Évanvile de Luc selon le codex Bezæ Cantabrigiensis, chapitre 19
1- kai eiselqwn dihrceto thn Iereicw
2 kai idou anhr onomati*Zakcaios*
outos hn arcitelwnhs * plousios
3 kai ezhtei idein ton Ihn tis estin
kai ouk hdunato apo tou oclou
oti th hlikia meikros hn 4 kai prolabwn *
enprosqen anebh epi sukomwrean
ina idh auton oti ekeinh hmellen
diercesqai 5 kai egeneto en tw
diercesqai auton eiden kai eipen * autw
Zakcaie speuson katabhqi oti shmeron
*en tw oikw sou dei me meinai
6 kai speusas katebh kai upedexato
auton cairwn 7 kai eidontes pantes
diegogguzon * oti para amartwlw
andri eishlqen katalusai 8 staqeis de
o zakcaios eipen pros ton Kn idou
ta hmusoi twn uparcontwn moi Ke
tois ptwcois didwmi kai ei tinos ti
esukofanthsa apodidwmi
tetraploun 9 eipen de o Ihs pros auton
oti shmeron swthria en tw oikw
toutw egeneto kaqoti kai autos
uios Abraam estin 10 hlqen gar o uios
tou anqrwpou zhthsai kai swsai
to apolwlos 11 akouontwn de autwn
tauta prosqeis eipen parabolhn
dia to einai auton eggus Ierousalhm
kai dokein *oti mellei paracrhma
h basileia tou Qu anafainesqai
12 eipen de anqrwpos tis eugenhs
eporeueto eis cwran makran labein *
basileian kai upostreye 13 kalesas de

deka doulous autou edwken autois
deka mnas kai eipen pros autous
pragmateuesqai en w ercomai 14 oi de
poleitai * emeisoun auton kai enepemyan
presbian opeisw autou legontes
ou qelomen touton basileusai ef hmas
15 kai egeneto * epanelqein auton labonta
thn basileian kai eipen fwnhqhnai
autou tous doulous * ois dedwkei to
argurion ina gnoi ti diepragmateusanto
16 paregeneto de o prwtos legwn Ke
h mna sou deka mnas proshrgasato
17 o de eipen autw euge agaqe doule
oti en elacistw pistos egenou isqi
exousian ecwn epanw deka polewn
18 kai o eteros elqwn eipen ke h mna sou
pente epoihsen mnas 19 eipen de
kai toutw geinou kai su epanw pente
polewn 20 kai o eteros hlqe legwn
ke idou h mna sou hn eicon apokeimenhn
en soudariw 21 oti efobhqhn * se
* anqrwpos gar ei austhros aireis
o ouk eqhkas kai qerizeis o ouk espiras
22 o de eipen autw ek tou stomatos sou
kreinw se ponhre doule hdeis oti
egw anqrwpos austhros eimi airw
o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira
23 * diati oun ouk edwkas to argurion mou
epi trapezan kai egw elqwn sun tokw an
epraxa auto 24 eipen de tois parestwsi
arate ap autou * kai apenenkate tw tas
deka mnas econti 25***26 legw gar umein
oti panti tw econti prostiqetai

apo de tou mh econtos kai o ecei
arqhsetai ap autou 27 plhn ekeinous
tous ecqrous mou tous mh qelo[.]αntas me
basileuein ep autous agagate wde
kai katasfaxate * enprosqen mou
kai ton acreion doulon ekbalete
eis to skotos to exwteron ekei estai
o klauqmos kai o brugmos twn odontwn
28 kai eipwn tauta eporeueto * anabainwn
de eis Ierousalhm 29 kai egeneto ws hggisen
eis Bhqfagh kai bhqania pros to oros
twn elaiwn kaloumenon
apesteilen duo twn maqhtwn autou
30 legwn upagetai eis thn katenanti
kwmhn kai eisporeuomenoi eurhsetai pwlon *
[ef on oudeis * anqrwpwn ekaqisen kai lusantes * agagate]
31 kai an tis umas erwta * outws
ereite oti o Ks autou creian ecei
32  kai apelqontes apekriqhsa[n]
[33 ***]- 34 oti o Ks autou creian ecei
35 kai agagontes ton pwlon *** eperiyan ta imatia
autwn ep auton kai epebibasan ton Ihn
36 poreuomenou de autou upestrwnnuon
ta imatia autwn ** 37 eggizontwn de autwn
* pros thn katabasin tou orous twn elaiwn
hrxato pan to plhqos twn maqhtwn
cairontes ainein ton Qn * peri pantwn
wn eidon geinomenwn 38 legontes
euloghmenos o ercomenos * en onomati Ku
euloghmenos o basileus eirhnh
en ouranw kai doxa en uyistois
39 tines de twn farisaiwn apo tou oclou
eipan pros auton didaskale epitimhson
tois maqhtais sou 40 apokriqeis de
legei autois legw umein oti ean outoi

seighsousin oi liqoi kraxousin
41 kai ws hggisen idwn thn polin
eklausen ep authn 42 legwn oti
ei egnws kai su en th hmera tauth
ta pros eirhnhn soi
nun de ekrubh apo
ofqalmwn sou 43 oti hxousin hmerai
kai *-balousin epi se oi ecqroi sou caraka
*kai perikuklwsin se kai
sunexousin se pantoqen
44 kai edafiousin se kai ta tekna sou *
kai ouk afhsousin liqon epi liqon
en olh soi anq wn ouk egnws
eis kairon episkophs sou
45 *-Elqwn de eis to ieron hrxato ekballein
tous pwlountas en autw kai agorazontas
46 kai tas trapezas twn kollubistwn
execeen kai tas kaqedras twn pwlountwn
tas peristeras legwn autois gegraptai
oti o oikos mou oikos proseuchs estin
umeis de epoihsate auton sphlaion lhstwn
47 kai hn didaskwn to kaq hmeran
en tw ierw oi de arciereis
kai oi grammat[e]is kai oi prwtoi
tou laou ezhtoun auton apolesai
48 kai ouc h[e]uriskon * ti poihswsin autw
o gar laos apas *-ekremato akouein autou.