1 - Et coepit iterum docere ad mare
et congregata est ad eum turba multa
ita ut ipse in naui ascendens
sedere circa mare • et omnis turba
circa mare erant 2 et docebat illos
in parauolis multis • et dicebat illis
in doctrina sua audite
3 Ecce exiit seminator seminare 4 et dum
seminat aliut cecidit circa uiam
et uenerunt uolucres caeli
et comederunt illud
5 Et aliud caecidit super loca petrosa
et quoniam non habuit terram multam
et statim exhortum est
propter quod non habuit altitudinem terrae
6 et quando exhortus est sol • exestuauit
et quia non habebat radicem exaruit
7 Et aliud caecidit in spinas
et ascenderunt spinae • et suffocauerunt illud
et fructum non dedit
8 Et aliud cecidit in terram bonam
et dat fructum

ascendentem ct crescentem
et adferet unum-xxx-etunum-Ix. et unum.c
9 et dicebat qui habet aures audiendi audiat
et intellegens intellegat
10 Et cum esset singularis
interrogauerunt illum discipuli eius
quae esset parauola ista
11 Et aii illis uobis datum est
cognoscere mysterium regni dei
illis autem qui foris sunt in parabolis
omnia dicitur 12 ut uidentes uideant
et non uideant- et audientes audiant
et non intellegant • ne quando conuertantur
et demittam eis peccata
13 et ait illis
nescitis parauolam hanc
et quo modo omnes parauolas cognoscetis
14 qui seminat uerbum seminat
15 hi autem sunt qui circa uiam
quibus seminatur uerbum
et cum audierint
statim uenit satanas
et auferet uerbum quod seminatum est
in corda eorum
16 Et hi sunt - qui super petrosa seminantur
qui cum audierint uerbum
cum gaudio excipiunt illud
17 et non habent radicem in se
sed temporalis sunt
deinde facta tribulatione et persccutione
propter uerbum confestim
scandalizabuntur 18 et alii sunt
qui in spinis seminantur
 
hi sunt qui uerbum audiunt
19 et sollicitudinem uictus
et errores mundi • simul incedentes
suffoccant uerbum
et sine fructum eficiuntur
20 Et hi sunt qui super terram bonam
seminati sunt qui audiunt uerbum
et suscipiunt • et fructificant
unum • xxx • et unum •lx • et unum • c •
21 Et dicebat illis •num quid accenditur lucerna
et submodio ponitur
aut sub lectum
et non super candelabrum ponatur
22 non est enim absconditum • sed ut
manifestetur • nec factum est occultum
sed ut ueniat in palam
23 si quis habet aures audiendi andiat
24 Et dicebat illis uidete quid audiatis
in qua mensura metieritis • remetietur uobis
25 qui enim habet • adicietur illi
et qui non habet • et quod habet auferetur ab eo
26 Et dicebat • sic est regnum Dei
quemadmodum si homo -semen iactet in terram
27 et obdormiat et exurgat - nocte et die
et semen germinet • et increscat
dum nescit ille
28 quoniam ultro terra fructificat
primum herbam deinde spicam
deinde plenum granum in spicam
29 et cum produxerit fructum
statim mittit falcem
quoniam adest messis
30 Et dicebat • cui adsimilauimus regnum Dei

aut in qua parauola, • transferamus illud
31 similis est grano sinapis
quod cum seminatum est in terram. minor est
omnibus seminibus • quae sunt in terram.
32 et fit maior- omnibus oleribus
et facit ramos magnos • ita ut possint
sub umbra eius
aues caeli inhabitare
33 Et talibus multis parauolis
loquebatur uerbum • prout poterant audire
34 sine parabola autem • non loquebatur eis
seorsum autem discipulis suis • disserebat eas
35 Et ait illis • in illa die
cum sero factum esset • transiamus ultra
36 et dimittunt turbam • et acceperunt eum
ita ut erat in naui • et aliae autem
naues multae • erant cum illo
37 Et facta est procella, magna uenti
et fluctus mittebat in naui
ita ut inpleret nauem
38 et erat ipse in puppi
super ceruical dormiens
et excitantes eum - dicunt illi magister
non ad te retinet quod pereamus
39 et exurgens comminatus est
uento et mari et dixit
sile commutesce • et cessauit uentus
et facta est tranquillitas magna
40 Et dixit illis • quid timidi estis
non dum abetis fidem
41 et timuerunt timore magno
et dicebant adinuicem • quisnam est iste
quia et mare et uenti


1 1 kai hrxato palin didaskein proV thn
qalassan kai sunhcqh proV auton o laoV
poluV
[4/1]wste auton eiV to ploion enbanta
kaqhstai peran thV qalasshV kai paV o ocloV
peran thV qalasshV hn ** [4/2 ] 2 kai edidasken
autouVen parabolaiV pollaiV kai elegen autoiV
en th didach autou 3 akouete idou
exhlqen o speirwn * 4 kai * en tw speirai[4/3]
o men epesen para thn odon
kai hlqan ta peteina tou ouranou
kai katefagan auto [4/4]
5 kai alla epesan epei ta petrwdh
kai oti * ouk eicen ghn pollhn
kai euquV exanesteilen
dia to mh ecein baqoV thn ghn [4/5]
6 kai ote aneteilen o hlioV ekaumatisqhsan
kai dia to mh ecein rizan exhranqhsan
7 kai allo epesen epi taV akanqaV
kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto
kai karpon ouk edwken
8 kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn
kai edidou karpon
 
anabainonta kai auxanomenon* [4/6]
kai ferei [4/7] en . l. kai en . x. kai en .r.
9 kai elegen oV ec[e]i wta akouein akouetw
kai o suneiwn suneietw. [4/8]
10 kai ote egeneto kata monaV
ephrwtwn auton oi maqhtai autou[4/9]
tiV h parabolh auth [4/10]
11 kai legei[4/11] autoiV umein dedotai
gnwnai[4/12] to musthrion thV basileiaV tou Qu
ekeinoiV de toiV exw en parabolaiV
* panta legetai 12 ina bleponteV blepwsin
kai mh idwsin kai akouonteV akouwsin
kai mh suniwsin mhpote epistreywsin
kai afeqhsomai autoiV ta amarthmata[4/14]
13 kai legei autoiV
ouk oidate thn parabolhn tauthn
kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqai
14 o speirwn ton logon speirei
15 outoi de eisin oi para thn odon
opou speiretai o logoV
kai otan akou[s]wsin
euqewV ercetai o SatanaV
kai aferei ton logon ton esparmenon
en taiV kardiaiV autwn* [4/15]
16 kai outoi eisin oi epei ta petrwdhV
speiromenoi oi otan akouswsin ton logon
* meta caraV lambanousin auton
17 kai ouk ecousin rizan en eautoiV
alla proskairoi eisin
eita genomenhV qliyewV kai[4/16] diwgmou
dia ton logon euqewV
skandalisqhsontai [4/17 ]18 kai alloi eisin
oi eiV taV akanqaV speiromenoi
 
outoi eisin oi ton logon akousanteV
19 kai ai merimnaiV[4/18] tou biou [4/19]
kai apatai tou kosmou***[4/20] eisporeuomenai
sumpnigousin ton logon
kai akarpoi geinontai
20 kai outoi[4/21] eisin oi epi th ghn kalhn
sparenteV οιτινες akoousin ton logon
kai paradexontai kai karpoforousin
-l- kai en -x- kai en -r-
21 kai elegen autoiV mhti aptetai[4/22] o lucnoV
ina upo ton modion teqh
h upo thn kleinhn
kai ouci ina epi thn lucnian teqh
22 ou gar estin krupton all[4/23] ina
fanerwqh oude egeneto apokrufon
all ina elqh eiV faneron
23 ei tiV ecei wta akouein akouetw
24 kai elegen autoiV blepete ta akouete
en w metrw metreite metrhqhsetai umein
kai prosteqhsetai umin
 25 oV gar an ecei prosteqhsetai autw
kai oV ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou
 26 kai elegen outwV estin h basileia tou qeou
wV anqrwpoV * sporon balh epi thV ghV
27 kai kaqeudh kai egerqh nukta kai hmeran
kai o sporoV blasta kai mhkunhtai
wV ouk oiden autoV
28 oti[4/25] automath h gh karpoforei
prwton corton eita stacuaV
eita plhrhV o seitoV en tw stacui
29 kai[4/26] otan paradoi o karpoV
euqewV apostellei to drepanon
oti paresthken o qereismoV 30 kai elegen tini
omoiwswmen thn basileian tou Qu
 
h en poia parabolh parabalwmen authn [4/27]
31 omoia estin[4/28] kokkw sinapewV
o oti an sparh epi thn ghn meikroteron estin
pantwn twn spermatwn a eisin[4/29] epi thV ghV
32 *** kai ginetai meizon pantwn twn lacanwn
kai poiei kladouV megalouV wste dunasqai
upo thn skeian autou
ta peteina tou ouranou kataskhnoun
33 kai toiautaiV pollaiV parabolaiV
elalei * ton logon kaqwV hdunanto akouein
34 cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kaq
idian de toiV * maqhtaiV autou[4/31] epeluen
autaV
[4/32] 35 kai legei autoiV en ekeinh th hmera
oyiaV genomenhV dielqwmen eiV to peran
36 kai afiousin[4/33] ton oclon kai paralambanousin
auton wV hn en tw ploiw kai allai de
ploiai pollai hsan[4/34] met autou
37 kai egeneto lailay megalh anemou
kai ta kumata *-eballen[4/36] eiV to ploion
wste hdh gemeizesqai to ploion
38 kai hn autoV en th prumnh epi
proskefalaiou kaqeudwn
kai diegeiranteV auton * legousin autw
didaskale ou melei soi oti apollumeqa
39 kai egerqeiV epeteimhsen
tw anemw kai th qalassh kai eipen
siwpa kai fimwqhti kai ekopasen o anemoV
kai egeneto galhnh megalh
40 kai eipen autoiV ti deiloi estai
oupw ecete pistin
41 kai efobhqhsan fobon megan
kai elegon proV allhlouV tiV ara estin outoV
oti kai h qalassa kai oi anemoi upakouousin *[4/37]