Évangile de Luc, Codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre I
1 Epeidhper polloi epeceirhsan ana
taxasqai dihghsin peri twn
peplhroforhmenwn en hmein
pragmatwn, [2] kaqaparedosan hmein
oi ap archs autoptai kai uphretai
genomenoi tou logou, [3] edoxe kamoi
parhkolouqhkoti anwqen pasin
akribws kaqexhs soi grayai,
kratiste Qeofile, [4] ina epignws
peri twn kathchqhs logwn thn asfaleian.
[5] Egeneto en tais hmerais Hrwdou
tou basilews ths Ioudaias iereus
tis onomati Zacarias ex efhmerias
Abia, kai gunh autw ek twn qugaterwn
Aarwn, kai to onoma auths Eleisabeq.
[6] Hsan de dikaioi amfoteroi enwpion
tou Qu poreuomenoi en pasais
tais entolais kai dikaiwmasin tou Ku
ame[m]ptoi. [7] kai ouk hn autois teknon
kaqoti hn h Elisabeq steira
kai amfoteroi hsan probebhkotes
en tais hmerais autwn.[8] Egeneto de
en tw ierateuein auton en th taxei
ths efhmerias autou enanti tou Qu
[9] kata to eqos ths ierateias
elace tou qumiasai eiselqwn
eis ton naon tou Qu [10] kai pan to plhqos
tou laou hn proseucomenon
exw th wra tou qumiamatos:
[11] wfqh de autw aggelos Ku estws
ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatos.
[12] kai etaracqh Zacarias idwn
kai fobos epepesen ep auton.

[13] kai eipen pros auton o aggelos
Mh fobou Zacaria dioti eishkousqh
h dehseis sou kai h gunh sou Elisabed
gennhsei uion * kai kaleseis
to onoma autou Iwanhn [14] kai estai soi
cara kai agalliasis kai polloi epi th
genesei autou carhsontai: [15] este gar
megar enwpion tou Ku, kai oinon
kai sikera ou mh pih, kai pneumatos
agiou plhsqhsetai eti ek koileias
mhtros autou, [16] kai pollous twn uiwn
Israhl [17] epistreyei epi Kn ton Qn autwn.
kai autos proeleusetai enwpion autou
en pneumati kai dunam[e]i Hliou,
epistreyai kardias paterwn epi tekna
kai apeiqeis en fronhsei dikaiwn,
etoimasai Kw laon kateskeuasmenon.
[18] kai eipen Zacarias pros ton aggelon
Kata ti gnwsomai touto; egw gar eimi
presbuths kai h gunh mou probebhkuia
en tais hmerais auths. [19] kai apokriqeis
o aggelos eipen autw : Egw eimi Gabrihl
o parestws enwpion tou Qu, kai apestalhn
lalhsai pros se kai euaggelisasqai soi
tauta.[20] kai idou esh siwpwn kai mh
dunamenos lalhsai acris hmeras hs
genhtai tauta, anq wn ouk episteusas
tois logois mou, oitines plhsqhsontai
eis ton kairon autwn. [21] kai hn o laos
prosdecomenos ton Zacarian, kai
eqaumazon epi tw cronizein auton
en tw naw. [22] exelqwn de ouk hdunato
lalhsai autois kai epegnwsan

oti optasian ewraken en tw naw
kai autos hn dianeuwn autois kai diemeinen
kwfos. [23] Kai egeneto ws eplhsqhsan ai hmerai
ths leitourgeias autou, tote aphlqen
eis ton oikon autou. [24] Kai meta tas hmeras
tautas sunelaben Elisabed h gunh autou:
kai periekruben eauthn mhnas pente,
legousa [25] oti outws moi pepoihken Ks
en hmerais ais efeiden afelein
oneidos mou en anqrwpois.
[26] En de tw ektw mhni apestalh o aggelos
Gabrihl upo tou Qu eis polin Galilaian ***
[27] pros parqenon memnhsmenhn andri
w onoma Iwshf ex oikou Daueid,
kai to onoma ths parqenou Mariam.
[28] kai eiselqwn o aggelos pros authn eipen :
Caire, kecaritwmenh, o K[urio]s meta sou.
euloghmenh su en gunaixin
[29] hn de epi tw logw *-etaracqh kai dielogizeto
en eauth podapos an eih o aspasmos outos.
[30] kai eipen auth o aggelos : mh fobou, Maria,
eures gar carin para tw Qw [31] kai idou
sunlhmyh en gastri kai texh uion,
kai kaleseis to onoma autou Ihn.
[32] outos estai megas kai uios uyistou
klhqhsetai, kai dwsei autw Ks o Qs
ton qronon Daueid tou patros autou,
[33] kai basileusei epi ton oikon Iakwb
eis tous aiwnas kai ths basileias autou
ouk este telos. [34] Kai eipen Maria pros ton
aggelon: Pws estai touto, epi andra
ou geinwskw; [35] kai apokriqeis o aggelos
eipen auth: pneuma agion epeleusetai

epi se, kai dunamis uyistou episkias[e]i soi:
dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai,
uios Qu: [36] kai idou Eleisabeq h sungenis sou
kai auth suneilhfuia uion en ghrei auths
kai outos mhn ektos estin auth th
kaloumenh steira[37] oti ouk adunathsei
pan rhma. para tou Qu. [38] Kai eipen Maria
Idou h doulh Ku genoito moi kata to
rhma sou. kai apesth ap auths o aggelos.
[39] Anastasa de Maria en tais hmairais
tautais eporeuqh eis thn oreinhn meta
spoudhs eis polin Iouda, [40] kai eishlqen
eis ton oikon Zacariou kai hspasato thn
Elisabeq. [41] kai egeneto ws hkousen
ton aspasmon ths Marias h Elisabed,
eskirthsen en th koileia ths Elisabed
to brefos auths kai eplhsqh Pns
agiou h Elisabed [42] kai anefwnhsen
fwnh megalh kai eipen euloghmenh
su en gunaixin, kai euloghmenos
o karpos ths koilias sou. [43] kai poqen
moi touto ina elqh h mhthr tou ku mou
pros me; [44] idou gar ws egeneto h fwnh
tou aspasmou sou eis ta wta mou,
eskirthsen en agalliasei to brefos
en th koilia mou. [45] kai makaria
h pisteusasa oti estai teleiwsis
tois lelalhmenois auth para Ku.
[46] Kai eipen Maria : Megalunei h yuch
mou ton Kn, [47] kai hgalliasen to pna
mou en tw Qw tw swthri mou:
[48] oti epebleyen Ks epi thn tapinwsin
ths doulhs autou idou gar apo tou nun

makariousin me pasai ai geneai:
[49] oti epoihsen moi megala o Qs
o dunatos kai agion to onoma autou,
[50] kai to eleos autou eis genean
* genewn . Tois foboumenois auton
[51] epoihsen kratos en bracioni autou
dieskorpisen uperhfanous
dianoia kardias autwn[52] kaqeilen
dunastas apo qronwn kai uywsen
tapeinous [53] peinwntas eneplhsen
agaqwn kai ploutountas exapestilen
kenous. [54] antelabeto Israhl paidos
autou, mnhsqhnai eleous [55] kaqws
elalhsen pros tous pateras hmwn tw
Abraam kai tw spermati autou eis ton aiwna.
[56] Emeinen de Maria sun auth * mhnas treis
kai upestreyen eis ton oikon auths.
[57] Th de Elisabet eplhsqh o cronos
tou tekein authn, kai egennhsen uion.
[58] kai hkousan oi perioikoi kai
*sungeneis auths oti emegalunen Ks
to eleos autou met auths kai
sunecairon auth. [59] Kai egeneto * th hmera
th ogdoh hlqan peritemein to paidion
kai ekaloun auto epi tw onomati
tou patros autou Zacarian.
[60] kai apokreiqeisa h mhthr autou eipen:
Ouci, alla klhqhsetai to onoma autou
Iwanhs. [61]kai eipan pros authn oti
Oudeis estin en t[i] sungen[e]a sou
os kaleitai to onoma touto.
[62] eneneuon de tw patri autou oti o an
qeloi kalisqai auto. [63] kai aithsas

pinakidaegrayen *: Iwanhs estin
to onoma autou. [64] kai paracrhma
eluqh h glwssa autou kai eqaumasan
pantes anewcqh de to stoma autou
kai elalei eulogwn ton Qn. [65] Kai egeneto
fobos megas epi pantas tous
perioikountas auton, kai en olh th oreinh
ths Ioudaias dielaleito panta ta rhmata
tauta, [66] kai eqento pantes oi akouontes
en tais kardiais autwn, legontes : ti ara
to paidion touto estai; [67] kai gar ceir Ku
* met autou. Kai Zacarias o pathr autou
eplhsqh pneumatos agiou kai eipen *
[68] Euloghtos Ks o qs tou Israhl oti epeskeyato
kai epoihsen lutrwsin tw law autou,
[69] kai hgeiren keras swthrias hmein
en oikw Daueid paidos autou [70] kaqws
elalhsen dia stomatos agiwn profhtwn
autou twn ap aiwnos [71] swthrian
ek ceiros ecqrwn hmwn kai pantwn
twn meisountwn hmas [72] poihsai
eleos meta twn paterwn hmwn *
mnhsqhnai diaqhkhs agias autou,
[73] orkon on wmosen pros Abraam
ton patera hmwn tou dounai hmein
[74] afobws ek ceiros ecqrwn hmwn
rusqentas latreuein autw [75] en osiothti
kai dikaiosunh *-wpion autou pasas
tas hmeras hmwn. [76] Kai su de paidion
profhths uyistou klhqhsh proporeush gar
pro proswpou Ku etoimasai odous autou,
[77] tou dounai gnwsin swthrias tw law autou
en afesei amartiwn autwn [78] dia splagcna

eleous Qu hmwn en ois epeskeyato hmas
anatolh ex uyous [79] epifanai fws
tois en skotei kai skia qanatou
kaqhmenois tou kateuqunai
tous podas hmwn eis odon eirhnhs.
[80] To de paidion huxaneto kai ekrataiouto
pneumati kai hn en tais erhmois
ews hmeras anadeixews autou
pros ton Israhl.