codex bezae


1 - anhr de tiV onomati AnaniaV
sun Saffura th gunaiki autou
epwlhsen kthma 2 kai enosfisato ek thV timhV
suneiduiaV kai thV gunaikaikoV
kai enegkaV meroV ti
para touV podaV twn apostolwn eqeto
3 Eipen de PetroV proV Ananian
diati eplhrwsen o satanaV thn kardian sou
yeusasqai se to agion * Pna
kai nosfisasqai se
apo thV teimhV tou cwriou
4 ouci meson soi emenen
kai praqen en th * exousia uphrcen
ti oti eqou en th kardia sou
poihsai ponhron touto
ouk eyeusou anqrwpoiV alla tw Qw
5 akousaV de AnaniaV touV logouV toutouV
paracrhma peswn exeyuxen
kai egeneto foboV megaV

epi pantaV touV akouontaV
6 anastanteV de oi newteroi sunestilan auton
kai exenegkanteV eqayan
7 egeneto de wV wrwn - g - diastema
kai h gunh autou mh iduia
to gegonoV eishlqen
8 Eipen de proV authn o PetroV eperwthsw se
ei ara to cwrion tosoutou apedosqe
h de eipen nai tosoutou
9 o de PetroV * authn: ti oti
sunefwnhsen umein peirasai to Pna tou Ku
idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou
epi th qura kai exoisousin se
10 kai epesen paracrhma proV touV podaV autou
kai exeyuxen
EiselqonteV de oi neaniskoi
euron authn nekran
kai sunsteilanteV exhnegkan
kai eqayan proV ton andra authV
11 kai egeneto foboV megaV
ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV
touV akouonteV tauta
12 dia te twn ceirwn twn apostolwn egeineto
shmeia kai terata polla en tw law
kai hsan omoqumadon apanteV
en tw ierw,en th stoa th SolomwnoV
13 kai oudeiV twn loipwn etolma
kollasqai autoiV
all emegalunen autouV o laoV
14 mallon de prosetiqento pisteuonteV
tw Kw plhqi andrwn te kai gunaikwn
15 wste kata * plateiaV
ekferein touV asqeneiV autwn
kai tiqenai epi klinariwn kai krabbatwn

ina ercomenou Petrou ka h nskia episkiash
tini autwn aphllassonto gar
apo pashV asqeniaV
wV eicen ekastoV autwn
16 sunhrceto de * plhqoV twn peri polewn
eiV Ierousalhm feronteV asqeneiV
kai ocloumenouV apo pneumatwn akaqartwn
kai eiwnto panteV
17 anastaV de o arciereuV
kai panteV oi sun autw
h ousa airesiV twn saddoukaiwn
eplhsqhsan zhlou
18 kai epebalon taV ceiraV epi touV apostolouV
kai hqento autouV en thrhsei dhmosia
kai eporeuqh eiV ekastoV eiV ta idia
19 tote dia nuktoV aggeloV Ku
anewxan taV quraV thV fulakhV
exagagwn te autouV eipen 20 poreuesqe
kai staqenteV laleitai en tw ierw tw law
panta ta rhmata thV zwhV tauthV
21 akousanteV de eishlqon upo ton orqron
eiV to ieron kai edidaskon
paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw
egerqenteV to prwi
kai sunkalesamenoi to sunedrion
kai pasan thn gerousian twn uiwn Israhl
kai apesteilan eiV to desmwthrion
acqhnai autouV
22 oi de uphretai paragenomenoi
kai anuxanteV thn fulakhn
ouk euron autouV esw
anastreyanteV kai aphggeilan 23 legonteV
oti to desmwthrion euromen enkekleismenon
en pash asfalia
kai touV fulakaV estwtaV epi twn qurwn

anoixanteV de esw oudena euromen
24 wV de hkousan touV logouV toutouV
o te strathgoV tou ierou kai oi arciereiV
dihporoun peri autwn ti an genhtai touto
25 paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV
oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh
eisin en tw ierw estwteV
kai didaskonteV ton laon
26 tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV
hgagon autouV * meta biaV
foboumenoi gar ton laon mh liqasqwsin
27 agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw
kai ephrwthsen autouV o iereuV 28 legwn
ou paraggelia parhggeilamen umein
mh didaskein epi tw onomati toutw
* idou peplhrwkate thn Ierousalhm
thV didachV umwn
kai boulesqai efagagein ef hmaV
to aima tou anqrwpou ekeinou
29 peiqarcein de Qw mallon h anqrwpoiV
O de PetroV eipen proV autouV **
30 o QV twn paterwn hmwn hgeiren Ihn
on umeiV dieceirisasqai kremasanteV epi xulou
31 touton o QV archgon kai swthra
uywsen th doxh autou
dounai metanoian tw Israhl
kai afesin amartiwn en autw
32 kai hmeiV esmen martureV
pantwn twn rhmatwn toutwn
kai to Pna to agion on edwken o QV
toiV piqarcousin autw
33 Oi de akousanteV dieprionto
kai ebouleuonto anelein autouV

34 anastaV de tiV ek tou sunedriou FarisaioV
onomati Gamalihl nomodidaskaloV
timioV panti tw law
ekeleusen touV apostolouV exw bracu poihsai
35 eipen te
proV touV arcontaV kai touV sunedriouV
andreV Israhleitai prosecetai eautoiV
epi toiV anqrwpoiV toutoiV
ti melletai prassein
36 pro gar toutwn twn hmerwn
anesth qeudaV legwn
einai tina megan eauton
w kai proseklhqh ariqmoV andrwn
wV tetrakosiwn
oV dieluqh autoV di autou
kai panteV osoi epiqonto autw
kai egenonto eiV ouqen
37 meta touton anesth IoudaV o GalilaioV
en taiV hmeraiV thV apografhV
kai apesthsen laon polun opisw autou
kakeinoV apwleto kai * osoi epiqonto autw
dieskorpisqhsan
38 kai ta nun eisin adelfoi legw umein
aposthte apo twn anqrwpwn toutwn
kai easate autouV
mh miananteV taV ceiraV
oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth
h to ergon touto kataluqhsetai
39 ei de ek Qu estin ou dunhsesqai
katalusai autouV
oute umeiV oute basileiV oute turannoi
apecestai oun apo twn anqrwpwn toutwn
mhpote * qeomacoi eureqhte
[.]epeist[..]es de autw
40 kai proskalesamenoi touV apostolouV

deiranteV parhggeilan
mh lalein epei tw onomati tou Ihu
kai apelusan autouV
41 Oi men oun apostoloi eporeuonto caironteV
apo proswpou tou sunedriou
oti uper tou onomatoV δὲ
atimasqhnai 42 pasan de hmeran en tw ierw
kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV
kai euaggelizomenoi ton Kn Ihn Crn.