1 -En de tautaiV taiV hmeraiV
plhqunontwn twn maqhtwn
egeneto goggusmoV twn Ellhnistwn
proV touV EbraiouV
oti pareqewrounto en th diakonia
* kaqhmerinh ai chrai autwn
en th diakonia twn ebraiwn
2 proskalesamenoi *oi- ib-
to plhqoV twn maqhtwn eipon proV autouV
ouk areston estin hmein
kataleiyantaV ton logon tou Qu
diakonein trapezaiV
3 ti oun estin adelfoi
episkeyaqai ex umwn autwn
andraV marturoumenouV -z-
plhreiV pnV kai sofiaV
ouV katasthsomen epi thV criaV [t]authV
4 hmeiV de esomeqa th proseuch kai th diakonia
tou logou proskarterounteV
5 kai hresen o logoV outoV enwpion pantoV
tou plhqouV twn maqhtwn
kai exelexanto Stefanon andra plhrhV pistewV
kai pneumatoV agiou
kai Filippon kai Procoron

kai Nikora kai Teimwna
kai Parmena kai Nikolaon
proshluton Antiocea
6 outoi estaqhsan enwpion twn apostolwn
oitineV proseuxamenoi
epeqhkan autoiV taV ceiraV
7 kai o logoV tou Ku huxanen kai eplhquneto
o ariqmoV twn maqhtwn
en Ierousalhm sfodra
poluV te ocloV twn ierewn uphkouon a th pist[e]i
8 StefanoV de plhrhV caritoV kai dunamewV
epoiei terata kai shmeia megala en tw law
dia tou onomatoV Ku Ihu Cru.
9 anasthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV
legomenhV leiberteinwn
kai Kurhnewn kai Alexandrewn
kai twn apo KilikiaV *
sunzhtounteV tw Stefanw
10 oitineV ouk iscuon antisthnai th sofia
th oush en autw kai tw pneumati
tw agiw w elalei
dia to elegcesqai autouV ep autou
meta pashV parrhsiaV
mh dunamenoi ou[n] antofqalmein th alhqeia

11 tote upebalon andraV legont[a]V
oti akhkoamen autou lalountoV
rhmata blasfhmiaV eiV Mwushn kai ton Qn
12 sunekeinhsan te ton laon
kai touV presbuterouV kai touV grammateiV
kai epistanteV sunhrpasan auton
kai hgagon eiV to sunedrion
13 kai esthsan marturaV yeudeiV
kata autou legontaV

O anqrwpoV outoV ou pauetai rhmata lalwn
kata tou topou tou agiou * kai tou nomou
14 akhkoamen gar autou legontoV
oti IhV o nazoraioV outoV
katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh
a paredwken hmein MwushV
15 kai htenizon de autw panteV
oi kaqhmenoi en tw sunedriw
kai eidon to proswpon autou
wsei proswpon aggelou
estwtoV en mesw autwn.