codex bezae


1 - meta de to pausasqai ton qorubon
proskalesamenoV * PauloV touV maqhtaV
kai polla parakelesaV
apospasamenoV exhlqen * eiV * Makedonian
2 dielqwn de panta ta merh ekeinh
kai crhs[ameno]V logw pollw
hlqen eiV thn Ellada 3 poihsaV de mhnaV -g-
kai genhqeiV autw epiboulhV upo twn Ioudaiwn
hqelhsen anacqhnai eiV Surian
Eipen de to Pna autw upostrefein
dia thV MakedoniaV
4 mellontoV oun exeienai autou mecri thV AsiaV
SwpatroV Purrou BeruiaioV
Qessalonikewn de AristarcoV
kai SekoundoV kai GaioV
Doub[e]rioV kai TimoqeoV
efesioi de EutucoV kai TrofimoV
5 outoi proelqonteV emenon auton en Trwadi

6 hmeiV de exepleusamen
meta taV hmeraV twn azumwn
apo Filippwn kai hlqomen proV autouV
eiV * Trwada pemptaioi
en h kai dietriyamen hmeraV epta
7 en te th mia prwth twn sabbatwn
sunhgmenwn hmwn tou klasai arton
O PauloV dielegeto autoiV
mellwn exienai th epaurion
paretine * ton logon mecri mesonuktiou
8 hsan de upolampadeV ikanai
en tw uperww ou hmen sunhgmenoi
9 kaqezomenoV de tiV neaniaV
onomati EutucoV epi th quridi
katecomenoV upnw barei
dialegomenou * Paulou epi pleion
katenecqeiV upo tou upnou
epesen apo tou tristegou katw
kai oV hrqh nekroV
10 katabaV de o PauloV epesen ep autw
kai sunperilabwn kai eipen mh qorubisqai
h gar yuch autou en autw estin
11 anabaV de kai klasaV ton arton
kai geusamenoV ef ikanon de omeilhsaV
acriV aughV outwV exhlqen
12 aspazomenwn de autwn
hgagen ton neaniskon zwnta
kai pareklhqhsan ou metriwV
13 hmeiV de katelqonteV eiV to ploion
anhcqhmen eiV thn asson
ekeiqen mellonteV analambanein ton Paulon
outwV gar hn diatetagmenoV
wV mellwn autoV pezeuein

14 wV de sunebalen hmein eiV thn Asson
analabonteV auton hlqomen eiV Mitulhnhn
15 kakeiqen apopleusanteV th epioush
kathnthsamen antikrus Ceiou
th de etera parelabomen eiV Samon
kai meinanteV en Trwgulia
th ercomenh hlqomen eiV Meilhton
16 kaikriki gar o PauloV
parapleusai thn Efeson
mhpote genhqh autw katascesiV tiV en th Asia
espeude gar ** eiV thn hmeran thV PenthkosthV
genesqai en Ierosoluma
17 apo de thV Meilhtou pemyaV eiV Efeson
metepemyato touV presbuterouV thV ekklhsiaV
18 wV de paregenonto proV auton
omwse ontwn autwn eipen proV autouV
umeiV epistasqai adelfoi apo prwthV hmeraV
ef hV epebhn eiV thn Asian
wV trietian h kai pleion
potapwV meq umwn hn
pantoV cronou *19 douleuwn tw Kw
meta pashV tapeinofrosunhV
kai * dakruwn kai peirasmwn
twn sumbantwn moi
en taiV epiboulaiV twn Ioudaiwn
20 wV ouden upesteilamhn twn sunferontwn
tou * anaggeilai umein
kai didaxai * kat oikouV kai dhmosia
21 diamarturoumenoV IoudaioiV te kai Ellhsin
thn eiV ton Qn metanoian
kai pistin dia tou Ku hmwn Ihu Cru
22 kai nun eidou egw dedemenoV tw pneumati poreuomai
eiV Ierosoluma ta en auth sunanthsonta moi

mh geinwskwn 23 plhn oti to agion Pna
kata pasan polin diamarturetai moi legwn
oti desma * kai qleiyeiV
menousin moi en IerosolumoiV
24 all oudenoV logon ecw moi
oude poioumai thn yuchn mou timian emautou
tou teliwsai ton dromon mou
* kai thn diakonian tou logou
on parelabon para tou Ku Ihu
diamarturasqai IoudaioiV kai Ellhsin
to euaggelion thV caritoV * Qu
25 kai nun eidou egw oida
oti ouketi oyesqai to proswpon mou
umeiV panteV
en oiV dihlqon khrusswn
thn basileian tou Ihu
26 acri oun thV shmeron hmeraV * kaqaroV eimi
apo tou aimatoV pantwn
27 ou gar upesteilamhn tou * anaggeilai *
pasan thn boulhn tou Qu hmin
28 prosecetai * eautoiV kai panti tw poimniw
en w umaV to agion pneuma eqeto episkopouV
poimenein thn ekklhsian tou Ku
hn periepoihsato eautw
dia tou aimatoV tou idiou
29 Egw * oida * oti eiseleusontai
meta thn afexin mou lukoi bareiV eiV umaV
mh feidomenoi tou pumneiou
30 kai ex umwn autwn anasthsontai
andreV lalounteV diestrammena
tou apostrefein touV maqhtaV opisw autwn
31 dio grhgoreite mnhmoneuonteV
oti trietian nukta de hmeran

ouk epausamhn meta dakruwn
nouqetwn ena ekaston umwn
32 kai ta nun paratiqemai umaV * tw Qw
kai tw logw thV caritoV autou
tw dunamenw oikodomhsai umaV
kai dounai klhronomian en autoiV
toiV hgiasmenoiV twn pantwn
33 arguriou kai crusiou h eimatismou
oudenoV umwn epequmhsa
34 autoi geinwsketai oti taiV creiaV mou
pasin kai toiV ousin met emou
uphrethsan ai ceireV mou
35 pasi upedeixa umein oti outwV kopiwntaV
dei antilambanesqai twn asqenountwn
mnhmoneuein * twn logwn tou Ku Ihu
oti autoV eipen makarioV estin
mallon didonai h lambanein
36 kai tauta eipaV qeiV ta gonata
* sun pasin autoiV proseuxato
37 ikanoV de klauqmoV egeneto pantwn
kai epipesonteV epi ton trachlon tou Paulou
katefiloun auton
38 malista epi tw logw odunwmenoi
* oti eipen ouketi mellei [um]i[n]
to proswpon * qewrein
proepempon de auton epi to ploion.