Evangile de Luc selon le codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre XI
1 - Kai egeneto en tw einai auton
en topw tini proseucomenon kai ws
epausato eipen tis twn maqhtwn autou
pros auton Ke didaxon hmas proseucesqai
kaqws kai Iwanhs edidaxen tous
maqhtas autou 2 o de eipen otan
proseuchsqe mh battologeite ws oi loipoi
dokousin gar tines oti en th polulogeia
autwn eisakousqhsontai alla proseucomenoi
legete pater hmwn o en tois ouranois
agiasqhtw * onoma sou ef hmaV
elqetw sou h basileia. genhqhtw
to qelhma sou ws en ouranw kai epi ghs

3 ton arton hmwn ton epiousion
dos hmein shmeron 4 kai afes hmein
ta ofilemata hmwn ws kai hmeiV
afeiomen tois ofeiletais hmwn
kai mh eisenegkhs hmas eis peirasmon
alla rusai hmas apo tou ponhrou
5 kai eipen * tis ex umwn
exei filon kai poreusetai pros auton
mesonuktiou kai erei autw file
crhson moi treis artous 6 epeidh
filos moi parestin ap agrou kai ouk ecw
o paraqhsw autw 7 ekeinos de eswqen
apokreiqeis erei mh moi kopous parece
hdh h qura keklistai
kai ta paidia mou met emou
en th koith estin ou dunamai anastas
dounai soi 8 legw umein * ou dwsei autw

anastas dia to einai auton filon autou
dia ge thn anaidian autou egerqeis
dwsei *oson crhzei 9 kagw umein legw
aiteite kai doqhsetai umein zhteite
kai eurhsetai krouete kai anoicqhsetai umein
10 pas gar o aitwn lambanei kai o zhtwn
euriskei kai tw krouonti anoigetai
11 tis de ex umwn ton patera o uios aithsei
arton mh liqon autw epidwsei h kai
icqun aithsei mh anti icquos ofin autw
epidwsei 12 ean de kai won aithsei mh
skorpion autw epeidwsei 13 ei oun umeis
ponhroi *-ontes oidate domata agaqa
didonai tois teknois umwn posw mallon
o pathr o ex ouranou dwsei agaqon doma
tois aitousin auton 14 tauta de eipontos
autou prosferete autw daimonizomenos
kwfos kai ekbalontos autou pantes
eqaumazon.
15 kai tines ex autwn eipon
en beelzeboul arconti twn daimoniwn
ekballei ta daimonia o de apokriqeis
eipen pws dunatai satanas sa
[ta]nan
ekbalein
. 16 eteroi de peirazontes shmeion
ex ouranou ezhtoun par autou 17 autos de
eidws autwn ta dianohmata
eipen autois pasa basileia diamerisqeisa
ef eauthn erhmoutai
kai oikos epi oikon pesitai
18 ei de kai o satanas ef eauton diemerisqh
ou staqhsetai h basileia autou oti legete
en beelzeboul ekballein me ta daimonia
19 ei de egw en beelzeboul ekballw
ta daimonia * uioi umwn en ti[ni]
ekballousin dia touto autoi umwn

kritai esontai 20 ei de egw en daktulw Qu
ekballw ta daimonia ara efqasen
ef umas h basileia tou Qu 21 otan o iscuros
kaqwplismenos fulassei thn aulhn
autou en irhnh estin ta uparconta autou
22 ean de * iscuroteros * epelqwn * thn
panoplian autou airei ef h pepoiqen
kai ta skula auto[u] diadidwsin
23 o mh wn met emou kat emou estin
kai o mh sunagwn met emou skorpizei
24 otan de to akaqarton pneuma exelqh
apo tou anqrwpou diercetai dia twn [an]udrwn
topwn zhtoun anapausin kai mh
euriskon legei upostreyw eis ton
oikon mou oqen exhlqon 25 kai elqwn
eurisk[e]i sesarwmenon * kekosmhmenon
26 *poreuetai kai paralambanei alla
epta pneumata ponhrotera eautou
kai eiselqonta katoikei ekei kai geinetai
ta escata tou anqrwpou ekeinou
ceirona twn prwtwn 27 egeneto de
en tw legein auton tauta gunh tiV
eparasa fwnhn ek tou oclou eipen autw
makaria h koilia h bastasasa se
kai mastoi ous eqhlasas 28 o de eipen
menounge makarioi oi akouontes
ton logon tou Qu kai fulassontes *
29 twn de oclwn epaqrozomenwn
hrxato legein h genea auth genea
ponhra estin shmeion epeizhtei
kai shmeion ou doqhsetai auth
ei mh to shmeion Iwna 30 kaqws gar
egeneto Iwnas shm[e]ion tois Nineutais

outws estai kai o uios tou anqrwpou
th genea tauth. Kai katws Iwnas
en th koilia tou khtous egeneto
tris hmeras kai treis nuktas
outws kai o uios tou anqrwpou en th gh

31 basilissa notou egerqhsetai * meta twn
andrwn ths geneas tauths kai
katakrinei autous oti hlqen ek twn
peratwn ths ghs akousai thn sofian
Solomwnos kai idou pleon Solomwnos
wde [32***] 33 oudeis lucnon ayas eis krupthn
tiqhsin oude upo ton modion all epi thn
lucnian ina oi eisporeuomenoi to fws
blepwsin 34 o lucnos tou swmatos sou
estin o ofqalmos sou otan h o ofqalmos sou
aplous pan to swma sou fwt[e]inon estin
otan de ponhros h kai to swma sou estin
skot[e]inon estin 35 ei oun to fws to en soi
skotos to skotos poson [36*]
37 edehqh de autou tis farisaios
ina aristhsh met autou eiselqwn de
anepesen 38 o de farisaios hrxato
diakreinomenos en eautw legein
dia ti
ou prwton ebaptisqh pro tou
aristou 39 eipen de o Ks pros auton
nun umeis oi farisaioi upokritai
to exwqen tou pothriou kai tou
pinakos kaqarizete to de eswqen
umwn gemei arpaghs kai ponhrias
40 afrones ouc o poihsas to eswqen
kai to exwqen epoihsen 41 plhn
ta enonta dote elehmosunhn
kai idou panta kaqara estai umein

42 alla ouai umein tois farisaiois
oti apodekatoute to hduosmon
kai to phganon kai pan lacanon
kai parercesqai thn krisin kai thn
agaphn tou Qu ***
43 ouai umin * Farisaioi oti agapate
thn prwtokaqedrian en tais sunagwgais
kai tous aspasmous en tais agorais
kai prwtoklisias en tois deipnois
44 ouai umein grammateis kai farisaioi
oti este * mnhmeia adhla kai oi
anqrwpoi epanw peripatountes
ouk oidasin 45 apokriqeis de tis twn
nomikwn legei autw didaskale
tauta legwn kai hmas ubreizeis
46 o de eipen kai umein ouai tois
nomikois oti fortizete tous
anqrwpous fortia dusbastakta
kai autoi eni twn daktulwn umwn
ou prosy[a]uete t * 47 ouai umein oti
oikodomeite ta mnhmeia twn
profhtwn oi de pateres umwn
apekteinan autous 48 ara martureite
mh suneudokein tois ergois twn
paterwn umwn; oti autoi men
apekteinan autous umeis de
oikodomeite 49 dia touto *** apostellw
eis autous profhtas kai apostolous
kai ex autwn apoktenousin
kai ekdiwxousin 50 ina ekzhthqh
to aima pantwn twn profhtwn
to ekcunnomenon apo katabolhs
kosmou ews ths geneas tauths
51 apo aimatos Abel ews aimatoV

Zacariou uiou Baraceiou on efoneusan
ana meson
tou qusiasthriou kai tou naou
nai legw umein e[k]zhthqhsetai apo ths
geneas tauths 52 ouai umein tois
nomikois oti ekruyate thn klein
ths gnwsews kai autoi ouk ishlqate
kai tous eisporeuomenous ekwlusate
53 legonq[o]s de tauta pros autous
enwpion pantos tou laou hrxanto
* oi Farisaioi kai oi nomikoi deinws
*-ecein kai sunballein autw peri
pleionwn 54 zhtountes aformhn
tina labein autou ina eurwsin
kathgorhsai autou