Marc chapitre X
1 kai ekeiqen [an]astaV
ercetai eiV ta oria thV IoudaiaV
peran tou Iordanou kai sunercetai
palin o ocloV proV auton wV eiwq[e]i
kai palin edidasken autouV 2 kai ** ephrwtwn
auton ei exestin andri
gunaika apolusai peirazonteV auton
3 o de apokriqeiV eipen autoiV
ti umein *_eteilato MwushV 4 oi de eipan
epetreyen MwushV biblion apostasiou
dounai grayai kai apolusai
5 kai apokriqeiV o IhV eipen *
proV thn sklhrokardian umwn
egrayen MoushV thn entolhn tauthn
6 apo de archV * arsen kai qhlun
epoihsen o QV kai eipen
7 eneken toutou kataleiyei anqrwpoV
ton patera * kai thn mhtera eautou
kai proskollhqhsetai proV thn gunaika
autou 8 kai esontai oi .b. eiV sarka mian
wste ouketi eisin .b. alla mia sarx
9 o * o QV *_ezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw
10 kai eieiV tin oikian palin oi maqhtai autou
peri tou autou logou
ephrwthsan auton 11 kai legei autoiV
oV an apolush thn gunaika autou
kai allhn gamhsh moicatai ep authn
12 kai ean gunh ezelqh apo tou androV
kai allon gamhsh moicatai
13 kai proseferon autw paidia

ina ayhtai autwn oi de maqhtai autou
epeteimwn toiV prosferousin
14 idwn de o IhV hganakthsen
kai eipen autoiV afetai ta paidaria
ercesqai proV me kai mh kwluetai auta
twn gar toioutwn estin h basileia tou Qu
15 amhn legw umein oV an mh dexhtai
thn basileian tou [Qu] wV paidion
ou mh eiV authn eiseleusetai
16 kai prokalesamenoV auta
etiqei taV ceiraV ep auta
17 kai ekporeuomenou autou eiV odon
prosdramwn eiV kai gonupetwn auton
*_hrwta auton legwn didaskale agaqe
ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw
18 o de IhV eipen autw ti me legeiV agaqon
oudeiV agaqoV ei mh monoV eiV QV
19 taV entolaV oidaV
mh moiceushV mh porneushV mh kleyhV
mh yeudomarturhseiV
mh aposterhseiV
teima ton patera kai thn mhtera
20 o de apokriqeiV eipen autw
didaskale panta tauta efulaxa
ek neothtoV mou
21 o de IhV enbleyaV autw hgaphsen auton
kai eipen autw en soi usterei
upage osa eceiV pwlhson
kai doV ptwcoiV
kai exeiV qhsauron en ouranw
kai deuro akolouqei moi 22 o de estugnasen
epi toutw tw logw kai aphlqen lupoumenoV
 
hn gar ecwn polla crhmata
 23 kai peribleyamenoV o IhV legei toiV maqhtaiV
autou pwV duskolwV oi ta crhmata
econteV eiV thn basileian tou Qu
eiseleusont[ai] t[ac ]eion kamhloV
dia trumalidoV rafidoV dieleusetai
h plousioV eiV thn basileian tou Qu
24 oi de maqhtai autou
eqanbounto epi toiV logoiV autou
o de IhV palin apokriqeiV legei autoiV
tekna pwV duskolon estin
touV pepoiqotaV epi toiV crhmasin
eiV thn basileian tou Qu eiselqein
25 [n.23]26 oi de perisswV exeplhssonto legonteV
proV eautouV kai tiV dunatai swqhnai
27 enbleyaV de autoiV o IhV legei
para anqrwpoiV touto adunaton estin
** para de tw Qw dunaton
28 kai hrxato *PetroV legein autw
eidou hmeiV afhkamen panta
kai hkolouqhkamen soi 29 apokriqeiV de o IhV
amhn legw umein oudeiV estin oV afhken
* h adelfouV h adelfaV h mhtera
* h tekna h agrouV eneken emou
h eneka tou euaggeliou 30 oV an mh labh
ekatontaplasiona * en tw kairw toutw
oV de afhken oikeian kai adelfaV
kai adelfouV
kai mhtera kai tekna kai agrouV
meta diwgmou * en tw aiwni tw ercomenw
zwhn aiwnion lhmyetai
31 polloi de esontai prwtoi escatoi
kai escatoi prwtoi
32 hsan de en th odw anabainonteV
 
eiV Ierosoluma kai hn prosagwn autouV o IhV
kai eqambounto *** kai paralabwn palin touV .ib.
hrxato autoiV legein ta mellonta autw
sunbainein 33 oti eidou anabainomen
eiV eIerosoluma
kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai
toiV arceiereusin kai grammateusin
kai katakrinousin auton qanatou
kai paradwsousin auton
toiV eqnesin 34 kai empexousin autw
kai enptuxousin autw
kai *** meta triV hmeraV anasthsetai
35 kai prosporeuonte autw IakwboV
kai IwannhV oi uioi zebedaiou
kai legousin autw didaskale
qelomen * o *_an se erwthswmen
poihshV hmein
36 o de legei autoiV * poihsw umein
37 kai eipan autw doV hmein
ina eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn
kaqiswmen en th doxh sou
38 o de IhV apokriqeiV eipen autoiV
ouk oidate tei ait[e]isqe dunasqai p[i]ein to pothrion
o egw peinw h to baptisma
o egw baptizomai baptisqhnai;
39 oi de eipan * dunameqa o de IhV eipen autoiV
to men pothrion o egw peinw peiesqai
kai to baptisma
o egw baptizomai baptisqh[s]esqai
40 to de kaqise ek dexiwn mou h ex euwnumwn
ouk estin emon dounai alloiV htoimaqai
41 akousanteV oi loipoi .i. hrxanto aganaktein
peri tou Iakwbou kai Iwannou
 
42 kai proskalesamenoV autouV o IhV
legei autoiV oidate oti oi dokounteV
arcein twn eqnwn kai katakurieusousin
autwn kai oi megaloi autwn
katexousiazousin autwn
43 ouc outwV * estin en umein
all oV an qelh megaV en umein einai
este umwn diakonoV
44 kai oV an qelh umwn einai prwtoV
estai umwn douloV 45 kai gar o uioV tou anqrwpou
ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai
kai dounai thn yuchn autou
lutron anti pollwn 46 kai ercetai
eiV Iericw kai ekporeuomenou autou
ekeiqen meta twn maqhtwn autou
kai oclou ikanou o uioV Timeou
BariteimiaV tufloV * ekaqhto para thn odon
epetwn 47 kai akousaV oti IhV o NazorhnoV
estin hrxato krazein kai legein
uioV Daueid Ihu elehson me
48 kai epeteimwn autw polloi ina siwphsh
o de pollw mallon ekrazen uioV Daueid
elehson me 49 kai staV o IhV
eipen auton fwnhqhnai
oi de legousin tw tuflw
qarsei egeire fwnei se
50 o de apobalwn to imation autou
anaphdhsaV hlqen proV auton
51 kai apokriqeiV autw o IhV eipen
ti qeleiV poihsw soi; o de tufloV eipen autw
Ke rabbei ina anableyw 52 o de IhV eipen autw
upage h pistiV sou seswken se
kai euqewV anebleyen
 
kai hkolouqei autw en th odw