autoiV o IhV posouV artouV ecetes
upagete eidete kai gnonteV legousin autw
.e. artous kai duw icquaV 39 kai epetaxen o IhV
*anakleinai pantaV kata thn sunposian
epi tw clwrw cortw 40 kai anepeson
prasiai prasiai kata .r. kai kata penthkonta
41 kai labwn .e. artouV kai touV .b. icquaV
anableyaV eiV ton ouranon euloghsen
kai kateklasen touV .e. artouV
kai edidou toiV maqhtaiV autou
ina paraqwsin* katenanti autwn
kai touV .b. icquaV emerisen pasin
 
42 kai efagon panteV kai ecortasqhsan
43 kai hran klasmatwn
.ib. kofinouV plhreiV kai apo twn icquwn
44 kai hsan oi fagonteV *. e. andreV
45 kai euqewV exegerqeiV hnagkasen
touV maqhtaV autou enbhnai eiV to ploion
kai prosagein auton eiV to peran
proV bhssaidan
autoV de apoluei ton oclon 46 kai apotaxamenoV
autoiV aphlqen eiV to oroV proseuxasqai
47 kai oyiaV genomenhV hn palai to ploion
en mesh th qalassh
kai autoV monoV epi thV ghV
48 kai eidwn autouV basanizomenouV
kai * elaunontaV hn gar o anemoV
enantioV autoiV kai peri tetarthn fulakhn
thV nuktoV ercetai o IhV peripatwn
epi thV qalasshV
kai hqelhsen parelqein autouV
49 oi de eidonteV auton peripatounta
epi thV qalasshV edoxan fantasma einai
kai anekraxan 50 panteV ** kai etaracqhsan
kai elalhsen proV autouV legwn
qarseite egw eimi mh fobeisqai
51 kai anebh eiV to ploion proV autouV
kai ekopasen o anemoV kai * perissoV en e
autoiV exestanto kai eqaumazon
52 ou gar sunhkan epi toiV artoiV
hn gar h kardia autwn pepwrwmenh
53 kai diaperasanteV ekeiqen
hlqon epi thn ghn Gennhsar **
54 kai exelqontwn autwn ek tou ploiou
euqewV epegnwsan auton
 
55 periedramonteV de olhn thn pericwron
ekeinhn * hrxanto epi * grabattoiV
ferein pantaV touV kakwV econtaV
perieferon gar autouV
opou an hkousan ton Ihn einai
56 kai pou an eiseporeueto eiV kwmaV
h eiV agrouV h eiV tas poleiV
en taiV plateiaiV eteiqoun touV asqenountaV
kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou
tou imatiou autou aywntai
kai osoi an hyanto autou eswzonto