Évangile de Marc selon le codex Bezæ Cantabrigiensis, chapitre V
1 kai hlqon eiV to peran *
kai eiV thn cwran twn gerashnwn [1]
2 kai exelqontwn[2] autwn ek tou ploiou
euqewV[3] uphnthsen autw anqrwpoV
ek twn mnhm[e]iwn[4] en pni akaqartw
3 oV eicen thn katoikhsin en toiV mnhmeioiV
kai oude alusesin ouketi oudeiV auton
edunato dhsai 4 oti pollakiV auton
dedemenon pedeV kai alusesin
en aiV edhsan * diespakenai
*** kai taV pedaV suntetrifenai
kai mhdena iscu[e]n * damasai [5/5]
5 nuktoV de[6] kai hmeraV en toiV oresin
kai en toiV mnhmeioiV[4] hn krazon
kai katakoptwn eauton liqoiV
6 Idwn de ton Ihn apo makroqen
edramen kai prosekunhsen autw
7 kai kraxaV fwnh megalh eipen[7]
ti emoi kai soi Ihu uie tou Qu tou uyistou;
orkizw se ton Qn mh me basanishV
8 elegen gar autw o Ihu[58] exelqe to pneuma to akaqarton
ek tou anqrwpou 9 kai ephrwta auton
ti soi onoma estin kai apekriqh [9]
estin moi onoma legiwn oti polloi esmen
10 kai parekalei auton polla
ina mh autouV[10] aposteilh exw thV cwraV
11 hn de ekei proV tw orei agelh coirwn
boskomenh 12 kai parekalou[n au]ton ta daimonia
eiponta[11] pemyon hmaV eiV touV coirouV
ina eiV autouV apelqwmen
13 kai euqewV KV IhV epemyen autouV
eiV touV coirouV[12] kai exelqonta ta pna
ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV
 
kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou
eiV thn qalassan wV disceilioi
kai epnigonto en th qalassh
14 oi de boskonteV autoV efugon
kai aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV
kai exhlqon eidein ti estin to gegonoV
 15 kai ercontai proV ton Ihn kai qewrousin auton[13]
ton daimonizomenon kaqhmenon
eimatismenon kai swfronounta ***
kai efobhqhsan 16 dihghsanto de autoiV
oi eidonteV pwV egeneto
autw tw daimonizomenw
kai peri twn coirwn 17 kai parakaloun[16] auton
ina apelqh apo twn oriwn autwn
18 kai embainontoV autou eiV to ploion
hrxato parakalein auton
o daimonisqeiV ina h met autou[17]
19 o de IhV ouk afhken auton kai eipen autw
upage eiV ton oikon sou proV touV souV
kai diaggeilon autoiV osa soi o QV epoihsen
kai oti hlehsen se [18] 20 kai aphlqen
kai hrxato khrussein en th dekapolei
osa epoihsen autw o IhV kai panteV eqaumazon
21 kai diaperasantoV tou Ihu ** eiV to peran
palin sunhcqh ocloV poluV
proV auton * para thn qalassan[19]
22 kai ercetai tiV twn arcisunagwgwn
** kai ** [20 ]prosepesen[21] proV touV podaV autou
 23 * parakalwn auton * kai legwn
to qugatrion mou escatwV ecei
*[22] elqe ayai authV ek twn ceirwn sou
ina swqh kai zhsh 24 kai uphgen[24] met autou
kai hkolouqei autw ocloV poluV
 
kai suneqleibon auton
25 kai gunh tiV[25] ousa en rusei aimatoV
eth .ib. 26 h[26] polla paqousa upo pollwn iatrwn
kai dapanhsasa ta * eauthV panta
kai mhden wfelhqeisa alla mallon
epi to ceiron[27] 27 akousasa pe[ri] tou Ihu
elqousa opisqen kai hyato tou imatiou autou
en tw oclw 28 legousa en eauth [28]
oti kan tou imatiou eautou
aywmai swqhsomai
29 kai euqewV[29] exhranqh h phgh
tou aimatoV authV kai egnw tw swmati
oti eiatai apo thV mastigoV
30 kai euqewV epignouV kai o IhV
thn dunamin exelqousan ap autou
kai epistrafeiV en tw oclw[30] eipen
tiV hyato twn imatiwn mou
31 Oi de maqhtai autou legousin autw
blepeiV ton oclon sunqleibonta se
kai legeiV tiV mou hyato
32 kai perieblepeto eidein thn touto poihsasan
33 h de gunh fobhqisa kai tremousa
di o pepoihkei laqra[32] eiduia o gegonen
auth hlqen kai prosepesen autw
kai eipen autw pasan thn alhqeian
34 o de IhV eipen auth qugathr h pistiV sou
seswken se upage eiV eirhnhn
ka[i] isqi ugeihV apo thV mastigoV sou
35 eti autou lalountoV ercontai
apo tou arcisunagwgou legonteV autw [35]
oti h qugathr sou apeqanen
ti eti skulleiV ton didaskalon
36 o de IhV *-akousaV touton[34] ton logon
 
legei tw arcisunagwgw mh fobou
monon pisteue 37 kai ouk afhken oude ena
* parakolouqhsai autw[35] ei mh *[36] Petron kai
Iakwbon kai Iwannhn ton adelfon autou
38 kai ercontai eiV thn oikeian[37] tou arcisunagwgou
kai eqewrei qorubon klaiontwn
kai alalazontwn polla 39 kai eiselqwn
legei autoiV ti qorubisqai kai ti klaiete
to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei
40 oi de[39] kategelwn autou
autoV de ekbalwn touV oclouV exw [40]
paralambanei ton patera
kai thn mhtera tou paidiou
kai touV met autou ontaV [41]
kai eisporeueto opou hn to paidion
41 kai krathsaV thn ceira tou paidiou
legei auth rabbi qabita koumi[42]
o estin meqermhneuomenon
to korasion soi legw egeire
42 kai euqewV anesth to korasion
kai periepatei hn de etwn .ib.
kai exesthsan panteV[42] ekstasi megalh
43 kai diesteilato autoiV ina mhdeiV gnoi
touto kai eipen dounai[44] auth fagein