1 kai anastantes **
hgagon auton auton epi * Peilaton
2 hrxanto de kathgorein autou legontes
touton euron diastrefonta
to eqnos hmwn kai kwluonta
forous didonai Kaisari legonta de
eauton Crn basilea einai
3 O de Pilatos ephrwthsen auton legwn
su ei o basileus twn ioudaiwn
o de aekriqh autw legwn su legeis
4 o de Peilatos eipen pros tous arciereis
kai tous oclous ouden euriskw aition
en tw anqrwpw toutw 5 oi de eniscuon
legontes * anaseiei ton laon didaskwn
kaq olhs ths ghs arxamenos apo ths
Galilaias ews wde 6 akousas de o
Peilatos thn Galilaian ephrwthsen
ei apo ths Galilaias o anqrwpos
estin 7 epignous de oti ek ths exousias
Hrwdou estin anepemyen auton
tw Hrwdh onti *autw en Ierosolumois
en ekeinais tais hmerais 8 o de Hrwdhs
eidwn ton Ihn ecarh leian hn gar
qelwn eidein auton ex ikanwn cronwn
dia to akouein peri autou kai hlpizen
ti shmeion eidein up autou geinomenon
9 ephrwta de auton en logois eikanois
autos de ouk apekrinato autw ouden

10 eisthkeisan de oi arciereis
kai oi grammateis eutonws
kathgorountes autou 11 exouqenhsas de
auton o Hrwdhs sun tois strateumasin
autou kai enpaixas peribalwn auton
aesqhta lampran anepemyen auton
tw Peilatw 12 ontes de en ahdia
o Pilatos kai o Hrwdhs egenonto
filoi en auth th hmera 13 o de Peilatos
sugkalesas tous arciereis kai tous
arcontas kai panta ton laon 14 eipen
pros autous kathnegkate moi ton
anqrwpon touton ws apostrefonta
ton laon kagw de anakrinas enwpion
umwn ouden euron aition en autw ***
15 all oude Hrwdhs anepemya gar umas
pros auton kai * ouden axion qanatou
pepragmenon estin en autw 16 paideusas oun
auton apolusw [17]-18 anekraxan de pan
plhqei legontes aire touton,airai touton
apoluson de hmein ton Barabban
19 ostis hn dia stasin tina genomenhn
en th polei kai fonon beblhmenos
eis fulakhn [17] anagkhn de eicen kata
eorthn apoluein autois ena
20 palin de o Peilatos prosefwnhsen
autous qelwn apolusai ton Ihn
21 oi de ekraxan * staurou staurou [au]ton
22 o de triton eipen pros autous ti gar
kakon epoihsen outos oudemian
aitian qanatou euriskw en autw
paideusas oun apolusw auton
23 oi de epekeinto fwnais megalais

aitoumenoi auton staurwqhnai kai
katiscuon ai fwnai autwn kai twn
twn arcierewn 24 epekreinen de
o Peilatos genesqai to aithma autwn
25 apelusen de ton **eneka fonou
beblhmenon eis fulakhn
on htounto ton de Ihn paredwken
tw qelhmati autwn 26 ws de
aphgagon auton epilabomenoi
tina Simwna Kurhnaion
ercomenon apo agrou epeqhkan autw
ton stauron ferein opeisoqen tou Ihu
27 hkolouqei de to plhqos autw
tou laou kai gunaikes
ai ekoptonto auton kai eqrhnoun
28 strafeis de o Ihs eipen pros autas
qugateres Ierou-erou-salhm mh
klaiete * eme mhde penqeite
all eautas klaiete kai * ta tekna
umwn 29 oti eleusontai hmerai
en ais erousin makariai ai steirai
kai*koiliai ai ouk egennhsan
kai mastoi oi ouk exeqreyan
30 tote arxontai legein tois oresin
pesetai ef hmas kai tois bounois
kaluyate hmas 31 oti ei en tw ugrw xulw
tauta poiousin en tw xhrw ti genhsetai
32 hgonto de kai eteroi duo kakourgoi
sun autw anereqhnai 33 kai ote hlqan
epi ton topon ton kaloumenon kranion
ekei estaurwsan auton kai tous kakourgous
omou on men ek dexiwn on de
ex aristerwn [34 a***] 34b - diemerizonto de

ta imatia autou balontes
klhron 35 kai eisthkei o laos orwn
*-emukthrizon de auton kai ** elegan autw
allous eswsas seauton swson
ei uios ei tou Qu ei cristos * ei o eklektos
36 enepezon de autw kai oi stratiwtai
prosercomenoi oxos te proseferon *
37 *legontes caire o basileus twn Ioudaiwn **
periteqentes autw kai akanqinon
stefanon 38 hn de kai h epigrafh
epigegrammenh ep autw grammasin
ellhnikois rwmaikois ebraikois
o basileus twn ioudaiwn outos estin
39 eis de twn *kakourgwn eblasfhmei
auton *** 40 apokriqeis de o eteros
epeteima autw legwn oti ou-* fobh su
ton Qn oti en tw autw krimati ei
41 kai hmeis esmen kai hmeis men
dikaiws axia gar wn epraxamen
apolambanomen outos de ouden
ponhron epraxen 42 kai strafeis
pros ton Krn eipen autw mnhsqhti mou
en th hmera ths eleusews sou
43 Apokriqeis de o Ihs eipen autw tw
e[pi]plhsonti
: qarsei shmeron met emou
esh en tw paradeisw 44 kai hn * wsei
wra ekth kai skotos egeneto
ef olhn thn ghn ews wras
enaths 45 eskotisqh de o hlios [45b]

46 kai fwnhsas o Ihs megalh fwnh
eipen Pater eis ceiras sou paratiqhmi
to pneuma mou touto de eipwn exepneusen
[45b kai to katapetasma tou naou *
escisqh] 47kai * o ekatontarcos * fwnhsas
edoxasen ton Qn legwn ontws
dikaios hn o anqrwpos outos 48 kai pantes
oi sumparagenomenoi epi * qewreia *
ocloi qewrhsantes ta genomena
tuptontes ta sthqh kai ta metwpa
upestrefan 49 eisthkeisan de pantes oi
gnwstoi autou apo makroqen kai gunaikes
ai sunakolouqhsasai autw
apo ths Galilaias orwsai tauta
50 kai idou anhr onomati Iwshf
bouleuths uparcwn * agaqos kai dikaios
51 outos ouk hn sunkatatiqemenos th boulh
kai th praxh autwn apo Arimaqias
polews twn Ioudaiwn os prosedeceto
thn basileian tou Qu 52 * proselqwn tw Peilatw
hthsato to swma tou Ih 53 kai kaqelwn
enetulixen to swma tou Ihu en sindoni
kai eqhken auton en mnhmeiw
lelatomhmenw ou ouk hn oupw
oudeis keimenos 53b kai qentos autou epeqhken
tw mnhmeiw leiqon on mogis eikosi
ekulion 54 hn de h hmera prosabbatou
55kathkolouqhsan de duo
gunaikes aitines hsan sunelhluquiai*
apo ths aGalilaias kai eqeasanto
to mnhma **autou 56 upostreyasai de
htoimasan arwmata kai mura
kai to men sabbaton hsucasan **