1 eipen de pros tous
maqhtas autou anendekton estin
tou mh elqein ta skandala plhn ouai
di ou ercetai 2 sunferei de autw
ei liqos mulikos periekeito peri ton trachlon
autou kai eripto eis thn qalassan
h ina skandalish ena twn meikrwn toutwn
3 prosecetai eautois
ean amarthsh eis se
o adelfos sou epeitimhson autw
kai ean metanohsh afes autw
4 kai ean eptakeis ths hmeras amarthsh
eis se kai to eptakis epistreyh
pros se legwn metanohsw, afes autw
5 kai eipan oi apostoloi tw Kw prosqes
hmein pistin 6 o deeipen autois ei eicete pistin
ws kokkon sinapews elegete an
tw orei touto metaba enteuqen
ekei kai metebainen kai th
sukameinw * * metafuteuqhti eis thn
qalassan kai uphkousen an umein
7 tis de ecwn * umwn doulon arotriwnta
h poimenonta os eiselqonti
ek tou agrou mh erei autw euqews

parelqwn anapese 8 alla * erei autw
etoimason ti deipnhsw kai
perizwsamenos diakonei moi
ews fagw kai piw kai meta tauta
fagesai su kai piesai 9 mh ecei carin
tw doulw oti epoihsen ta
diatacqenta autw ou dokw 10 outws kai umeis
otan poihshte osa legw legetai
oti douloi esmen acrioi * o wfilomen
poihsai pepoihkamen
11 kai egeneto en tw poreuesqai auton
eis Ierousalhm kai autos dihrceto
* meson Samareias kai Galilaias
12 kai eisercomenou autou eis tina
kwmhn opou hsan * deka andres
leproi kai esthsan porrwqen
13 kai ekraxan fwnh megalh * Ihu
epistata elehson hmas 14 kai idwn
autous eipen autois teqerapeuesqe
poreuqentes epideixate eautous
tois iereusin egeneto de en tw
upagein autous ekaqarisqhsan
15 eis de ex autwn idwn oti ekaqarisqh
upestreyen meta megalhs fwnhs
doxazwn ton Qn 16 kai epesen epi proswpon
pros tous podas autou * hn de Samariths
17 apokriqeis de o Ihs eipen outois * outoi
deka ekaqarisqhsan oi * ennea pou
18 ex autwn oudeis eureqh upostreywn
os dwsei doxan tw Qw ei mh o allogenhs outos
19 kai eipen autw anastas poreuou oti h pistis sou
seswken se 20 eperwthqeis de upo twn
farisaiwn pote ercete h basileia tou Qu

apekriqh autois kai eipen ouk ercetai
h bas[il]eia tou Qu meta parathrhsews
21 oude erousin idou wde h idou ekei
mh pisteushte idou gar h basileia
tou Qu entos umwn estin
22 eipen oun pros tous maqhtas eleusontai
hmerai tou epiqumhsai umas
mian twn hmerwn toutwn tou uiou
tou anqrwpou * kai ouk oyesqai
23 kai erousin umein idou wde * idou ekei
mh apelqhte mhde diwxhte
24 wsper gar h astraph h astraptousa
ek ths upo ton ouranon astraptei
***outws estai kai o uios tou anqrwpou
**25 prwton de di auton polla paqein
kai apodokimasqhnai apo ths
geneas tauths 26 kai kaqws egeneto
en tais hmerais Nwe outws estai
kai en tais hmerais tou uiou tou anqrwpou
27 hsqion epinon egamoun exegamizonto
acri hs hmeras eishlqen Nwe eis thn kibwton
kai egeneto kataklusmos kai apwlesen
pantas 28 omoiws kai ws egeneto
en tais hmerais Lwt hsqion epinon
hgorazon epwloun efuteuon
wkodomoun 29 h * hmera exhlqe Lwt
apo Sodomwn ebrexe qeion kai pur
ap ouranou kai apwlese pantas
30 kata ta auta estai en th hmera
tou uiou tou anqrwpou h apokalufqh
31 *ekeinh th hmera os estai epi tou
dwmatos kai ta skeuh autou en th oikia
mh katabatw arai auta kai o en tw agrw

omoiws mh epistrayhtw eis ta opisw
32 mnhmoneuete ths gunaikos Lwq
33 os an qelhsh zwogonhsai thn yuchn autou
apolesei authn kai os an apolesh
zwogonhsei authn 34 legw umein tauth
th nukti esontai epi klinhs mias duo
eis paralambanete kai o eteros afietai
35 esontai duo alhqousai epi to auto
h mia paralhfqhsetai kai h etera
afeqhsetai 36 duo egrw eis paralhfqhsetai
kai o eteros afeqhsetai
37 kai apokriqentes legousin * pou Ke
o de eipen autois opou to swma
ekei *-sunacqhsontai oi aetoi.