Évangile de Marc selon le codex Bezæ Cantabrigiensis, chapitre IV
1 1 kai hrxato palin didaskein proV thn
qalassan kai sunhcqh proV auton o laoV
poluV
[4/1]wste auton eiV to ploion enbanta
kaqhstai peran thV qalasshV kai paV o ocloV
peran thV qalasshV hn ** [4/2 ] 2 kai edidasken
autouVen parabolaiV pollaiV kai elegen autoiV
en th didach autou 3 akouete idou
exhlqen o speirwn * 4 kai * en tw speirai[4/3]
o men epesen para thn odon
kai hlqan ta peteina tou ouranou
kai katefagan auto [4/4]
5 kai alla epesan epei ta petrwdh
kai oti * ouk eicen ghn pollhn
kai euquV exanesteilen
dia to mh ecein baqoV thn ghn [4/5]
6 kai ote aneteilen o hlioV ekaumatisqhsan
kai dia to mh ecein rizan exhranqhsan
7 kai allo epesen epi taV akanqaV
kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto
kai karpon ouk edwken
8 kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn
kai edidou karpon
 
anabainonta kai auxanomenon* [4/6]
kai ferei [4/7] en . l. kai en . x. kai en .r.
9 kai elegen oV ec[e]i wta akouein akouetw
kai o suneiwn suneietw. [4/8]
10 kai ote egeneto kata monaV
ephrwtwn auton oi maqhtai autou[4/9]
tiV h parabolh auth [4/10]
11 kai legei[4/11] autoiV umein dedotai
gnwnai[4/12] to musthrion thV basileiaV tou Qu
ekeinoiV de toiV exw en parabolaiV
* panta legetai 12 ina bleponteV blepwsin
kai mh idwsin kai akouonteV akouwsin
kai mh suniwsin mhpote epistreywsin
kai afeqhsomai autoiV ta amarthmata[4/14]
13 kai legei autoiV
ouk oidate thn parabolhn tauthn
kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqai
14 o speirwn ton logon speirei
15 outoi de eisin oi para thn odon
opou speiretai o logoV
kai otan akou[s]wsin
euqewV ercetai o SatanaV
kai aferei ton logon ton esparmenon
en taiV kardiaiV autwn* [4/15]
16 kai outoi eisin oi epei ta petrwdhV
speiromenoi oi otan akouswsin ton logon
* meta caraV lambanousin auton
17 kai ouk ecousin rizan en eautoiV
alla proskairoi eisin
eita genomenhV qliyewV kai[4/16] diwgmou
dia ton logon euqewV
skandalisqhsontai [4/17 ]18 kai alloi eisin
oi eiV taV akanqaV speiromenoi
 
outoi eisin oi ton logon akousanteV
19 kai ai merimnaiV[4/18] tou biou [4/19]
kai apatai tou kosmou***[4/20] eisporeuomenai
sumpnigousin ton logon
kai akarpoi geinontai
20 kai outoi[4/21] eisin oi epi th ghn kalhn
sparenteV οιτινες akoousin ton logon
kai paradexontai kai karpoforousin
-l- kai en -x- kai en -r-
21 kai elegen autoiV mhti aptetai[4/22] o lucnoV
ina upo ton modion teqh
h upo thn kleinhn
kai ouci ina epi thn lucnian teqh
22 ou gar estin krupton all[4/23] ina
fanerwqh oude egeneto apokrufon
all ina elqh eiV faneron
23 ei tiV ecei wta akouein akouetw
24 kai elegen autoiV blepete ta akouete
en w metrw metreite metrhqhsetai umein
kai prosteqhsetai umin
 25 oV gar an ecei prosteqhsetai autw
kai oV ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou
 26 kai elegen outwV estin h basileia tou qeou
wV anqrwpoV * sporon balh epi thV ghV
27 kai kaqeudh kai egerqh nukta kai hmeran
kai o sporoV blasta kai mhkunhtai
wV ouk oiden autoV
28 oti[4/25] automath h gh karpoforei
prwton corton eita stacuaV
eita plhrhV o seitoV en tw stacui
29 kai[4/26] otan paradoi o karpoV
euqewV apostellei to drepanon
oti paresthken o qereismoV 30 kai elegen tini
omoiwswmen thn basileian tou Qu
 
h en poia parabolh parabalwmen authn [4/27]
31 omoia estin[4/28] kokkw sinapewV
o oti an sparh epi thn ghn meikroteron estin
pantwn twn spermatwn a eisin[4/29] epi thV ghV
32 *** kai ginetai meizon pantwn twn lacanwn
kai poiei kladouV megalouV wste dunasqai
upo thn skeian autou
ta peteina tou ouranou kataskhnoun
33 kai toiautaiV pollaiV parabolaiV
elalei * ton logon kaqwV hdunanto akouein
34 cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kaq
idian de toiV * maqhtaiV autou[4/31] epeluen
autaV
[4/32] 35 kai legei autoiV en ekeinh th hmera
oyiaV genomenhV dielqwmen eiV to peran
36 kai afiousin[4/33] ton oclon kai paralambanousin
auton wV hn en tw ploiw kai allai de
ploiai pollai hsan[4/34] met autou
37 kai egeneto lailay megalh anemou
kai ta kumata *-eballen[4/36] eiV to ploion
wste hdh gemeizesqai to ploion
38 kai hn autoV en th prumnh epi
proskefalaiou kaqeudwn
kai diegeiranteV auton * legousin autw
didaskale ou melei soi oti apollumeqa
39 kai egerqeiV epeteimhsen
tw anemw kai th qalassh kai eipen
siwpa kai fimwqhti kai ekopasen o anemoV
kai egeneto galhnh megalh
40 kai eipen autoiV ti deiloi estai
oupw ecete pistin
41 kai efobhqhsan fobon megan
kai elegon proV allhlouV tiV ara estin outoV
oti kai h qalassa kai oi anemoi upakouousin *[4/37]