1 - Ihs de plhrhs Pns agiou upestreyen apo tou
Iordanou kai hgeto en tw pneumati
en th erhmw [2] hmeras tessarakonta
peirazomenos upo tou satana.
Kai ouk efagen ouden en tais hmerais ekeinais
kai suntelesqeiswn autwn epeinasen.
[3] Eipen de autw o diabolos ei uios ei tou Qu
eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai
[4] kai apokriqeis * o Ihs eipen : Gegraptai
*Ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpos
all en panti rhmati Qu.
[5] Kai anagagwn auton eis oros uyhlon
leian, edeixen autw pasas tas basileias
tou kosmou en stigmh cronou:
[6] kai eipen pros auton o diabolos: Soi dwsw
ths exousian tauthn apasan kai thn doxan
toutwn, oti emoi paradedotai kai w an qelw
didwmi authn: [7] su oun ean proskunhshs
enwpion emou estai sou pasa.
[8] kai apokriqeis autw o Ihs eipen Gegraptai
Kn ton Qn sou proskunhseis kai autw monw
latreuseis. [9] Kai hgagen auton eis
Ierousalhm kai esthsen auton
epi to pterugion tou ierou, kai eipen autw
Ei uios ei toutou Qu, bale seauton enteuqen
katw [10]. Gegraptai gar oti tois aggelois
autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se,
[11] kai * epi ceirwn arousin se mhpote
proskoyhs pros liqon ton poda sou.
[12] kai apokriqeis o Ihs eipen autw *
gegraptai Ouk ekpeiraseis Kn ton Qn sou.
[13] Kai suntelesas panta peirasmon
o diabolos apesth ap autou acri cronou.

 [14] Kai upestreyen o Ihsous en th dunamei tou
Pns eis thn Galilaian. kai fhmh exhlqen
kaq olhs ths pericwrou peri autou.
[15] kai autos ed[id]asken en tais sunagwgais *
doxazomenos upo pantwn.
[16] Elqwn de eis Nazared - opou hn ***
kata to eiwqos *en th hmera twn sabbatwn -
eis thn sunagwghn kai anesth
anagnwnai. [17] kai epedoqh autw *
o profhths Hsaias kai [an]aptuxas *
euren ton topon ou hn gegrammenon
[18] Pna Ku ep eme ou eineken ecreisen me
euaggelisasqai ptwcois. Apestalmai
khruxai aicmalwtois afesin
kai tuflois anableyin aposteilai
teqraumatismenous en afesei
[19] khruxai eniauto
Ku dekton.[20] kai p[t]uxas to biblion
apodous tw uphreth ekaqisen:
kai pantwn en th sunagwgh
oi ofqalmoi hsan atenizontes autw.
[21]Hrxato de legein pros autous *shmeron
peplhrwtai h grafh auth en tois wsin
umwn. [22] kai pantes emarturoun autw
kai eqaumazon epi tois logois ths caritos
tois ekporeuomenois ek tou stomatos
autou, kai elegon Ouci uios Iwshf
estin outos; [23] kai eipen pros autous
Pantws ereite moi thn parabolhn
tauthn Iatre qerapeuson seauton:
osa hkousamen geinomena eis
*Kafarnaoum poihson kai wde en th
patridi sou. [24] eipen de Amhn Amhn legw umein
oti oudeis profhths dektos estin

en th patridi autou.[25] ep alhqeias legw
umein pollai chrai hsan en tais 
hmerais Hliou en tw Istrahl ote
ekleisqh o ouranos * eth tria kai mhna ex
ws egeneto limos megas 
epi pasan thn ghn [26] kai pros  oudemian
autwn epemfqh Hleias ei mh eis 
Sarepta ths Sidonias pros  gunaika chran
[27] kai polloi leproi hsan en tw israhl
epi Elisaiou tou profhtou kai oudeis 
autwn ekaqarisqh ei mh Naimas o Suros 
[28] Oi de eplhsqhsan pantes qumou
en th sunagwgh akousantes tauta
[29] kai anastantes exebalon auton
exw ths polews kai hgagon auton
ews ths ofruos tou orous ef ou h polis 
oikodomhtai autwn wste katakrhmnisai
auton[30] autos de dielqwn dia mesou
autwn eporeueto [31] kai kathlqen
eis Kafarnaoum polin ths  Galilaias 
thn paraqalassion en oriois
Zaboulwn kai Nefqaleim kai hn
didaskwn autous en tois sabbasin.
[32] kai exeplhssonto epi th didach autou
oti en exousia hn o logos autou
[33]Hn de en th sunagwgh anqrwpos ecwn
pneuma daimonion akaqarton kai anekraxen
fwnh megalh [34 ] legwn * ti hmein kai soi
Ihu nazorhnai hlqes hmas  wde
apolesai. oida se tis ei o agios tou Qu.
[35] kai epetimhsen autw o Ihs  legwn
feimwqhti kai exelqe ap autou kai
reiyas auton to daimonion eis * meson .

anakraugasan te exhlqen ap autou
mhden blayas auton [36] kai egeneto
qambos megas epi pantas kai
sunelaloun pros allhlous legontes 
tis o logos outos oti en exousia kai
dunamei epitassei tois akaqartois 
pneumasin kai exercontai [37] kai exhlqen
h akoh peri autou eis panta topon ths 
pericwrou [38] anastas de apo ths  sunagwghs 
*_hlqen eis thn oikian Simwnos  kai Andraiou.
Penqera de tou Simwnos hn katecomenh
puretw megalw kai hrwthsan auton
peri auths [39] kai epistaqeis epanw auths 
epeteimhsen tw puretw kai afhken
authn paracrhma wste anastasan
authn diakonein autois [40] dusantos de
tou hliou pantes oi eican asqenountas 
nosois poikilais eferon autous 
pros auton; o de eni ekastw * tas ceiras 
epitiqeis eqerapeuen autous  .
[41] exhrceto de kai daimonia apo pollwn
kraugazonta kai legonta oti su ei *
o uios tou Qu kai epiteimwn ouk eia
auta lalein oti hdeisan auton * Crn einai
[42] genomenhs de hmeras exelqwn
eporeuqh eis erhmon topon kai oi
ocloi epezhtoun auton kai hlqon
ews autou kai epeicon auton tou mh
poreuesqai ap autwn [43] o de eipen
pros autous oti dei me kai eis tas 
allas poleis euaggelisasqai aut
thn basilian tou Qu * eis touto gar
apestalhn [44] kai hn khrusswn eis tas 
sunagwgas ths Galilaias.