codex bezae


1 Hsan de en Antioceia
kata thn ousan ekklhsian
profhtai kai didaskaloi
en oiV BarnabaV kai Sumewn
o epikaloumenoV Niger
kai LoukeioV *KurhnaioV Manahn te Hrwdou
kai tetrarcou suntrofoV kai SauloV
2 leitourgountwn de autwn tw Kw
kai nhsteuontwn eipen to Pa to agion
aforisate dh moi ton Barnaban kai Saulon
eiV to ergon o proskeklhmai autouV
3 tote nhsteusanteV

kai proseuxamenoi panteV
kai epiqenteV taV ceiraV autoiV
*4 oi men oun ekpemfqenteV upo tou PV agiou
katabanteV de eiV Seleukian
ekeiqen apepleusan eiV Kupron
5 genomenoi de en th Salameini
kathngeilan ton l[og]on tou Ku
en taiV sunagwgaiV twn Ioudaiwn
eicon de kai Iwannhn uphretounta autoiV
6 kai [pe]rielqontwn de autwn
olhn thn nhsson acri Pafou
euron andra tina magon
yeudoprofhthn Ioudaion
onomati kaloumenon Barihsoua
7 oV hn sun tw anqupatw
Sergiw Paulw andri sunetw
outoV sunkalesamenoV Barnaban kai Saulon
kai *-ezhthsen akousai ton logon tou Qu
8 anqeistato de autoiV Et[o]imaV o magoV
outwV gar meqermhneuetai
to onoma autou zhtwn diastreyai
ton anqupaton apo thV pistewV
epidh hdista hkouen autwn
9 SauloV de o kai PauloVe plhqiV PV agiou
kai ateneisaV eiV auton 10 eipen
w plhrhV pantoV dolou
kai *radiourgiaV uioi diabolou
ecqre pashV dikaiosunhV
ou paush diastrefwn taV odouV Ku
taV ousaV euqeiaV
11 kai nun eidou h ceir Ku epi se
kai esh tufloV mh blepwn ton hleion ewV kairou
kai euqewV epesen ep auton acluV kai skotoV

kai periagwn ezhtei ceiragwgouV
12 idwn de o anqupatoV
to gegonoV eqaumasen
kai episteusen tw Qew
ekplhssomenoV epi th didach tou Ku
13 anacqenteV de apo thV Pafou oi peri Paulon
hlqon eiV Perghn thV PamfuliaV
IwanhV de apocwrhsaV ap autwn
upestreyen eiV Ierosoluma
14 autoi de dielqonteV apo thV PerghV
paregenonto eiV Antioceian thV PeisidiaV
kai eiselqonteV eiV thn sunagwghn
thn hmetera tw sabbatw ekaqisan
15 meta de thn anagnwsin tou nomou
kai twn profhtwn
apesteilan oi arcisunagwgoi
proV autouV legonteV
andreV adelfoi ei tiV estin logou sofiaV
en umein paraklhsewV
proV ton laon legetai
16 anastaV de o PauloV
kai kataseisaV th ceirei eipen
AndreV Israhlitai kai oi foboumenoi ton Qn
akousate :
17 o QV tou laou toutou Israhl
exelexato touV pateraV hmwn
dia ton laon uywsen en th paroikia
en th gh Aiguptw
kai meta braceionoV uyhlou
exhgagen autouV ex authV
18 kai *eth -m-* etropoforhsen autouV en th erhmw
19 kai kaqelwn eqnh epta en gh Canaan
kateklhronomhsen thn ghn twn allofulwn

20 kai ewV etesin -u- kai -n- * edwken kritaV
ewV Samouhl tou profhtou
21 kakeiqen hthsanto basilea
kai edwken autoiV o QV ton Saoul uion KeiV
andra ek fulhV Beniamin
eth -m- 22 kai metasthsaV auton
hgeiren * Daueid autoiV eiV basilea
w kai eipen marturhsaV
euron Daueid ton uion Iessai
andra kata thn kardian mou
oV poihsei panta ta qelhmata mou
23 *O QV oun apo tou spermatoV autou
kat epaggeleian
hgeiren tw Israhl swthra ton Ihn
24 prokhruxantoV Iwanou
pro proswpou thV eisodou autou
baptisma metanoiaV
panti tw law Israhl
25 wV de eplhroun IwanhV ton dromon elegen
tina *me uponoeitai einai ouk eimi egw
alla idou ercetai meq eme ou ouk eimi axioV
to upodhma twn podwn lusai
26 andreV adelfoi uioi genouV Abraam
kai oi en hmein foboumenoi ton qeon
hmein o logoV thV swthreiaV tauthV exapestalh
27 oi gar katoikounteV en Ierousalhm
kai oi arconteV aut[h]V
[ ] taiV taV gr[af]aV twn profhtwn
taV kata pan sabbaton anageinwskomenaV
kai kreinanteV eplhrwsan
28 kai mhdemian aitian qanatou
euronteV en autw
kreinanteV auton paredwkan Peilatw

ina eiV anairesin 29 wV de eteloun
panta ta peri autou gegrammena eisin
htounto ton Peilaton touton men staurwsai
kai epituconteV palin
kai kaqelonteV apo tou xulou
kai eqhkan eiV mnhmeion
30 on * o QV hgeiren***31 outoV wfqh
toiV sunanabainousin autw
apo thV GalilaiaV eiV Ierousalhm ef hmeraV pleionaV
oitineV acri nun eisin martureV autou proV ton laon
32 kai hmeiV umaV euaggelizomeqa
thn proV touV pateraV hmwn
genomenhn epaggelian
oti tauthn o QV ekpeplhrwken
toiV teknoiV hmwn
anasthsaV ton Kn Ihn Crn
33 outwV gar en tw prwtw yalmw gegraptai
uioV mou ei su
egw shmeron gegennhka se
aithsai par aimou
kai dwsw soi eqnh

thn klhronomian sou
kai thn katascesin sou
ta perata thV ghV
34 ote de anesthsen auton ek nekrwn
mhketi mellonta upostrefein
eiV diafqoran outwV eirhken
oti dwsw umein
ta osia Daueid ta pista
35 kai eterwV legei
ou dwseiV ton osion sou
idein diafqoran
36 Daueid gar idia genea

uphrethsaV th tou Qu boulh ekoimhqh
kai proseteqh proV touV pateraV autou
kai iden diafqoran
37 o de o QV hgeiren ouk eiden deiafqoran
38 gnwston oun estw umein andreV adelfoi
oti dia toutou umein
afeseiV amartiwn kataggelletai
39 kai metanoia apo pantwn
wn ouk hdunhqhte
en nomw MwsewV dikaiwqhnai
en toutw oun paV o pisteuwn dikaioute para Qw
40 blepete oun mh epelqh
to eirhmenon en toiV profhtaiV
41 idete oi katafronhte kai qaumasate
kai afanisqhte oti ergon ergazomai egw
en taiV hmeraiV umwn
* o ou mh pisteushte
ean tiV ekdihghsetai umein
kai eseighsan
42 Exiontwn de autwn parekaloun
eiV to exhV sabbaton
lalhqhnai autoiV * rhmata tauta
43 luqeishV de thV sunagwghV
hkolouqhsan polloi twn Ioudaiwn
kai twn sebomenwn proshlutwn
tw Paulw kai barnaba
oitineV proslalounteV autoiV
epiqont[o] autouV prosmenein th cariti tou Qu
Egeneto de kaq olhV thV polewV
dielqein ton logon tou Qu
44 tw de ercomenw sabbatw
scedon olh h poliV sunhcqh akousai Paulou
polun te logon poihsamenou peri tou Ku

Kai idonteV oi Ioudaioi to plhtoV
eplhsqhsan zhlou
kai antelegon toiV logoiV
upo tou Paulou legomenoiV
antilegonteV kai blasfhmounteV
46 parrhsia[sa]menoV te o PauloV kai * BarnabaV
eipan proV autouV
umein *prwton hn lalhqhnai ton lo[go]n tou Qu
epidh apwqeisqai auton
kai ouk axiouV kreinate eautouV
thV aiwniou zwhV
idou strefomeqa eiV ta eqnh
47 outwV gar entetalken * o KV
idou fwV teqeika se toiV eqnesin
tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV
48 kai akouonta ta eqnh ecairon
kai edexanto ton logon tou Qu
kai episteusan osoi hsan tetagmenoi
eiV zwhn aiwnion
49 kai diefereto o logoV tou Ku
di olhV thV cwraV
50 oi de Ioudaioi parwtrunon
taV sebomenaV gunaikaV taV euschmonaV
kai touV prwtouV thV polewV
kai ephgeiran qleiyein megalhn
kai diwgmon epei *Paulon kai Barnaban
kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn
51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton
twn podwn autwn ep autouV
kathnthsan eiV Eikonion
52 oi de maqhtai eplhrounto caraV
kai PnV agiou.