1 -   elegen de kai parabolhn autois pros to dein
pantote proseucesqai kai mh enkakein
2 * kriths tis hn en th polei ton Qn mh
foboumenos kai anqrwpon mh
entrepomenos 3 chra de hn en th
polei ekeinh kai hrceto pros auton legousa
ekdikhson me apo tou antidikou mou
4 kai ouk hqelen epi cronon tina
meta de tauta hlqen eis eauton
kai legei
ei * ton Qn ou foboumai
kai anqrwpon ouk entrepomai
5 dia ge to parecein moi kopon thn chran
tauthn apelqwn ekdikhsw authn
ina mh eis telos ercomenh upwpiazh me
6 Eipen de o Ks akousate ti o kriths ths
adikias legei 7 o de Qs ou mh poihsh
thn ekdikhsin twn eklektwn autou
* bowntwn autwn nuktos kai
hmeras kai makroqumei en autois

8 legw umein * poihsei thn ekdikhsin autwn
en tacei plhn ara o uios tou anqrwpou
elqwn eurhsei * pistin epi ths ghs
9 Eipen de kai pros tinas tous pepoiqotas
ef eautois oti eisin dikaioi kai
exouqenountas tous loipous anqrwpous
10 ** duo anqrwpoi anebhsan eis to ieron
proseuxasqai * eis farisaios kai eis
telwlwnhs 11 o farisaios staqeis kaq eauton
tauta proshuceto o Qs eucaristw soi
oti ouk eimi ws oi loipoi twn anqrwpwn
arpages adikoi moicoi h kai ws outos
o telwnhs 12 nhsteuw dis tou sabbatou
apodekatw panta osa ktwmai
13 kai o telwnhs makroqen estws ouk hqelen
oude tous ofqalmous eis ton ouranon eparai
all etupte * to sthqos autou legwn
o Qs eilasqhti moi tw amartwlw
14 legw umein katebh outos dedikaiwmenos
** mallon par aikeinon ton farisaion
oti pas o uywn auton tapeinwqhsetai
o de tapeinwn eauton uywqhsetai
15 proseferon de autw paidia ina autwn
apthtai idontes de oi maqhtai
epeteimwn autois 16 o de Ihs
prosekaleito auta legwn afete
ta paidia ercesqai pros me
kai mh kwlushtai auta twn gar
toioutwn estin h basileia tou qeou
17 amhn gar legw umein os an mh
dexhtai thn basileian tou Qu ws
paidion ou mh eiselqh eis authn
18 kai ephrwthsen tis auton arcwn*

didaskale agaqe ti poihsas
zwhn aiwnion klhronomhsw
19 O de eipen autw ti me legeis agaqon
oudeis agaqos ei mh eis o Qs
20 tas entolas oidas o de eipen poias
Eipen de o Ihs to
ou moiceuseis
ou foneuseis ou kleyeis
ou yeudomarturhseis teima ton
patera sou kai thn mhtera 21 o de eipen
tauta panta efulaxamhn ek neothtos
22 akousas de o Ihs eipen autw eti en soi
leipei panta osa eceis pwlhson
kai *-dos tois ptwcois kai exeis qhsauron
en tois ouranois kai deuro akolouqi moi
23 o de akousas tauta perilupos egeneto
hn gar plousios sfodra 24 idwn de auton
perilupon genomenon eipen o Ihs
pws duskolws oi ta crhmata econtes
eis thn basileian tou Qu eiseleusontai
25 eukopwteron gar estin kamhlon
dia trhmatos belonhs dielqein
h plousion eiselqein eis thn basileian
tou Qu 26 eipon de oi akouontes kai tis
dunatai swqhnai 27 o de eipen ta adunata
para anqrwpois dunata para * qew estin
28 Eipen de o Petros idou hmeis ta idia
afentes hkolouqhsamen soi
29 O de eipen autois amhn legw umein *
oudeis estin os afhken oikias
h gonis h adelfous h adelfas
h gunaika h tekna en tw kairw toutw
eneken ths basileias tou Qu
30 ean mhlabh eptaplasiona en tw

αρηνὸkairw toutw kai en tw aiwni
tw ercomenw zwhn aiwnion
31 paralabwn de tous - ib - eipen * autois
idou anabainomen eis Ierousalhm
kai telesqhsetai panta ta gegrammena
dia twn profhtwn peri tou uiou tou anqrwpou
32 oti paradoqhsetai * tois eqnesin kai
empaicqhsetai * kai enptusqhsetai
33 kai mastigwsantes apokteinousin
auton kai th hmera th trith
anasthsetai 34 autoi de toutwn ouden
sunhkan all hn to rhma * kekrummenon
ap autwn kai ouk egeinwskon ta
legomena 35 egeneto de en tw engeizein
auton eis Iereicw tuflos tis
epaitwn ekaqhto para thn odon
36 akousas de oclou paraporeuomenou
epunqaneto ti an eih touto
37 aphggeilan de autw oti Ihs o Nazarhnos
parercetai 38 o de ebohsen legwn
Ihu uie Daueid elehson me 39 oi de
proagontes epeteimwn autw ina
seighsh autos de *mallon ekrazen
uios Daueid elehson me 40 staqeis de * Ihs
ekeleusen auton acqhnai *
eggisantos de autou ephrwthsen
auton 41 ti soi qeleis poihsw o de eipen
Ke ina anableyw 42 kai apokriqeis *
eipen autw anableyon h pistis sou
seswken se 43 kai paracrhma
anebleyen kai hkolouqei autw
doxazwn ton Qn kai pas o laos
idwn edwken doxan tw qew.