Marc X D05 Latin

f


1 et inde exurgens
uenit in fines Iudaeae 
ultra Iordanen · et conuenit iterum 
turba ad eum sicut consuerat 
et iterum docebat eos · 2 et interrogabant 
illum si licet uiro 
uxorem dimittere temptantes eum 
3 ad ille respondens dixit eis 
quid uobis praecepit Moyses · 4 qui dixerunt 
permisit Moyses · libellum repudii 
dare scriptum et dimittere 
5 et respondens Ihs ait 
ad duritiam cordis uestri 
scripsit Moyses · praeceptum istut 
6 ab initio autem · masculum et feminam 
fecit Ds · 7 et dixit 
propter hoc relinquet homo 
patrem et matrem suam 
et adherebit ad uxorem suam 
8 et erunt duo in carne una 
itaquae non sunt duo · sed una caro 
9 quod ergo ds coniunxit · homo non deiungat 
10 et in domum iterum · discipuli eius 
de eodem sermonem 
interrogauerunt eum 11 dixit illis 
quicumque dimiserit uxorem suam 
et aliam duxerit · moechatur super eam 
et si mulier exiet a uiro 
et alium duxerit · moechatur 
13et adferunt illi pueros

ut tangeret eos discipuli autem eius 
comminabantur offerentibus 
14 uidens autem Ihs indigne tulit 
et ait illis sinite pueros 
uenire ad me et ne prohibueritis eos 
talium est enim regnum Di 
15 amen dico uobis · quisque non [receper]it 
regnum di   uelut puer 
non intrauit in illum 
16 et conuocans eos 
inponebat manus super illos 
et benedicebat eos 
17 et cum egressus esset ipse in uia 
adcurrit unus · et adgeniculans 
rogabat eum dicens Magister bone 
quid faciam ut uitam aeternam percipiam 
18 Ihs autem dixit illi quid me dicis bonum 
nemo bonus nisi solus unus Ds 
19 praecepta nosti 
ne adulteres ne occidas · ne fureris 
ne falsum testimonium dicas 
ne fraudem feceris 
honora patrem et matrem 
20 ad ille respondens ait illi 
magister omnia haec obseruabi 
ad iuuentute mea 
21 Ihs autem aspiciens eum dilexit eum 
et dixit illi unum tibi deest 
uade quaecumquae habes uende 
et da pauperibus 
et habebis thensaurum in caelo
et ueni sequere me · 22 ad ille contristatus 
33in hoc uerbo · et abiit tristis

erat enim habens multas pecunias 
23 et circumspiciens Ihs · ait discipulis suis 
quam difficile qui pecunias habent 
in regnum Di 
introibunt · 25 facilius est camellum 
per foramen acus transire 
quam diues in regnum Di 
24 discipuli autem eius 
pauebant in uerbis eius 
et Ihs rursus · respondens ait illis 
fili quam difficile est 
confidentes in pecunias 
in regnum di introire 
26 magis autem admirabantur dicentes 
ad semet ipsos · et quis poterit saluus fieri 
27 intuens autem eos Ihs ait 
aput homines hoc · inpossibile est 
aput dm   uero possibile 
28 et coipit Petrus dicere ei 
ecce nos missum fecimus omnia 
et secuti sumus te · 29 respondens autem Ihs 
amen dico uobis · nemo est qui reliquerit 
aut fratres aut sorores · aut matrem 
aut filios aut agros propter me 
aut propter euangelium · 30 qui non accipiet 
centiens tantum · nunc in hoc tempore 
qui autem reliquerit domum et sorores 
et fratres · et matrem et filios et agros 
cum persecutionibus · in aeuo uenturo 
uitam aeternam accipiet 
31 multi autem erunt primi nouissimi 
et nouissimi primi 
32 erant autem in uiam ascendentes

Hierosolyma · et erat praecedens Ihs 
et pauebant · et adsumpsit iterum · xii · 
coepit illis dicere quae ei essent 
uentura · 33 quia ecce ascendimus 
in Hierosolyma 
et filius hominis tradetur 
summis sacerdotibus et scribis 
et damnabunt eum morte 
et tradent eum 
gentibus 34 et inludent eum 
et conspuent eum 
et post tres dies resurget 
35 et accesserunt ad illum Iacobus 
et Iohannes · fili Zebedaei 
et dicunt illi Magister 
uolumus ut quodcumque petieremus te 
praestes nobis 
36 ad ille dixit illis praesta nobis 
37 et dixerunt ei da nobis 
ut unus ad dexteram tuam · et unus ad sinistra(m) 
sedeamus in gloria tua 
38 et Ihs respondens ait illis 
nescitis quid petatis potestis bibere calicem 
quem ego uiuiturus sum · aut baptismum 
quod ego baptizor baptizari 
39 ad illi dixerunt possumus · Ihs autem dixit illis 
calicem quidem · quem ego bibero bibetis 
et baptisma 
quod ego baptizor baptizamini 
40 sedere autem ad dexteram · uel ad sinistram 
non est meum dare · abiis paratum est 
41 et audientes ceteri · x · coeperunt indignari 
de Iacobo et Iohanne

42 quos cum aduocasset Ihs 
ait illis · scitis quod hi qui uidentur 
principari gentibus et dominantur 
eorum : et maiores eorum 
potestatem habent illorum 
43 non ita est in uobis 
sed quicumque uoluerit maior inter uos esse 
erit uester minister 
44 et quicumque uoluerit uestrum primus esse 
erit uester seruus · 45 nam et filius hominis 
non uenit ministrari sed ut ministrare 
et dare animam suam 
redemptionem pro multis · 46 et uenit 
Hiericho · et proficiscente eo 
inde cum discipulis suis 
et turba plurima · filius timeae 
Baritimeas · caecus saedebat circa uiam 
mendicans : 47 et cum audisset quia Ihs Nazorenus 
est · coepit clamare et dicere 
fili Dauid Ihu   miserere mihi 
48 et conminabantur illi multi · ut taceret 
ad ille multo magis · clamabat fili dauit 
miserere mei · 49 et stans Ihs 
dixit illum uocari 
illi autem dixerunt caeco 
animaequior esto surge uocat te 
50 ille autem proiecto uestimento suo 
exiliens   uenit ad eum 
51et respondens illi Ihs dixit 
quid uis faciam tibi · caecus autem dixit ei 
Dme Rabbi ut uideam · 52 Ihs autem ait illi 
uade fides tua te saluum fecit 
et confestim uidit

et sequebatur eum in uia1 kai ekeiqen [an]astaV
ercetai eiV ta oria thV IoudaiaV
peran tou Iordanou kai sunercetai
palin o ocloV proV auton wV eiwq[e]i
kai palin edidasken autouV 2 kai ** ephrwtwn
auton ei exestin andri
gunaika apolusai peirazonteV auton
3 o de apokriqeiV eipen autoiV
ti umein *_eteilato MwushV 4 oi de eipan
epetreyen MwushV biblion apostasiou
dounai grayai kai apolusai
5 kai apokriqeiV o IhV eipen *
proV thn sklhrokardian umwn
egrayen MoushV thn entolhn tauthn
6 apo de archV * arsen kai qhlun
epoihsen o QV kai eipen
7 eneken toutou kataleiyei anqrwpoV
ton patera * kai thn mhtera eautou
kai proskollhqhsetai proV thn gunaika
autou 8 kai esontai oi .b. eiV sarka mian
wste ouketi eisin .b. alla mia sarx
9 o * o QV *_ezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw
10 kai eieiV tin oikian palin oi maqhtai autou
peri tou autou logou
ephrwthsan auton 11 kai legei autoiV
oV an apolush thn gunaika autou
kai allhn gamhsh moicatai ep authn
12 kai ean gunh ezelqh apo tou androV
kai allon gamhsh moicatai
13 kai proseferon autw paidia

ina ayhtai autwn oi de maqhtai autou
epeteimwn toiV prosferousin
14 idwn de o IhV hganakthsen
kai eipen autoiV afetai ta paidaria
ercesqai proV me kai mh kwluetai auta
twn gar toioutwn estin h basileia tou Qu
15 amhn legw umein oV an mh dexhtai
thn basileian tou [Qu] wV paidion
ou mh eiV authn eiseleusetai
16 kai prokalesamenoV auta
etiqei taV ceiraV ep auta
17 kai ekporeuomenou autou eiV odon
prosdramwn eiV kai gonupetwn auton
*_hrwta auton legwn didaskale agaqe
ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw
18 o de IhV eipen autw ti me legeiV agaqon
oudeiV agaqoV ei mh monoV eiV QV
19 taV entolaV oidaV
mh moiceushV mh porneushV mh kleyhV
mh yeudomarturhseiV
mh aposterhseiV
teima ton patera kai thn mhtera
20 o de apokriqeiV eipen autw
didaskale panta tauta efulaxa
ek neothtoV mou
21 o de IhV enbleyaV autw hgaphsen auton
kai eipen autw en soi usterei
upage osa eceiV pwlhson
kai doV ptwcoiV
kai exeiV qhsauron en ouranw
kai deuro akolouqei moi 22 o de estugnasen
epi toutw tw logw kai aphlqen lupoumenoV
 
hn gar ecwn polla crhmata
 23 kai peribleyamenoV o IhV legei toiV maqhtaiV
autou pwV duskolwV oi ta crhmata
econteV eiV thn basileian tou Qu
eiseleusont[ai] t[ac ]eion kamhloV
dia trumalidoV rafidoV dieleusetai
h plousioV eiV thn basileian tou Qu
24 oi de maqhtai autou
eqanbounto epi toiV logoiV autou
o de IhV palin apokriqeiV legei autoiV
tekna pwV duskolon estin
touV pepoiqotaV epi toiV crhmasin
eiV thn basileian tou Qu eiselqein
25 [n.23]26 oi de perisswV exeplhssonto legonteV
proV eautouV kai tiV dunatai swqhnai
27 enbleyaV de autoiV o IhV legei
para anqrwpoiV touto adunaton estin
** para de tw Qw dunaton
28 kai hrxato *PetroV legein autw
eidou hmeiV afhkamen panta
kai hkolouqhkamen soi 29 apokriqeiV de o IhV
amhn legw umein oudeiV estin oV afhken
* h adelfouV h adelfaV h mhtera
* h tekna h agrouV eneken emou
h eneka tou euaggeliou 30 oV an mh labh
ekatontaplasiona * en tw kairw toutw
oV de afhken oikeian kai adelfaV
kai adelfouV
kai mhtera kai tekna kai agrouV
meta diwgmou * en tw aiwni tw ercomenw
zwhn aiwnion lhmyetai
31 polloi de esontai prwtoi escatoi
kai escatoi prwtoi
32 hsan de en th odw anabainonteV
 
eiV Ierosoluma kai hn prosagwn autouV o IhV
kai eqambounto *** kai paralabwn palin touV .ib.
hrxato autoiV legein ta mellonta autw
sunbainein 33 oti eidou anabainomen
eiV eIerosoluma
kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai
toiV arceiereusin kai grammateusin
kai katakrinousin auton qanatou
kai paradwsousin auton
toiV eqnesin 34 kai empexousin autw
kai enptuxousin autw
kai *** meta triV hmeraV anasthsetai
35 kai prosporeuonte autw IakwboV
kai IwannhV oi uioi zebedaiou
kai legousin autw didaskale
qelomen * o *_an se erwthswmen
poihshV hmein
36 o de legei autoiV * poihsw umein
37 kai eipan autw doV hmein
ina eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn
kaqiswmen en th doxh sou
38 o de IhV apokriqeiV eipen autoiV
ouk oidate tei ait[e]isqe dunasqai p[i]ein to pothrion
o egw peinw h to baptisma
o egw baptizomai baptisqhnai;
39 oi de eipan * dunameqa o de IhV eipen autoiV
to men pothrion o egw peinw peiesqai
kai to baptisma
o egw baptizomai baptisqh[s]esqai
40 to de kaqise ek dexiwn mou h ex euwnumwn
ouk estin emon dounai alloiV htoimaqai
41 akousanteV oi loipoi .i. hrxanto aganaktein
peri tou Iakwbou kai Iwannou
 
42 kai proskalesamenoV autouV o IhV
legei autoiV oidate oti oi dokounteV
arcein twn eqnwn kai katakurieusousin
autwn kai oi megaloi autwn
katexousiazousin autwn
43 ouc outwV * estin en umein
all oV an qelh megaV en umein einai
este umwn diakonoV
44 kai oV an qelh umwn einai prwtoV
estai umwn douloV 45 kai gar o uioV tou anqrwpou
ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai
kai dounai thn yuchn autou
lutron anti pollwn 46 kai ercetai
eiV Iericw kai ekporeuomenou autou
ekeiqen meta twn maqhtwn autou
kai oclou ikanou o uioV Timeou
BariteimiaV tufloV * ekaqhto para thn odon
epetwn 47 kai akousaV oti IhV o NazorhnoV
estin hrxato krazein kai legein
uioV Daueid Ihu elehson me
48 kai epeteimwn autw polloi ina siwphsh
o de pollw mallon ekrazen uioV Daueid
elehson me 49 kai staV o IhV
eipen auton fwnhqhnai
oi de legousin tw tuflw
qarsei egeire fwnei se
50 o de apobalwn to imation autou
anaphdhsaV hlqen proV auton
51 kai apokriqeiV autw o IhV eipen
ti qeleiV poihsw soi; o de tufloV eipen autw
Ke rabbei ina anableyw 52 o de IhV eipen autw
upage h pistiV sou seswken se
kai euqewV anebleyen
 
kai hkolouqei autw en th odw