1 hsan de
eggizontes autw pantes oi telwnai
kai * amartwloi akouein autou
2 kai diegogguzon oi te farisaioi
kai oi grammateis legontes
oti outos amartwlous prosdetai
kai sunesqiei autois 3 eipen de
pros autous thn parabolhn tauthn*
4 tis anqrwpos ex umwn os exei
ekaton probata kai apolesh
ex autwn en ouk afihsi ta
enenhkonta ennea en th erhmw
kai apelqwn to apolwlos zhtei
ews eurh auto 5 kai eurwn epitiqhsin
epi tous wmous autou cairwn
6 elqw[n] de eis * oikon sunkaleitai
tous filous kai tous geitonas
legwn autois suncarhte moi oti
euron to probaton mou to apolwlos
7 legw de umein oti outws cara estai
en tw ouranw epi eni amartwlw
metanoounti h epi enenhkonta
ennea dikaiois oitines oukecousi
creian metanoias 8 h tis gunh
ecousa dracmas deka kai apolesasa

mian ouci aptei lucnon kai saroi
thn oikian kai zhtei epimelws
ews * eurh 9 kai eurousa sunkaleitai
tas geitonas kai filas legousa
suncarhte moi oti euron
hn apwlesa dracmhn
10 outws legw umein cara estai enwpion
twn aggelwn tou qeou epi eni
amartwlw metanoounti
11 eipen de anqrwpos tis eicen duo uious
12 kai eipen o newteros autwn tw patri
pater dos moi to epiballon moi meros
ths ousias kai dieilen autois
ton bion 13 kai ou meta pollas hmeras
sunagagwn panta o newteros uios
apedhmhsen eis cwran makran
kakei dieskorpisen eautou ton bion
zwn aswtws 14 dapanhsantos de
autou panta egeneto leimos iscura
kata thn cwran ekeinhn kai autos
hrxato uster[e]isqai 15 kai poreuqeis
ekollhqh eni twn poleitwn
ths cwras ekeinhs kai epemyen
auton eis tous agrous * boskein coirous
16 ka[i e]pequmei cortasqhnai ek twn
keratiwn wn hsqion oi coiroi
kai oudeis edidou [au]tw 17 eis eauton de
elqwn eipen posoi misqioi
tou patros mou perisseuousin artwn
egw de wde leimw apollumai
18 anastas poreusomai pros ton patera mou
kai erw autw pater hmarton eis ton
ouranon kai enwpion sou 19 ouketi
eimi axios klhqhnai sou uios poihson

me ws ena twn misqiwn sou
20 kai anastas hlqe[n] pros ton patera autou
eti de autou makran apecontos
eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh
kai dramwn enepesen epi ton
trachlon autou * katefilhsen auton
21 o de uios eipen autw pater hmarton
eis ton ouranon kai enwpion sou
ouketi eimi axios klhqhnai sou uios
poihson me ws ena twn misqiwn sou
22 eipen de o pathr pros tous doulous
autou tacews exenegkate stolhn
thn prwthn kai endusate auton
kai dote daktulion eis thn ceira autou
kai upodhmata eis tous podas autou
23 kai enegkate ton seiteuton moscon
kai qusate kai fagwmen
kai
eufranqwmen 24 oti outos o uios mou
nekros hn kai anezhsen * apolwlws
kai arti eureqh kai hrxanto
eufrainesqai 25 hn de o uios autou
o presbuteros en agrw ; elqwn de
kai eggisas th oikeia hkousen
sumfwnias kai corwn 26 kai
proskalesamenos ena twn paidwn
epunqaneto ti qelei touto einai
27 o de eipen * oti o adelfos sou hkei kai
equsen o pathr sou ton seiteuton moscon
autw oti ugienonta auton apelaben
28 Wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein
o de pathr autou exelqwn hrxato auton
29 o de apokreiqeis eipen tw patrei autou
idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote

parebhn sou entolhn kai *oudepote
edwkas moi erifon ex aigwn ina meta twn
filwn mou aristhsw 30 tw de uiw sou
*o ka[ta]fagonti panta meta twn pornwn
kai elqonti equsas * ton seiteuton moscon
31 o de eipen autw * su pantote met emou ei
kai panta ta ema sa estin 32 eufranqhnai
de edei kai carhnai oti o adelfos sou outos
nekros hn kai anezhsen * apolwlws
kai eureqh.