codex bezae1 kai tineV katelqonteV
apo thV IoudaiaV edidaskon touV adelfouV
oti ean mh peritmhqhte
kai tw eqei MwsewV peripathte
ou dunasqe swqhnai
2 genomenhV de ektasewV
kai zhthsewV ouk olighV
tw Paulw kai * Barnaba sun autoiV
elegen gar o PauloV menein outwV
kaqwV episteusan diiscurizomenoV
oi de elhluqoteV apo Ierousalhm
parhggeilan autoiV tw Paulw kai Barnaba
kai tisin alloiV anabainen
proV touV apostolouV kai presbuterouV
eiV Ierousalhm opwV kriqwsin ep autoiV
peri tou zhthmatoV toutou
3 oi men oun propemfqenteV
upo thV ekklhsiaV dihrconto
thn te Foinikhn kai thn Samarian

ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn
kai epoioun caran megalhn
pasin toiV adelfoiV
4 paragenomenoi de eiV Ierousalhm
paredoqhsan meg[al]wV upo thV ekklhsiaV
kai twn apostolwn kai twn presbuterwn
aphggeilanteV * osa epoihsen o qeoV met autwn
oi de paraggeilanteV autoiV
anabainen proV touV presbuterouV
5 exanesthsan legonteV tineV
* apo thV eresewV twn Farisaiwn
pepisteukoteV * oti dei peritemnein autouV
paraggellein de threin ton nomon MwsewV
6 sunhcqhsan de oi apostoloi kai * presbuteroi
idein peri tou logou toutou
7 pollhV de sunzhthsewV genomenhV
anesthsen en Pni PetroV
kai eipen proV autouV :
andreV adelfoi umeiV epistasqai
oti af hmerwn arcaiwn
hmein o qeoV exelexato dia * stomatoV mou
akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou
kai pisteusai 8 o de kardiognwsthV o QV
emarturhsen autoiV
dou[V] ep autouV to Pna to agion
kaqwV kai hmein
9 kai ouden diekreinen
metaxu hmwn * kai autwn
th pistei kaqarisaV taV kardiaV autwn
10 nun oun ti pirazete ton Qn
epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn
on oute oi patereV hmwn
oute hmeiV iscusamen bastasai

11 alla dia thV caritoV tou Ku Ihu Cru
pisteusomen swqhnai
kaq on tropon kakeinoi
12 sunkatateqemenwn de twn presbuterwn
toiV upo tou Petrou eirhmenoiV
eseighsen * pan to plhqoV
kai hkouon Barnaban kai Paulon
exhgoumenoi osa epoihsen o QV
shmeia kai terata en toiV eqnesin di autwn
13 meta de to seighsai autouV
anastaV IakwboV eipen
andreV adelfoi akousate mou
14 Sumewn exhghsato kaqwV prwton o QV
epeskeyato labein ex eqnwn laon
*tw onomati autou 15 kai outwV sunfwnhsousin
oi logoi twn profhtwn kaqwV gegraptai
16 meta de tauta epistreyw
kai anoikodomhsw thn skhnhn Daueid
thn peptwkuian kai ta kateskammena authV
anoikodomhsw kai anorqwsw authn
17 opwV an ekzhthswsin oi kataloipoi
twn anqrwpwn ton Qn kai panta ta eqnh
ef ouV epikeklhtai to onoma mou
ep autouV legei KV poihsei tauta *
18 Gnwston ap aiwnoV estin tw Kw to ergon autou
19 dio egw kreinw mh parenoclein
toiV apo twn eqnwn epistrefousin epi ton Qn
20 alla episteilai autoiV tou apecesqai
twn alisghmatwn twn eidwlwn
kai thV porneiaV kai **tou aimatoV
21 kai osa mh qelousin eautoiV geinesqai
eteroiV mh poieite
MwushV gar ek genewn arcaiwn

kata polin ecei touV khrussontaV auton
e[cei] en taiV sunagwgaiV
kata pan sabbaton anageinwskomenoV
22 tote edoxasen toiV apostoloiV
kai toiV presbuteroiV sunolh th ekklhsia
eklexamenouV andraV ex autwn pemyai
eiV Antioceian sun Paulw kai Barnaba
Ioudan ton*kaloumenon Barabban kai Seilan
andraV hgoumenouV en toiV adelfoiV
23 grayanteV epistolhn dia ceiroV autwn
periecousan tade
Oi apostoloi kai oi presbuteroi *adelfoi
toiV ka[ta] thn Antioceian
kai Sureian kai Kileian
toiV ex eqnwn adelfoiV cairein
24 epidh hkousamen oti tineV ex hmwn
exelqonteV exetaraxan umaV logoiV
anaskeuazonteV taV yucaV umwn
oiV ou diesteilomeqa
25 edoxen hmein genomenoiV omoqumadon
eklexamenouV andraV pemyai proV umaV
sun toiV agaphtoiV umwn
Barnaba kai Paulw 26 anqrwpoiV
paradedwkasin thn yuchn autwn
uper tou onomatoV tou Ku hmwn Ihu Cru
eiV panta peirasmon
27 apestalkamen oun Ioudan kai Silan
kai autouV dia logou apaggelountaV tauta
28 edoxen gar tw agiw Pni kai hmein
mhden pleion epitiqesqai hmein baroV
plhn toutwn epanagkeV *
29 apecesqai eidwloqutwn
kai aimatoV * kai porn[e]iaV

kai osa mh qelete eautoiV geinesqai
eterw mh poiein
af wn diathrounteV eautouV
eu praxate feromenoi
en tw agiw Pni errwsqe
30 Oi menoun apoluqenteV en hmeraiV oligaiV
kathlqon eiV Antioceian
kai sunagonteV to plhqoV
epedwkan thn epistolhn
31 anagnonteV deecarhsan epi th paraklhsei
32 IoudaV de kai SeilaV kai autoi profhtai
onteV plhreiV PnV agiou
dia logou * parekalesan touV adelfouV
kai epesthrixan
33 poihsanteV de cronon
apeluqhsan met eirhnhV apo twn adelfwn
proV touV aposteilantaV autouV
34 edoxe de tw Seilea epimeinai autouV
monoV de Ioudas eporeuqh
35 O de PauloV kai BarnabaV
dietreibon en Antioceia
didaskonteV kai euaggelizomenoi
kai meta eterwn pollwn ton logon tou [Ku]
36 meta de tinaV hmeraV
eipenPauloV proV Barnaban
epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV
touV kata pasan polin en oiV kathngeilamen
ton logon tou Ku pwV ecousin
37 BarnabaV de ebouleueto
sunparalabein * Iwanhn
ton epikaloumenon Markon
38 PauloV de ouk ebouleto legwn
ton aposthsanta ap autwn apo PamfuliaV

kai mh sunelqonta * eiV to ergon
eiV o epemfqhsan
touton mh einai sun autoiV
39 egeneto de paroxusmoV
wste apocwrisqhnai autouV ap allhlwn
tote BarnabaV paralabwn ton Markon
epleusen eiV Kupron
40 PauloV de epidexamenoV Seilan
exhlqen paradoqeiV th cariti ku apo twn adelfwn
41 dihrceto de thn Surian kai thn Kilikian
episthrizwn taV ekklhsiaV
paradidouV taV entolaV twn presbuterwn.