Evangile de Marc selon le codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre I
1 - Arch tou euaggeliou Ihu Cru uiou Qu
2 *-wV gegraptai en * Hsaia tw profhth
idou apostellw ton aggelon mou
pro proswpou sou oV kataskeuasei
thn odon sou 3 fwnh bowntoV en th
erhmw etoimasate thn odon Ku
euqeiaV poieite taV tribouV tou Qu umwn
4 egeneto IwannhV en th erhmw baptizwn,
kai khrusswn baptisma metanoiaV
eiV afesin amartiwn
5 kai exeporeueto proV auton pasa h Ioudaia
cwra kai * Ierosolumeite panteV
kai ebaptizonto en * Iordanh * up autou
exomologoumenoi taV amartiaV autwn
6 hn de * IwannhV endedumenoV derrhn kamhlou ***
kaiesqiwn akridaV kai meli agrion
7 kai * elegen autoiV 8 egw men umaV
baptizw en udati
ercetai de opisw mouo iscuroteroV mou
ou ouk imi ikanoV * lusai ton imanta
twn upodhmatwn autou
kai autoV umaV baptizei en Pni ageiw
9 kai egeneto en taiV hmeraiV ekeinaiV
hlqen o IhV apo Nazaret thV GalilaiaV
kai ebaptisqh eiV ton Iordanhn upo Iwannou
10 kai * anabainwn ek to[u] udatoV
eiden hnugmenouV touV ouranouV
kai to Pna wV peristeran katabainon
eiV auton 11 kai fwnh * ek twn ouranwn
su ei o uioV mou o agaphtoV en soi eudokhsa
12 kai euqewV to Pna to agion ekballei auton
eiV thn erhmon 13 kai hn en th erhmw hmeraV .m.
kai peirazomenoV upo tou satana

kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi
dihkonoun autw 14 kai meta to paradoqhnai
ton Iwannhn hlqen o IhV eiV thn Galilaian
khrusswn to euaggelion thV basileiaV tou Qu
15 * legwn oti peplhrwntai oi kairoi
kai hggiken h basileia tou Qu
metanoeite kai pisteuetai en tw euaggeliw
16 kai paragwn para thn qalassan thV GalilaiaV
eiden ton Simwna kai Andrean
ton adelfon autou amfiballontaV
ta diktua en th qalassh hsan gar aleieiV
17 kai eipen autoiV o IhV deute opisw mou
kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn
18 kai euqewV afenteV panta hkolouqhsan autw
19 kai prosbaV oligon eiden Iakwbon ton tou zebedaiou
kai Iwannhn ton adelfon autou
kai autouV en tw ploiw katartizontaV
ta diktua 20 kai euqewV ekalesen autouV
kai afenteV ton patera autwn
Zebaideon en tw ploiw meta twn meisqwtwn
hkolouqhsan autw. 21 kai eiseporeuonto
eiV Kafarnaoum kai euqewV toiV sabbasin
eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken autouV
22 kai exeplhssonto epi th didach autou
hn gar didaskwn autouV wV exousian
ecwn * ouc wV oi grammateiV
23 kai * hn en th sunagwgh * anqrwpoV
en pni akaqartw kai enekraxen 24 legwn
ti hmein kai soi Ihu nazarhnai
hlqeV [apoleV] apolesai hmaV;
oida se tiV ei o agioV tou Qu
25 kai epeteimhsen autw * legwn fimwqhti
kai exelqe ek tou anqrwpou pna akaqarton

26 kai exhlqen to pneuma to akaqarton
sparaxaV auton kai kraxas fwnh megalh
exhlqen ap autou 27 kai eqambhsan *-panteV
wste sunzhtein proV eautouV legontaV tiV
** h didach ekeinh h kainh * h exousia
oti kai toiV pneuma toiV akaqartoiV epitassei
kai upakouousin autw
28 kai exhlqen h akoh autou euquV
* eiV olhn thn pericwron thV GalilaiaV
29 exelqwn de ek thV sunagwghV
hlqen eiV thn oikian SimwnoV
kai Andreou meta Iakwbou kai Iwanou
30 katekeito de h penqera SimwnoV puressousa
kai euquV legousin autw peri authV
31 kai proselqwn ekteinaV thn ceira
krathsaV hgeiren authn kai euqewV
afhken authn o puretoV kai dihkonei autoiV
32 oyiaV de genomenhV ote edusen o hlioV
eferosan proV auton pantaV touV kakwV econtaV
nosoiV poikilaiV kai touV daimonizomenouV
33 kai hn olh h poliV episunhgmenh
proV thn quran autou 34 kai eqerapeusen autouV
***kai touV daimonia econtaV * exebalen auta
ap autwn kai ouk hfien auta lalein
oti hidisan auton kai eqerapeusen pollouV
kakwV econtaV poikilaiV nosoiV
kai daimonia polla exebalen
35 kai prwi ennuca leian * exhlqen
kai aphlqen eiV ton erhmon topon
kai ekei proshuxeto 36 kai katediwxan auton
to [te] Simwn kai oi met autou
37 kai ote euron auton * legousin autw
oti panteV zhtousin se 38 kai legei autoiV agwmen

*eiV taV enguV kwmaV kai eiV taV poleiV
ina kakei khruxw eiV touto gar exhlhluqa
39 kai hn khrusswn eiV taV sunagwgaV autwn
eiV olhn thn Galeilaian kai ta daimonia ekballwn
40 kai ercetai proV auton leproV erwtwn auton
kai legwn * ean qeleiV dunasai me kaqarisai
41 kai orgisqeiV ekteinaV thn ceira autou
hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti
42 kai euqewV aphlqen ap autou h lepra
kai ekaqarisqh 43 kai enebrisamenoV autw
euquV exebalen auton 44 kai legei autw
ora mhdeni eiphV alla upage deixon seauton
tw ierei kai prosenenke peri tou kaqarismou sou
a prosetaxen MwushV eiV marturion autoiV
45 o de exelqwn hrxato khrussein *
kai diafhmeizein ton logon
wste mhketi * dunasqai fanerwV eiselqein
eiV polin alla exw en erhmoiV topoiV hn
kai hrconto proV auton pantoqen