1 Egeneto de en tais
hmerais ekeinais exhlqen dogma
para Kaisaros Augoustou apografesqai
pasan thn oikoumenhn [2] auth egeneto
* apografh prwth hgemoneuontos
ths Surias Kurhniou [3]kai eporeuonto
pantes apografesqai, ekastos
eis thn eautou patrida. [4] Anebh de kai
Iwshf apo ths Galilaias ek polews
Nazareq eis ghn Iouda eis polin Daueid
htis kaleite Bhqleem, [5] apografesqai
sun Maria - th emnhsteumenh autw *,
oush enkuw - dia to einai auton ex oikou
kai patrias Daueid, [6] Ws de paregeinonto
etelesqhsan ai hmerai tou tekein authn,
[7] kai eteken ton uion auths ton prwtotokon,
kai esparganwsen auton kai aneklinen
auton en fatnh, dioti ouk hn autois
topos en tw katalumati. [8] Poimenes de
hsan en th cara * tauth agraulountes
kai fulassontes tas fulakas ths nuktos
epi thn poimnhn autwn. [9] kai idou
aggelos Ku epesth autois kai doxa *
perielamyen autous, kai efobhqhsan
fobon megan: [10] kai eipen autois

o aggelos : Mh fobeisqe, idou gar
euaggelizomai umein caran megalhn
htis estai kai panti tw law [11] oti etecqh
umein shmeron swthr os estin Crs Ks
en polei Daueid: [12] kai touto umein to
shmeion estw eurhsete brefos
esparganwmenon *en fatnh. [13] kai exaifnhs
egeneto sun tw aggelw plhtos strateias
ouranou aitountwn ton Qn kai legontwn
[14] Doxa en uyistois Qw kai epi ghs eirhnh
en anqrwpois eudokias. [15] Kai egeneto
ws aphlqon oi aggeloi ap autwn
eis ton ouranon kai oi anqrwpoi,
oi poimenes eipon pros allhlous :
Dielqwmen dh ews Bhqleem
kai idwmen to rhma touto to gegonws
o o Ks egnwrisen hmein. [16] kai hlqon
speudontes kai euron thn Marian
kai ton Iwshf kai to brefos keimenon
en th fatnh [17] idontes de egnwrisan
peri tou rhmatos tou lalhqentos
autois peri tou paidiou *. [18] kai pantes
oi akouontes eqaumazon peri twn
lalhqentwn upo twn poimenwn
pros autous.[19] h de Maria sunethrei panta
ta rhmata tauta sunballousa en th
kardia auths [20] kai upestreyan oi poimenes
doxazontes kai ainountes ton Qn
epi pasin ois hkousan kai idon
kaqws elalhqh pros autous.
[21] Kai ote sunetelesqhsan ai hmerai
ai oktw tou peritemein to paidion *
wnomasqh to onoma autou Ihs

to klhqen upo tou aggelou pro tou
sunlhmfqhnai auton en * koilia mhtros.
[22] Kai ote eplhsqhsan ai hmerai
tou kaqarismou autou kata ton nomon
Mwusews, anhgagon auton eis Ierosoluma
parasthsai * Kw, [23] kaqws gegraptai
en tw nomw Ku oti pan arsen
dianoigon mhtran agion * Kw
[24]klhqhsetai, kai tou dounai qusian
kata to eirhmenon en tw nomw Ku,
zeugos trugonwn h duo neossous
peristerwn. [25] Kai * hn anqrwpos
en Ierousalhm w onoma Sumewn,
kai o anqrwpos outos dikaios
kai eulabhs, prosdecomemenos paraklhsin
tou Israhl kai Pna agion hn ep auton *
[26] kecrhmatismenos de hn upo tou Pns
tou agiou mh idein qanaton prin h
* idh ton Crn Ku. [27] kai hlqen en tw Pni
eis to ieron: kai en tw eisagagein
tous goneis to paidion Ihn
tou poihsai autous kata to eqos
tou nomou peri autou [28] kai autos edexato auto
eis tas ankalas autou kai huloghsen
ton Qn kai eipen `[29] Nun apolueis
ton doulon sou,despota, kata to rhma
sou en eirhnh [30] oti eidon oi ofqalmoi
mou to swthrion sou [31] o htoimasas
kata proswpon pantwn twn lawn,
[32]fws eis apokaluyin * kai doxan
laou sou Istrahl. [33] kai hn o pathr autou
kai h mhthr qaumazontes
epi tois laloumenois peri autou.

[34] kai euloghsen autous Sumewn
kai eipen pros Marian thn mhtera autou
Idou outos keitai eis ptwsin
kai eis anastasin pollwn en tw Israhl
kai eis shmeion antilegomenon
[35] kai sou de auths thn yuchn dieleusetai
romfaia opws *anakalufqwsin *
pollwn kardiwn dialogismoi.
[36] Kai * Anna profhtis qugathr Fanouhl
ek fulhs Ashr kai auth probebhkuia
en hmerais pollais, zhsasa eth epta
meta andros apo ths parqeneias auths
[37] kai auth chra * etwn -pd- h
ouk afistato
tou naou nhsteiais kai dehsesi[n]
latreuousa nukta kai hmeran.
[38] kai auth th wra epistasa anqwmologito
tw Qw kai elalei peri autou pasin
tois prosdecomenois lutrwsin
en Ierousalhm. [39] Kai ws etelesan
apanta kata ton nomon Ku upestreyan
eis thn Galilaian eis polin eautwn
Nazareq. Kaqws ereqh dia tou profhtou
oti Nazwraios klhqhsetai [40] To de paidion
Ihs ekrataiouto kai huxaneto plhroumenon
sofias kai caris Qu hn en autw.
[41] Eporeuonto de kai oi goneis autou
kata etos eis Ierousalhm en th eorth
tou pasca. [42] Kai ote egeneto autw eth -ib-
anebhsan oi goneis autou econtes
auton kata to eqos ths eorths twn
azumwn [43] kai telesantwn tas hmeras
en tw upostrefein autous apemeinen
o pais Ihs en Ierousalhm kai ouk egnwsan

oi goneis autou. [44] kai nomisantes auton
einai en th sunodia hlqon odon
hmeras kai anezhtoun auton
en tois sungenesin kai en tois gnwstois,
[45] kai mh euriskontes upestreyan
eis Ierousalhm anazhtountes auton.
[46] kai egeneto meq hmeras treis
euron auton kaqhmenon en tw ierw
en mesw twn didaskalwn
*akouonta autwn kai eperwtwnta
autous: [47] exeistanto de pantes
oi akouontes autou epi th sunesei
kai tais apokrisesin autou.
[48] kai idontes auton exeplaghsan
kai eipen pros auton h mhthr autou :
Teknon, ti epoihsas hmein outws;
idou o pathr sou kagw odunwmenoi
kai lupoumenoi ezhtoumen se.
[49] kai eipen pros autous : Ti oti ezhteite me
ouk oidate oti en tois tou Prs mou
dei me Einai . [50] autoi de ou sunhkan
to rhma o elalhsen autois.
[51] kai katebh met autwn * eis Na[za]req
kai hn upotassomenos autois.
h de mhthr autou diethrei ta rhmata
panta en th kardia auths.
[52] Kai Ihs proekoptai hlikia kai sofia
kai cariti para Qw kai para anqrwpois.