Evangile de Jean selon le codex Bezae Cantabrigiensis, chapitre I
1-1 en arch hn o logoV
kai o logoV hn proV ton Qn
kai QV hn o logoV
2 outoV hn en arch proV ton Qn
3 panta di autou egeneto kai cwriV autou
egeneto ouden o gegonen 4 en autw
zwhestinkai h zwh hn to fwV twn anqrwpwn
5 kai to fwV en th skotia fainei
kai h skotia auto ou katelaben
6 egeneto anqrwpoV apestalmenoV
para Ku hn onoma autw Iwannhn
7 outoV hlqen eiV marturian ina marturhsh
peri tou fwtoV ina panteV pisteusousin
di autou 8 ouk hn ekeinoV to fwV
all ina marturhsh peri tou fwtoV
9 hn to fwV to alhqinon o fwtizei
panta anqrwpon ercomenon
eiV ton kosmon 10 en tw kosmw hn
kai o kosmoV di autou egeneto kai
o kosmoV auton ouk egnw 11 eiV ta idia
hlqen kai oi idioi auton ou parelabon
12 osoi * elabon auton edw[ke]n autoiV
exousian tekna Qu genesqai toiV pisteuousin
eiV to onoma autou 13 * ouk ex ematwn oude
ek qelhmatoV sarkoV oude * qelhmatoV androV
all ek Qu egennhqhsan 14 kai o logoV
sarx egeneto kai eskhnwsen
en hmein kai eqeasameqa thn doxan
autou doxan wV monogenouV
para patroV plhrh[V] caritoV kai alhq[e]iaV
15 IwannhV martur[e]i peri autou kai kekragen *
outoV hn on eipon o opisw mou ercomenoV
enprosqen mou gegonen
oti prwtoV mou hn 16 oti ek tou
plhrwmatoV autou hmeiV panteV