1 - et introibit iterum in synagogam
et erat ibi homo aridara habens manum.
2 et obserbabant eum si sabbatis
curaret ut accusarent eum
3 et ait homini
habenti manum aridam
surge et sta in medium 4 et dixit
ad illos • licet sabbatis
aliquid benefacere aut malefacere
animam salbam facere magis
quam perdere
ad illi tacebant • 5 et circumspiciens eos
cum ira indiguationis
super emortua cordis eorum
dixit homini extende manum tuam
et extendit et restituta est
manus illi statim
6 Exeuntes autem Pharisaei • cum Herodianis
consilium faciebant aduersus eum.
quo modo illum perderent
7 IHS autem cum discipulis suis
secessit ad marem

et multa turba a Galilaea
et Iudaea 8 et ab Hierosolymis
et ab Idumea et trans Iordanen
et circa Tyrum
et circa Sidonem multitudo magna
andientes quae faciebat • uenerunt ad eum
9 et dixit discipulis suis • ut in nauicula
sibi deseruiret propter turbam
uti ne conpremereut eum multi
10 multos enim sanauit
ita ut inruerent in eum • ut illum tangerent
quodquod habebant plagas 11 et sps • imniundi
cum uideret illum
procedebant ei • et exclamabant dicentes
tu es Filius Dei
12 et multa comminabatur eis
ut non manifestarent illum
13 Et ascendit in montem et vocauit ad se
quos voluit ipse • et uenerunt ad eum
14 et fecit ut essent • xii • cum ipso
et ut mitteret illos praedicare
euangelium 15 et dedit illis potestatem
curandi ualetudinens
et eiciendi daemonia
16 Et inposuit simoni nomen Petrus
17 et Iacobum Zebedaei
et Iohannen fratrem Iacobi
et inposuit eis nomina boanges
quod est filius tonitrui 18 et Andream
et Filippum • et Barthilomeum et Mattheum
et Thoman et Iacobum Alfei
et Lebbeum et Simonem Cananeum
19 et Iudas Scarioth
 
qui et tradidit eum
20 Et ueniunt in domum • et conuenit
iterum turba uti non possent
nec panem manducare 21 et cum audissent
de eo scribae et ceteri
exierunt tenere eum dicebant enim
quoniam exentiat eos 22 et scribae
qui ab Hierosolymis descenderunt dicebant
quoniam Beelzebul habet • et quia in principe
daemoniorun eicit daemonia
23 Et conuocatis eis
in parabolam dicebat Dms Ihs
quo modo potest satanas • satanan eicere
24 et si regnum in se diuidatur
non potest stare regia illa
25 et si domus super semetipsam diuidatur
non potest domus illa stare
26 Et si satanas satanan eicit
dispertitur super se • non potest stare
regnum eius sed finem habet
27 nemo autem potest uasa fortis
ingressus in domum diripere
nisi prius fortem alliget
et tunc domum eius diripiet
28 amen dico uobis • quoniam omnia
dimittuntur filiis hominum
peccata et blasphemiae
quaecumquae blasphemauerint
29 si quis autem blasphemauerit
in Spm Sanctum non habet remissionem
sed reus erit aetenai delicti
30 quoniam dicebant spm immundum habere eum
31 Et uenit mater ejus et fratres eius

et foris stantes • miserunt ad eum
uocantes illum 32 et sedebat circa eum turba
et dicunt ei ecce mater tua •
et fratres tui et sorores tuae
foras quaerunt te
33 Et respondit eis dicens • quae est mater mea
aut fratres mei 34 et circumspiciens
qui in circuitu ejus sedebant dixit
ecce mater mea et fratres mei
35 qui enim fecerit uoluntatem Di
hic meus frater • et soror et mater est.


1 kai eishlqen palin eiV thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoV xhran2/34 ecwn thn ceira
2 kai parethrounto2/35 auton ei en toiV sabbasin
qerapeusei * ina kathgorhsousin2/36 auton
3 kai legei tw anqrwpw
tw econti thn ceira exhramenhn
egeire kai sthqei en mesw2/37 kai eipen proV2/38
4 autouV exestin en toiV sabbasin
ti agaqon poihsai h kakopoihsai
yuchn swsai mallon
h apokteinai
oi de esiwpwn 5 kai peribleyamenoV autouV
met orghV sunlupoumenoV
epi th nekrwsei2/39 thV kardiaV autwn
legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou
kai exeteinen kai apokatestaqh
h ceir autou euqewV
6 ExelqonteV de2/40 oi farisaioi * meta twn Hrwdianwn
sumboulion poiounteV kat autou
opwV auton apoleswsin
7 O de IhV meta twn maqhtwn autou
anecwrhsen eiV thn qalassan
 
 
kai poluV ocloV apo thV GaleilaiaV
* kai * thV IoudaiaV 8 kai apo Ierosolumwn
kai * thV IdoumeaV kai oi peran tou Iordanou
kai oi peri Turon
kai oi peri Sidwna plhqoV polu
akousanteV a epoiei hlqan proV auton
 9 kai eipen toiV maqhtaiV autou ina ploiarion
proskarterh autw dia ton oclon
ina mh qlibwsin auton polloi
10 pollouV gar eqerapeusen
wste epipiptein en autw ina autou aywntai
osoi eicon masteigaV 11 kai * pneuma * akaqarta
otan oun auton eqewroun
prosepipton autw kai ekrazon legonteV
* su ei o uioV tou Qu
12 kai polla epeteima autoiV
ina mh auton faneron poiwsin3/1
13 kai anabainei eiV to oroV kai proskaleitai
ouV hqelen autoV kai *-hlqon proV auton3/2
14 kai epoihsen ina wsin -ib - met autou ***
kai ina apostelh autouV khrussein to
15 euaggelion kai edwken autoiV exousian
qerapeuein taV nosouV 3/4
kai ekballein ta daimonia
16 kai epeqhken Simwni onoma Petron
17 kai ton Iakwbon tou Zebedaiou
kai ton Iwannhn ton adelfon tou Iakwbou
kai epeqhken eautoiV3/5 onoma boanerghV
o estin uioi bronthV 18 kai Andrean
kai Filippon kai Barqolomaion kai Maqqaion
kai Qwman kai Iakwbon ton tou Alfaiou
kai Lebbaion3/6 kai Simwna to Kananaion
19 kai IoudaV Skariwq
 
 
oV kai paredwken auton
20 kai eiV ercontai eiV oikon kai sunercetai
palin o ocloV wste mh dunasqai *
mhte artouV fagein 21 kai ote hkousan *
peri autou oi grammatei[V] kai oi loipoi
exhlqon krathsaisai auton elegon gar
oti exestatai autouV ***3/7 22 kai oi grammateiV
oi apo Ierosolumwn katabanteV elegon
oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti
twn daimoniwn ekballei ta daimonia
23 kai proskalesamenoV autouV
en parabolaiV elegen o KV IhV 3/8
* pwV dunatai satanaV satanan ekbal[l]ein
24 kai ean basileia ef eauthn merisqh
ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh
25 kai ean oikia ef eauthn merisqh
ou dunatai h oikeia ekeinh estanai3/9
26 kai ean o satanaV satanan ekballei
* memerisqai ef eauton ou dunatai staqhnai
h basileia autou alla to teloV ecei3/10
27 * OudeiV dunatai ta skeuh tou iscurou
eiselqwn eiV thn oikian diarpasai
ean mh prwton ton iscuron dhsh
kai tote thn oikian autou diarpazei
28 amhn legw umein oti panta
afeqhsetai toiV uioiV twn anqrwpwn
ta amarthmata kai * blasfhmiai
osa an blasfhmhswsin
29 oV an de tiV blasfhmhsh
* to Pna to Agion ouk ecei afesin
** alla eno[co]V estai aiwniou amartiaV
30 oti elegon pna akaqarton ecein 3/11
 31 kai ercetai h mhthr autou kai oi adelfoi autou
 
kai exw estwteV apesteilan proV auton
fwnounteV auton 32 kai ekaqhto proV ton oclon3/14
kai legousin autw idou h mhthr sou
kai oi adelfoi sou kai ai adelfai3/15 sou
exw zhtousin se
33 kai apekriqh autoiV legwn tiV estin h mhthr mou
* h adelfoi 34 kai peribleyamenoV
touV * kuklw kaqhmenouV eipen 3/16
idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou
35 oV gar an poihsh to qelhma tou Qu
outoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin