Évangile de Luc, Codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre III
[1] En eti de pentekaidekatw ths hgemonias
Tiberiou Kaisaros epitropeuontos
Pontiou Peilatou ths Ioudaias,
[kai tetrarcountos ths Galilaias ]
Hrwdou Filippou de tou adelfou autou

tetrarcountos ths Itouraias
kai Tracwnitidos cwras
kai Lusaniou ths Abillianhs
tetrarcountos, [2] epi arcierews
Anna kai Kaifa, egeneto rhma Qu
epi Iwanhn ton Zacariou uion
en th erhmw. [3] kai hlqen eis pasan
thn pericwron tou Iordanou
khrusswn baptisma metanoias
eis afesin amartiwn, [4] ws gegraptai
en biblw logwn Hsaiou tou profhtou
fwnh bowntos en th erhmw
etoimasate thn odon Ku, euqeias poieite
tas tribous umwn.[5] pasa faragx
plhrwqhsetai kai pan oros kai bounos
tapeinwqhsetai, kai estai ta skolia
eis euqeias kai e traciai eis odous
leias:[6] kai oyetai pasa sarx to swthrion Ku.
[7] Elegen de tois ekporeuomenois
oclois baptisqhnai enwpion autou
Gennhmata ecidnwn, tis umein
upedeixen fugein apo ths melloushs
orghs; [8] poihsate oun karpon axion
ths metanoias: kai mh arxhsqe
legein *autois Patera ecomen
ton Abraam, legw gar umein
oti dunatai o Qs ek twn liqwn toutwn
egeirai tekna tw Abraam. [9]hdh de *
h axeinh pros thn rizan twn dendrwn
keitai: pan oun dendron mh poioun
karpous kalous ekkoptetai kai eis
pur balletai.[10] kai ephrwthsan auton
oi ocloi legontes Ti *poihswmen;

ina swqwmen; [11] apokriqeis de
legei autois: o ecwn duo citwnas
metadotw tw mh econti, kai o ecwn
brwmata omoiws poieitw.
[12] hlqon de kai telwnai
omoiws baptisqhnai
kai eipan pros auton Didaskale
ti poihswmen ina swqwmen;
[13] o de eipen *autois : Mhden pleon
prassetai para to diatetagmenon umein
prassein[14] ephrwthsan de * kai
strateuomenoi legontes Ti poihswmen
ina swqwmen; o de eipen autois
Mhdena diaseishte mhde
sukofanthshte, kai arkeisqe tois
oywniois umwn. [15] Prosdokwntos de
tou laou kai dialogizomenwn pantwn
en tais kardiais autwn peri * Iwanou,
mhpote autos eih o Crs.[16] Epignous
ta dianohmata autwn, eipen egw umas
baptizw en udati eis metanoian, o de
ercomenos iscuroteros mou estin,
ou ouk imi ikanos lusai ton imanta
tou upodhmatos * autos umas
bapteisei en pneumati agiw kai puri:
[17] ou to ptuon en th ceiri autou
kai diakaqariei thn alwna autou
kai ton men seiton sunaxei
eis apoqhkhn *, to de acuron katakausei
puri asbestw. [18] Polla men oun kai etera
parainwn euhngelizeto ton laon:
[19] o de Hrwdhs o tetrarchs, elegcomenos
up autou peri Hrwdeiados ths
gunaikos tou adelfou autou kai peri

pantwn wn epoihsen ponhrwn
o Hrwdhs [20] proseqhken kai touto
epi pasin eneklise ton Iwanhn en fulakh.
[21] Egeneto de en tw baptisqhnai apanta
ton laon kai Ihu baptisqentos kai
kai proseucomenou anoicqhnai ton
ouranon [22] kai katabhnai to pneuma
to agion swmatikw eidei ws peristeran
eis auton, kai fwnhn ek tou ouranou
genesqai * : uios mou ei su , egw shmeron
gegennhka se [23] *Hn de Ihs ws etwn -l-
arcomenos ws enomeizeto einai
uios Iwshf
tou Iakwb
[24] tou Maqqan
tou Eleazar
tou Elioud
tou Iacein
tou Sadwk
tou Azwr
tou Eliakeim
tou Abioud
tou Zorobabel
tou Salaqihl
tou Ieconiou
tou Iwakeim
tou Eliakeim
tou Iwseia
tou Amws
tou Manassh
tou Ezekeia
tou Acas
tou Iwaqan
tou Ozeia
tou Amasiou
tou Iwas
tou Ocoziou
tou Iwram
tou Iwsafad
tou Asaf
tou Abioud
tou Roboam
tou Solomwn
[31] tou Daueid
[32] tou Iessai
tou Wbhl
tou Boos
tou Salmwn
tou Naasswn
[33] tou Ameinadab*
tou Aram
tou Asrwm
tou Fares
tou Iouda
[34] tou Iakwb
tou Isak
tou Abraam
tou Qara
tou Nacwr
[35] tou Serouc
tou Ragau
tou falek
tou Eber
tou Sala *
[36]tou Arfaxad
tou Shm
tou Nwe
tou Lamec
[37] tou Maqousala
tou Ainwc
tou Iared
tou Malelehl
tou Kainan
[38] tou Ainws
tou Shq
tou Adam
tou Qu.