Évangile de Luc, Codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre VII
1 - Kai egeneto ote etelesen tauta ta rhmata lalwn hlqen
eis Kafarnaoum 2 ekatontarcou de
tinos tis kakws ecwn hmellen teleutan
os hn autw timeios 3 kai akousas peri tou Ihu
apesteilen * presbuterous twn Ioudaiwn
erwtwn auton opws elqwn diaswsh
ton doulon autou 4 oi de paragenomenoi
* hrwtwn auton spoudaiws legontes
oti axios estin w parexh touto 5 agapa
gar to eqnos hmwn kai thn sunagwghn
autos oikodomhsen hmein 6 eporeueto de
met autwn o Ihs hdh de * ou makran
apecontos autou ths oikeias epemyen
pros auton o ekatontarcos filous
legwn autw Ke mh skullou ou gar eimi
ikanos ina upo thn steghn * eis-
elqhs 7 *** all eipe logw kai iaqhsetai
o pais mou 8 kai gar egw anqrwpos
eimi up exousian tassomenos ecwn
up emauton stratiwtas kai legw toutw
poreuou kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai
kai tw doulw mou poihson touto kai poiei
9 akousas de tauta o Ihs eqaumasen *
kai strafeis eipen tw akolouqounti
*oclw amhn legw umein oudepote
tosauthn pistin euron en tw Israhl
10 kai upostreyantes eis * oikon oi pemfqentes

douloi euron ton asqenounta ugiainonta
11 kai * th exhs eporeueto eis polin kaloumenhn
Nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai
autou kai oclos polus 12 egeneto de ws
hggizen th pulh ths polews * exekomizeto
teqnhkws uios monogenhs th mhtri
autou * chra oush kai polus oclos ths
polews sunelhluqi auth 13 idwn de
* o Ihs esplagcnisqh ep auth kai eipen auth
mh klaie 14 kai proselqwn hyato ths
sorou oi de bastazontes esthsan
kai eipen neaniske, neaniske, soi legw
egerqhti 15 kai anekaqisen o nekros
kai hrxato lalein kai edwken auton
th mhtri autou.16 elaben de fobos
pantas kai edoxazon ton Qn legontes
oti profhths megas exhgerqh en hmein
kai oti epeskeyato o Qs ton laon autou
17 kai exhlqen outos o logos en olh
th Ioudaia peri autou kai en pash
th pericwrw 18 en ois kai mecri Iwanou
tou baptistou *** os kai proskalesamenos
duo *twn maqhtwn autou19 legei
poreuqentes eipate autw : su ei o
ercomenos h allon prosdokwmen
20 kai paragenomenoi oi andres pros
auton eipan Iwanhs o baptisths
apestalken hmas pros se legwn
su ei o ercomenos h eteron pros-
dokwmen 21- en auth de th wra eqerapeuen
pollous apo noswn kai masteigwn
kai ponhrwn pneumatwn kai tuflous *
epoie blepein 22 kai apokreiqeis eipen

autoise: poreuqentes eipate Iwanh
a eidon umwn oi ofqi kai a
hkousan umwn ta wta oti tufloi
anablepousin cwloi peripatousin
leproi kaqarizontai kai kwfoi
akouousin nekroi egeirontai
ptwcoi euaggelizontai 23 kai
makarios estin os an mh skandalisqh
en emoi 24 apelqontwn de twn aggelwn
Iwanou hrxato legein peri Iwanou tois
oclois ti exhlqate eis thn erhmon
qeasasqai kalamon upo
anemou saleuomenon 25 alla ti
exhlqate eidein anqrwpon en malakois
imatiois hmfiesmenon idou oi
en imatismw endoxw kai trufh
diagontes en tois basileiois eisin
26 alla ti exhlqate eidein profhthn
nai legw umein kai perissoteron
profhtou 28a oti oudeis meizwn en
gennhtois gunaikwn profhths
Iwanou tou baptistou 27 outos estin
peri ou gegraptai idou apostellw ton
aggelon mou pro proswpou *
os kataskeuasei thn odon sou *
28b legw de umein oti o mikroteros
autou en th basileia tou Qu meizwn
autou estin 29 kai pas o laos akousas kai oi telw-
nai edikaiwsai ton Qn baptisqentes
to baptisma Iwanou 30 oi de farisaioi
kai nomikoi thn boulhn tou Qu hqethsan
* mh baptisqentes up autou 31 ** tini oun
omoiwsw tous anqrwpous ths geneas

tauths kai tini eisin omoioi 32 omoioi
eisin tois paidiois tois en th agora
kaqhmenois kai prosfwnousin
allhlois legontes hulhsamen umein
kai ouk wrchsasqai eqrhnhsamen
kai [ou]k eklausate 33 elhluqen gar Iwanhs
o baptisths mhte * esqiwn mhte * peinwn
kai legete daimonion ecei
34 elhluqen o uios tou anqrwpou
esqwn kai peinwn kai legete
idou anqrwpos fagos kai
oinopoths filos telwnwn
kai amartwlwn 35 kai edikaiwqh
h sofia apo twn teknwn auths
36 hrwthsen de auton tis twn farisaiwn
ina fagh met autou kai eiselqwn eis ton
oikon tou farisaiou katekliqh
37 kai idou gunh * en th polei amartwlos
gnousa oti en th oikia tou Farisaiou
katakeitai komisasa murou alabastron
38 kai stasa opisw para tous podas autou
klaiousa tois dakrusi[n] * ebrexe tous
podas autou kai tais qrixei ths
kefalhs auths exemaxen kai
katefilei tous podas autou
kai hleifen tw murw 39 idwn de
o Farisaios par w katekeito
eipen en eautw * outos ei hn profhths
egeinwsken an tis kai podaph h gunh
h aptomenh autou oti amartwlos
estin 40 kai apokreiqeis o Ihs eipen
pros auton Simwn ecw soi ti eipein
o de efh didaskale eipon; o de eipen

41 duo crewfilete hsan danisth tini
o eis wfeilen dhnaria pentakosia
o de eteros dhnaria penthkonta
42 mh econtwn de autwn apodounai
amfoterois ecarisato tis oun * auton
pleon agaphsei * 43 apokriqeis o Simwn
eipen upolambanw oti w to pleon
ecarisato o de eipen autw orqws
ekreinas 44 kai strafeis pros thn gunaika
eipen tw Simwni blepeis tauthn
thn gunaika eishlqon sou eis thn oikian
kai udwr epi podas moi ouk edwkas
auth de tois dakrisin ebrexen mou
tous podas kai tais qrixin auths
exemaxen 45 filhma moi ouk edwkas
auth de af hs eishlqon ou dielipen
katafilousa mou tous podas 46 elew thn kefalhn mou
ouk hleiyas auth de
murw hleiyen ** 47 ou carin de legw soi :
afewntai auth polla ***48 eipen de auth
afewntai sou ai amartiai 49 kai hrxanto
oi sunanakeimenoi legein en eautois
tis estin outos os kai amartias afihsin
50 eipen de pros thn gunaika: gunai
h pistis sou seswken se poreuou en irhnh