codex bezae


1 - AnacwrhsaV de apo twn Aqhnwn
hlqen eiV Korinqon

2 kai eurwn tina Ioudaion
onomati Akulan Pontikon tw genei
prosfatwV elhluqa apo thV ItaliaV
kai Priskillan gunaika autou
dia to *-tetacenai KlaudioV
cwrizesqai pantaV * IoudaiouV apo thV RwmhV
oi ke katwkhsen eiV thn Acaian
proshlqen autw o PauloV
3 kai dia to omotecnon *
emenen proV autouV kai hrgazeto
*** 4 eisporeuomenoV de eiV thn sunagwghn
kata pan sabbaton dielegeto
kai entiqeiV to onoma tou Ku Ihu
kai epiqen de ou monon IoudaiouV
alla kai EllhnaV
5 Paregenonto de apo thV MakedoniaV
tote SilaV kai * TimoqeoV suneiceto tw logw
*PauloV diamarturoumenoV toiV IoudaioiV
einai ton Crn Kn Ihn
6 pollou de logou geinomenou
kai grafwn diermhneuomenwn
[an]titassomenwn de autwn
kai blasfhmountwn
ektinaxamenoV o PauloV ta eimatia autou
eipen proV autouV :
to aima umwn epi thn kefalhn umwn
kaqaroV egw a[po umw]n
*nun eiV ta eqnh poreuomai
7 * metabaV [de apo Aku]la
hlqen eiV ton [oikia]n tinoV
onomatoV *Ioustou sebomenou ton Qn
ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh
8 O de arcisunagwgoV KrispoV

episteusen eiV ton Kurion
sun olw tw oikw autou
kai polloi twn Korinqiwn
akouonteV episteuon
kai ebaptizonto pisteuonteV tw Qw
dia tou onomatoV tou Ku hmwn Ihu Cru
9 eipen de * KV di oramatoV tw paulw en nukti
mh fobou alla lalei kai mh seiwshV
10 dioti Egw Eimi meta sou
kai oudeiV epiqhsetai * tou kakwsai se
dioti laoV esti moi poluV en th poli tauth
11 kai ekaqisen en Korinqw
eniauton kai mhnaV ex
didaskwn autouV ton logon tou Qu
12 GalliwnoV te anqupatou ontoV thV AcaiaV
katepesthsan omoqumadon
oi Ioudaioi sunlalhsanteV
meq eautwn epi ton Paulon
kai epiqenteV taV ceiraV
hgagon auton epi to bhma
13 katabownteV kai legonteV
oti para ton nomon outoV anapeiqei
touV anqrwpouV sebesqai ton Qn
14 MellontoV de tou Paulou anoigein to stoma
eipen o Galliwn proV touV IoudaiouV
ei men hn adikhma ti
h radiourghma ponhron
w andreV Ioudaioi kata logon an
hnescomhn umwn
15 ei de zhthma ecete peri logou kai onomatwn
kai nomou tou kaq umaV oyesqai autoi
krithV egw toutwn ou qelw einai
16 kai aphlusen autouV apo tou bhmatoV

17 apolabomenoi de panteV oi ellhneV
[ ] Swsqenhn ton arceisunagwgon
etupton enprosqen tou bhmatoV
[tote ouden toutwn t]w galliw[ni emel]en
18 O de PauloV eti prosminaV hmeraV eikanaV
toiV adelfoiV apotaxamenoV
epleusen eiV thn Surian
kai sun autw Priskilla kai AkulaV
keiramenoV thn kefalhn en kencreiaiV
eicen gar proseuchn
19 katanthsaV de eiV Efeson
kai tw epionti sabbatw ekeinouV katelipen ekei
autoV de eiselqwn eiV thn sunagwghn
dielegeto toiV IoudaioiV
20 erwtwntwn te autwn epi pleion cronon
meinai par autoiV ouk epeneusen
21 alla apotaxamenoV * kai eipwn
dei de pantwV thn eorthn hmeran ercomenhn
poihsai eiV Ierosoluma ana[kamy]w proV umaV
tou Qu qelontoV * anhcqh apo tou Efesou
22 kai katelqwn eiV Kaisarian
kai anabaV kai aspasamenoV thn ekklhsian
katebh eiV Antioceian
23 kai poihsaV cronon tina
exhlqen diercomenoV kaqexhV
thn Galatikhn cwran kai Frugian
kai episthrizwn pantaV touV maqhtaV
24 IoudaioV de tiV onomati apollwnioV
genei AlexandreuV anhr logioV
kathnthsen eiV Efeson
dunatoV wn en taiV grafaiV
25 oV hn kathchmenoV en th patridi ton logon tou Ku
kai zewn tw pneumati apelalei kai edidasken

akribwV ta peri Ihu
epistamenoV monon to baptisma Iwanou
26 htoV * hrxato parhsiazesqai en * sunagwgh
kai akousantoV autou AkulaV kai Priskilla
proselabonto auton
kai akribesteron autw exeqonto thn odon *
en de th Efesw epidhmounteV
tineV Korinqioi kai akousanteV autou
parekaloun dielqein sun autoiV
eiV thn patrida autwn
27 sunkataneusantoV de autou
oi Efesioi egrayan toiV en Korinqw maqhtaiV
opwV apodexwntai ton andra
oV epidhmhsaV eiV thn Acaian
polun suneballeto en taiV ekklhsiaiV
28 eutonwV gar toiV IoudaioiV diakathlegceto
dhmosia dialegomenoV
kai epidiknuV dia twn grafwn ton Ihn einai Krn.