ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ XXΙΙ, Codex Bezae Cantabrigiensis

1 Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου
τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.
2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι
διαλέκτῳ προσφώνει [.]

μᾶλλον [.] ἡσύχασαν 3 καὶ φησίν·
Ἐγὼ [.] εἰμι Ἰουδαῖος ἀνὴρ,
ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας γεγεννημένος,
ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ,
παιδευόμενος κατὰ ἀκρίβειαν
τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς [.] τοῦ Θεοῦ
καθὼς ἐστε ὑμεῖς πάντες σήμερον.
4 καὶ ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα μέχρι θανάτου,
δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὴν
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας,
5 ὡς καὶ [.] ἀρχιερεὺς μαρτυρήσει μοι
καὶ ὅλον τὸ πρεσβυτέριον·
παρ' ὧν [.] ἐπιστολὰς δεξάμενος
παρὰ τῶν ἀδελφῶν
εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην
ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖ ὄντας
δεδεμένους ἐν Ἱερουσαλὴμ
ἵνα τιμωρηθῶσιν.
6 [....] ἐγγίζοντι δὲ μοι [.] μεσημβρίας [.] Δαμασκῷ
ἐξαίφνης ἀ[πὸ] τοῦ οὐρανοῦ
περιεστράψα με φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ,
7 καὶ ἔπεσόν τε εἰς τὸ ἔδαφος
καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι·
Σαῦλε, Σαῦλε, τί με διώκεις;
8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην· τίς εἶ, Κύριε;
εἶπεν δὲ πρός με· ἐγώ εἰ[μι] Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
ὃν σὺ διώκεις.
9 οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο
καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο,
τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.
10 εἶπα δέ τί ποιήσω, Κύριε;
ὁ δὲ εἶπεν πρός με ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν,
κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων

Le Folio 509b avec les v 11 à 20 est manquant; la traduction est faite à partir du correspondant Latin recopié ici et sur lequel est porté en gras ce qui diffère de la Vulgate:

[ quae te oportet facere
11 ut autem surrexi non videbam
a claritate lucis illius
et ad manum deductus qui mecum erant
veni in Damascum
12 Ananias * quidam vir timoratus
secundum legem et testimonio
*ab omnibus * Iudaeis
13 cum venisset ad me dixit mihi
Saule, Saule frater aspice
et ego ipsa hora aspexi
14 et dixit mihi
Ds patrum nostrorum praeordinavit te
ut cognosceris voluntatem eius
et videre Iustum
et audire vocem ex ore eius
15 qui eris testis eius aput omnes homines
eorum quae vidisti et audisti
16 et nunc quid expectas *-surge baptizare
et ablue peccata tua
invocans nomen eius
17 factum est autem mihi reverso Hierusalem
orante me in templo
fieri me in soporem *
18 et vidi eum dicentem mihi
festina et exicito de Hierusalem
quia non recipient testimonium meum
19 et * dixi Dne ipsi sciunt
quia ego eram in carcere includens
et caedens per synagogas
eos qui credebant in te
20 et cum effunderetur sanguis Stephani martyris
ego eram adsistans et consentiens]

καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια
τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

21 καὶ εἶπεν πρός με· πορεύου,
ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελλῶ σε.
22 Ἤκουσαν δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου,
καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες·
Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον,
οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.
23 κραυγαζόντων δὲ [αὐτῶν]
καὶ ῥιπτόντων τὰ ἱμάτια
καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν οὑρανόν,
24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν
εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας
μάστιξιν ἀνετάζειν αὐτὸν,
ἵνα ἐπιγνῷ δι' ἣν αἰτίαν
οὕτως κατεφώνουν περὶ αὐτοῦ.
25 ὡς δὲ προσέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν,
εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατοντάρχην [.]·
Εἰ ἔξεστιν ὑμῖν ἄνθρωπον Ρωμαῖον
καὶ ἀκατάκριτον μαστίζειν;
26 τοῦτο ἀκούσας ὁ ἑκατόνταρχης
ὅτι Ῥωμαῖον ἑαυτὸν λέγει
προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν αὐτῷ
ὅρα τί μέλλεις ποιεῖν·
ὁ [.] ἄνθρωπος οὗτος Ρωμαῖός ἐστι.
27 Τότε προσελθὼν ὁ χιλίαρχος
ἐπηρώτησεν αὐτόν· Λέγε μοι, σὺ Ρωμαῖος εἶ.
ὁ δὲ εἶπεν · Εἰμί.
28 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ χιλίαρχος·
Ἐγὼ οῖδα πόσου κεφαλαίου
τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην.
[.] Παῦλος δὲ ἔφη· Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.
29 τότε [.] ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ.