Évangile de Luc selon le codex Bezæ chapitre V

i


1 Egeneto de
en tw ton oclon epikeisqai autw
tou akouein ton logon tou Qu estwtos
* autou para thn limnhn Gennhsared
2 - kai iden duo ploia estwta para thn lhmnhn
oi de alieiV ap autwn apobanteV
eplunon ta diktua 3 - enbaV de eiV en
*ploion o hn SimwnoV hrwthsen
auton epanagagein apo thV ghV
oson oson kai kaqisaV en tw ploiw
edidasken touV oclouV 4 - ote de epausato
lalwn eipen proV ton Simwna
epanagage eiV to baqoV kai calasate
ta diktua umwn eiV agran 5 - o de Simwn
apok[riq]eiV eipen autw didaskale
di olhV thV nuktoV kopiasanteV ouden
elabomen epi de tw rhmati sou ou mh
parakousomai ; 6 - kai euqus calasantes
ta diktua * suneklisan icquwn plhqoV
polu wste ta diktua * rhssesqai 7 - kai
kateneuon toiV metocoiV en tw eterw
ploiw tou elqontaV bohqein autoiV
* elqontes oun eplhsan amfotera
ta ploia w[s]te para ti buqizesqai *
8 - o de Simwn * prosepesen autou toiV posin *
legwn parakalw exelqe ap emou
oti anhr amartwloV eimi Ke
9 - qamboV gar periescen auton ***
epi th agra twn icquwn wn sunelabon
10 - hsan de koinwnoi autou Iakwbos
kai IwanhV uioi Zebedaiou. o de eipen
autoiV Deute kai mh geinesqe alieiV
icquwn poihsw gar umas alieis anqrwpwn
 
11 - oi de akousantes panta kateleiyan
epi thV ghV kai hkolouqhsan autw.
12 - kai egeneto en tw einai auton en meia twn
polewn kai idou anhr *lepros kai eidwn
ton Ihn epesen epi proswpon** legwn
Ke ean qelhV dunasai me kaqarisai
13 - ekteinaV de thn ceira hyato autou
legwn qelw kaqarisqhti kai euqewV
ekaqarisqh 14 - kai autoV parhggeilen
autw mhdeni eipein * apelqe de
kai deixon seauton tw ierei kai
prosenegke peri tou kaqarismou sou
kaqwV prosetaxen MwushV ina eiV
marturion hn umein touto. O de
exelqwn hrxato khrussein kai
diafhmeizein ton logon wste mhketi
dunaqtai auton fanerws eiV polin
eiselqein alla exw hn en erhmoiV
topoiV kai sunhrconto proV auton
kai hlqen palin eiV Kafarnaoum.
15 - dihrceto de o logoV mallon peri autou
kai sunhrconto ocloi polloi akouein
kai qerapeuesqai * apo twn asqeneiwn
autwn 16 -autoV de hn upocwrwn
en taiV erhmoiV kai proseucomenoV
17 kai egeneto en mia twn hmerwn, autou
* didaskontos, sunelqein tous farisaious kai
nomodidaskalous .*hsan de
sunelhluqoteV ek pashV kwmhV
thV GalilaiaV kai IoudaiaV *** tou iasqai autouV
18 - kai idou andreV feronteV epi kleinhV
anqrwpon oV hn paralelumenoV
kai ezhtoun eisenegke[i]n auton kai
 
qeinai enwpion autou 19 - kai mh euronteV
poiaV eisenegkwsin auton dia ton oclon
anebhnsan epi to dwma kai apos
tegasanteV tous keramous opou hn
kaqhkan ton krabatton sun tw
paralutikw eiV to meson enprosqen
tou Ihu 20- idwn de IhV thn pistin autwn
legei tw paralutikw anqrwpe
afaiwntai * sou ai amartiai 21 - kai
hrxanto dialogizesqai oi grammateiV
kai oi farisaioi en taiV kardiaiV autwn
legonteV ti * outoV * lalei blasfhmiaV
tiV dunatai amartiaV afeinai ei mh eiV* QV
22 - epignouV de o IhV touV dialogismouV
autwn legei autoiV ti dialogizesqai
en taiV kardiaiV umwn ponhra
23 ti estin eukopwteron eipein afaiwntai sou
ai amartiai * h eipein egeire kai peripatei
24 - ina de eidhte oti exousian ecei
o uioV tou anqrwpou epi thV [ghV] afinai
amartiaV legei tw paralutikw
soi legw egeire kai aron ton krabatton sou
kai poreuou eiV ton oikon sou 25 - kai
paracrhma anastaV enwpion autwn
araV thn kleinhn aphlqen eiV ton oikon autou
doxazwn ton Qn 26 - *** kai eplhsqhsan
qambou legonteV * eidomen paradoxa
shmeron 27- kai elqwn palin para thn
qalassan ton epakolouqounta
autw oclon edidasken kai paragwn
eiden Leuei ton tou Alfaiou kaqhmenon
epei to telwnion kai legei autw
akolouqei moi 28 - kai katalipwn panta

anastaV hkolouqei autw 29 kai epoihsen
Leuei dochn autw megalhn en th
oikeia autou kai hn ocloV poluV telwnwn
kai allwn anakeimenwn 30 - kai oi
farisaioi kai oi grammateiV egonguzon *
proV touV maqhtaV autou legonteV
dia ti meta twn telwnwn *esqietai
kai peinetai 31- apokriqeiV de o IhV
eipen proV autouV ou creian ecousin
oi ugiainonteV iatrou all oi kakwV
econteV 32 - ouk hlqon kalesai dikaiouV
alla amartwlouV eiV metanoian
33 - oi de eipan proV auton diati oi maqhtai
Iwanou kai oi maqhtai twn farisaiwn
nhsteuousin pukna kai dehseiV
poiountai *oi de maqhtai sou ouden toutwn
poiusin 34 - o de IhV eipen proV autouV
mh dunantai oi uioi tou numfwnoV
ef oson ecousin ton numfion meq eautwn
* nhsteuein 35 - eleusontai de hmerai
kai otan aparqh ap autwn o numfioV
tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV
36 - Elegen de kai parabolhn proV autouV
oti oudeiV epiblhma apo imatiou kainou
scisas epiballei epi imation palaion
ei de mh ge kai to kainon sceisei kai tw
palaiw ou sumfwnhsei to apo tou kainou
epiblhma 37- kai oudeiV ballei oinon neon
eiV askouV palaiouV ei de mh ge rhxei
o oinoV o neoV touV askouV tous palaious
kai autoV ekcuqhsetai kai oi askoi
apolountai 38 - alla oinon neon eiV askouV
kainouV ballousin kai amfoteroi *_thrountai 39 ***