Evangile de Marc selon le codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre 2
1 kai eiselqwn palin eiV Kafarnaoum
di hmerwn kai hkousqh oti en oikw estin
2 kai euqewV sunhcqhsan polloi
wste mhketi cwrein mhde ta proV thn quran
kai elalei proV autouV * logon
3 kai ercontai proV auton feronteV paralutikon
airomenon upo tessarwn 4 kai mh dunamenoi
prosengeisai apo tou oclou
apestegasan thn steghn opou hn o IhV
kai * calwsei ton krabatton opou hn
o paralutikoV katakeimenoV
5 * Eidwn de o IhV thn pistin autwn
legei tw paralutikw
teknon afewnte sou ai amartiai

6 hsan de tineV twn grammatewn
ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi
en taiV kardiaiV autwn legonteV
7 ti outoV outwV lalei; blasfhmei.
tiV dunatai afienai amartiaV ei mh * o qeoV;
8 kai * epignouV o IhV tw pni oti outwV dialogizontai
en eautoiV eipen autoiV
ti tauta dialogizesqai en taiV kardiaiV umwn
9 ti estin eukopwteron eipein tw paralut[ik]w
egeire * aron ton krabatton sou
kai upage eiV ton oikon sou
h eipein afaiwntai soi ai amartiai
10 ina de eidhte oti exousian ecei
o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai
amartiaV legei tw paralutikw 11 soi legw
egeire aron ton krabatton sou
kai upage eiV ton oikon sou 12 kai euqewV hgerqh
kai araV ton krabatton exhlqen enantion
pantwn wste existasqai pantaV
kai doxazein ton Qn kai legein
oti outwV oudepote eidamen
13 kai exhlqen * para thn qalassan kai paV *
ocloV hrceto proV auton kai edidasken autouV
14 kai paragwn eiden Iakwbon ton tou Alfaiou
kaqhmenon epi to telwnion
kai legei autw akolouqei moi
kai anastaV hkolouqhsen autw
15 kai egeneto katakeimenwn autwn
en th oikia autou polloi telwnai
kai amartwloi sunanekeinto tw Ihu
kai toiV maqhtaiV autou hsan gar polloi
oi kai hkolouqhsan autw
16 kai oi grammateiV kai oi farisaioi
 
kai eidan oti hsqien meta twn amartwlwn
kai twn telwnwn kai elegon toiV maqhtaiV
autou meta twn amartwlwn
kai twn telwnwn * esqiei
17 kai akousaV o IhV legei * ou creian ecousin
oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV
ouk hlqon kalesai dikaiouV alla amartwlouV
18 kai hsan oi maqhtai Iwannou
kai oi farisaioi nhsteuonteV
kai ercontai kai legousin autw
dia ti oi maqhtai Iwannou
kai oi * twn fareisaiwn nhsteuousin
oi de soi maqhtai ou nhsteuousin
19 kai eipen autoiV * mh dunantai oi uioi
tou numfwnoV en w o numfioV
met autwn estin nhsteuein ***
 20 eleusontai de hmerai otan aparqh
ap autwn o numfioV kai tote nhsteuousin
en ekeinh th hmera
21 oudeiV de epiblhma rakkouV agnafou
episunraptei epi imation palaion
ei de mh erei to plhrwma
*to kainon apo tou palaiou
kai ceirwn scisma geinetai
22 kai oudeiV ballei oinon neon
eiV askouV palaiouV
ei de mh rhxei o oinoV touV askouV
kai o oinoV kai oi askoi apolountai ***
23 kai egeneto palin auton en toiV sabbasin
diaporeuesqe dia twn sporimwn
kai oi maqhtai * hrxanto ** tillein touV
stacuaV 24 oi de farisaioi elegon *
ide ti poiousin oi maqhtai sou
 
toiV sabbasin o ouk exestin autoiV
25 kai apokriqeiV eipen autoiV oudepote
anegnwte ti epoihsen Daueid
ote creian escen kai epinasen
autoV kai oi met autou onteV
26 * eishlqen eiV ton oikon tou Qu ***
kai touV artouV thV pro efagen
kai edwken toiV met autou ousin
ouV ouk exestin fagein ei mh toiV
iereusin . 27 *** legw de umein
 28 * KV estin o uioV tou anqrwpou
kai tou sabbatou