ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧV Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,
καὶ ὁ Παρ μου [.] γεωργός ἐστιν 2 πᾶν
κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν,
αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρποφόρον,
καθαρίει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ
[3 - 4a] 4b ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ
ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ
ἐν ἐμοὶ μείνητε. 5 ἐγώ γὰρ εἰμι
ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα.
ὁ μένων [.] ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ,
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς
ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν [.]. 6 ἐὰν μή τις
μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα
καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτ
καὶ εἰς [.] πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται.
7 ἐὰν δὲ μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου
ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε,
καὶ γενήσεται [.]. 8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ
πατήρ μου, ἵνα πολὺν καρπὸν φέρητε,
καὶ γένησθε μου μαθηταί. 9 καθὼς ἠγάπησέν

με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα·
μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 10 ἐὰν τὰς
ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ
ἀγάπῃ μου, καθὼς κἀγὼ τὰς ἐντολὰς
τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω
αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 11 Ταῦτα δὲ λελάληκα
ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ
καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 12 αὕτη ἐστὶν
ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 13 μείζονα ταύτης
ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα [.] τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 14 ὑμεῖς γάρ
φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιήσητε ἐγὼ
ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω
δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν
τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ Κς· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους,
ὅτι πάντα ὅσα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου
ἐγνώρισα ὑμῖν. 16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
ἀλλὰ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα
ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν
φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ,
ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα
ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν.
17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν [.] ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ,
γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον [.] μεμίσηκεν.
19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον
ἐφίλει ὅτι [.] ἐκ τοῦ κόσμου [.] ἦτε ; ἀλλ' ἐγὼ
ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου,
διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 20 μνημονεύετε
τοῦς λόγους οὓς ἐγὼ εἶπον ὑμῖν·
οὐκ ἔστι μου δοῦλος μείζων τοῦ Κυ αὐτοῦ.
εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν·

εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν
ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα [.]
ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου,
ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.
22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς,
ἁμαρτίαν οὐχ εἴχαν· νῦν δὲ
πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας
αὐτῶν. 23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου
μισεῖ. 24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα
ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν,
ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ καὶ
ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν [.] με
καὶ τὸν πατέρα μου. 25 ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ
ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ,
ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. 26 ὅταν δὲ
ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμπω ὑμῖν
παρὰ τοῦ Πρς μου, τὸ Πνα τῆς ἀληθείας,
ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς μου ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος
μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς
[.] μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε.