codex bezae


1 - Lalountwn de autwn
proV ton laon ta rhmata tauta
epesthsan * oi iereiV * kai oi Saddoukaioi
2 kai aponoumenoi
dia to didaskein autouV ton laon
kai anaggellein * ton Ihn
en th anastasei * twn nekrwn
3 kai epeibalonteV autoiV taV ceiraV
kai eqento eiV thrhsin eiV thn epaurion
hn gar espera hdh
4 polloi de twn akousantwn ton logon
episteusan
kai ariqmoV te egenhqh * andrwn
ws ciliadeV -e-
5 Egeneto de epi thn aurion hmeran
sunhcqhsan * oi arconteV kai oi presbuteroi
kai grammateiV en Ierousalhm
6 kai AnnaV o arciereuV
 
kai KaifaV kai IwnaqaV kai AlexandroV
kai osoi hsan ek genouV arcieratikou
7 kai sthsanteV autouV en * mesw
epunqanonto en poia dunam[e]i
h en poiw onomati epoihsate touto umeiV
8 tote PetroV plhsqeiV PnV agiou
eipen proV autouV arconteV tou laou
kai presbuteroi tou Israhl
9 ei hmeiV shmeron anakreinomeqa af umwn
ep euergeseia anqrwpou asqenouV
en tini outoV seswstai
10 gnw[sto]n estw pasin umein
kai panti tw law Israhl
oti en tw onomati Ihu Cru tou Nazwraiou
on umeiV estaurwsate
on o QV hgeiren ek nekrwn
en toutw outoV paresthken
enwpion umwn ugihV
11 outoV estin o liqoV o exouqenhqeiV uf hmwn
twn oikodomwn
o genomenoV eiV kefalhn gwniaV
12 kai ouk estin en allw oudeni*
ou gar estin eteron onoma upo ton ouranon
o dedomenon * anqrwpoiV
en w dei swqhnai hmaV
13 QewrounteV de thn tou Petrou parrhsian
kai Iwanou kai katalabomenoi
oti anqrwpoi agrammatoi eisin** eqaumazon
epegeinwskon de autouV oti sun tw Ihu hsan
14 ton * anqrwpon bleponteV
sun autwn estwta ton teqerapeumenon
ouden eicon poihsai h antipein
15 kaileusanteV*autouV exw
tou sunedriou apacqhnai

sunebalon proV allhlouV 16 legonteV :
ti poihsomen toiV anqrwpoiV toutoiV
oti men gar gnwston shmeion
gegonenai di autwn
pasin toiV katoikousin Ierousalhm
faneroteron estin kai ou dunameqa arnisqai
17 ina mh epi pleon ti dianemhqh eiV ton laon
epilhswmeqa oun autoiV
mhketi lalein epi tw onomati toutw
mhdeni anqrwpwn
18 sunkatatiqemenwn de autwn th gnwmh
fwnh
santeV autouV parhggeilanto
kata to mh fqeggesqai
mhde didaskein epi tw onomati tou Ihu
19 apokreiqeiV de PetroV kai IwanhV
eipon proV autouV
ei dikaion estin enwpion tou Qu umwn akouein
mallon h tou Qu kreinate
20 ou dunameqa gar hmeiV
a eidamen kai hkousamen * lalein
21 oi de prosapeilhsamenoi apelusan autouV
mh euriskonteV aitian to pwV kolaswntai autouV
dia ton laon oti panteV
edoxazon ton Qn epi tw gegonoti
22 etwn gar hn pleionwn -m-
hn
o anqrwpoV
ef on egegonei to shmeion * thV eiasewV
23 apoluqenteV de hlqon proV touV idiouV
kai aphggeilan osa proV autouV
oi arciereiV kai oi presbuteroi eipan
24 Oi de akousanteV kai epignonteV
thn tou Qu energeian

omoqumadon hran fwnhn proV ton Qn
kai eipan
despota su o QV o poihsaV
ton ouranon kai thn ghn

kai thn qalassan kai panta ta en autoiV
25 oV *dia PnV Agiou
dia tou stomatoV lalhsaV
Daueid *paidoV sou *
inati efruxan eqnh
kai laoi emelethsan kaina
26 paresthsan oi basileiV thV ghV
kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto
kata tou Ku kai kata tou Cru autou
27 Sunhcqhsan gar ep alhqeiaV en th polei tauth
epi ton agion sou paida Ihn on ecreisaV
HrwdhV te kai PontioV PilatoV
sun eqnesin kai laoiV Israhl
28 poihsai osa h ceir sou kai h boulh sou
prowrisen genesqai
29 kai ta nun Ke ef ide epi taV agiaV autwn
kai doV toiV douloiV sou
meta pashV parrhsiaV lalein ton logon sou
30 en tw thn ceira sou ekteinein * [e]iV iasin
kai shmeia kai terata genesqai
dia tou onomatoV tou agiou paidoV sou Ihu
31 kai dehqentwn autwn
esaleuqh o topoV en w hsan sunhgmenoi
kai eplhsqhsan apanteV tou agiou PnV
kai elaloun ton logon tou Qu meta parrhsiaV
panti tw qelonti pisteuein
32 tou de plhqouV twn pisteusantwn
hn kardia kai yuch mia
kai ouk hn diakrisiV en autoiV oudemia
kai oudeiV * twn uparcontwn autou
elegen idion einai
alla hn autoiV panta koina
33 kai dunamei megalh
apedidoun to marturion oi apostoloi

thV anastasewV tou Ku Ihu Cru
cariV te megalh hn epi pantaV autouV
34 oude gar endehV tiV uphrcen en autoiV
osoi gar kthtoreV hsan cwriwn
h oikeiwn uphrcon pwlounteV
ai feronteV *teimaV twn piprasko[men]wn
35 kai etiqoun para touV podaV twn apostolwn
diedideto de eni ekastw
kaqoti an tiV creian eicen
36 Iiwshf de o epiklhqeiV barnabaV upo twn apostolwn
o estin meqermhneuomenon uioV paraklhsewV
kuprioV leueithV tw genei
37 uparcontoV autw cwrion
pwlhsaV hnegke to crhma
kai eqhken para touV podaV twn apostolwn