codex bezae


Texte grec, versets 1 à 13, les pages sont lacunaires;

14...pan koinon h akaqarton
15 * fwnhsaV de palin ek deuterou proV auton
a o QV ekaqarisen soi mh koinou
16 touto de egeneto epi triV
kai anelhmfqh palin to skeuoV eiV ton ouranon
17 WV de en eautw egeneto dihporei o PetroV
ti an eih to orama o eiden
kai eidou oi andreV oi apestalmenoi apo * Kornhliou
eperwthsanteV thn oikian tou SimwnoV
epesthsan epi ton pulwna
18 kai fwnhsanteV epunqanonto
ei Simwn o epikaloumenoV PetroV
enqade xenizetai
19 Tou de Petrou dienqumoumenou
peri tou oramatoV eipen autw to Pna
idou andreV zhtousin se
20 alla anasta katabhqi kai poreuou sun autoiV
mhden diakrinomenoV
oti egw apestalka autouV
21 Tote katabaV o PetroV proV touV andraV eipen
idou egw eimi on zhteite
ti qeletai h tiV h aitia di hn pareste
22 oi de eipon proV auton
KornhlioV tiV ekatontarchV
anhr dikaioV kai foboumenoV ton Qn
marturoumenoV te
uf olou tou eqnouV twn Ioudaiwn
ecrhmatisqh upo aggelou agiou
metapemyasqai se eiV ton oikon autou
kai akousai rhmata para sou
23 Tote eisagagwn o PetroV exenisen autouV
th de epaurion anastaV
exhlqen sun autoiV kai tineV twn adelfwn

* apo Iopphn sunhlqan autw
24 th de epaurion eishlqen eiV*Kaisarian
o de KornhlioV hn prosdecomenoV autouV
kai sunkalesamenoV touV sungeneiV autou
kai touV anagkaiouV filouV periemeinen
25 proseggizontoV de tou Petrou
eis thn Kaisarian
prosdramwn eiV twn doulwn
diesafhsen paragegonenai auton
O de KornhlioV ekphdhsaV
kai sunanthsaV autw
peswn proV touV podaV prosekunhsen autw
26 O de PetroV hgeiren auton legwn
ti poieiV kagw * anqrwpoV eimi wV kai su
27 kai * eiselqwn te kai euren sunelhluqotaV pollouV
28 efh te proV autouV umeiV beltion efistasqai
wV aqemiston estin andri Ioudaiw kollasqai
h prosercesqai andri allofulw
kamoi o QV epedixen mh[de]na koinon
h akaqarton legein anqrwpon
29 dio kai anantirhtwV hlqon
metapemfqeiV uf umwn
punqanomai oun tini logw metepemyasqai me
30 kai o KornhlioV efh apo thV trithV hmeraV
mecri thV arti wraV hmhn nhsteuwn
thn enathn te proseucomenoV en tw oikw mou
kai idou anhr esth enwpion mou
en esqhti lampra 31 kai fhsin Kornhlie
eishkousqh sou h proseuch
kai ai elehmosunai sou
emnhsqhsan enwpion tou Qu
32 pemyon oun eiV Iopphn kai metakalesai Simwna
oV epikaleitai PetroV

outoV xenizetai en oikia SimwnoV
bursewV para qalassan
oV paragenomenoV lalhsei soi
33 exauthV ou[n] epemya proV se
parakalwn elqein proV hmaV
su de kalwV epoihsaV en tacei paragenomenoV
nun dou panteV hmeiV
enwpion sou akousai boulomenoi para sou
ta prostetagmena soi apo tou Qu
34 anoixaV de to stoma PetroV eipen
ep alhqeiaV katalambanomenoV
oti ouk estin proswpolhmpthV o QV
35 all en panti eqni o foboumenoV auton
kai ergazomenoV dikaiosunhn
dektoV autw estin
36 ton gar logon on apestilen toiV uioiV Israhl
euaggelizomenoV eirhnhn dia Ihu Cru
outoV estin pantwn KV
37 umeiV oidate to genomenon * kaq olhV * IoudaiaV
arxamenoV apo thV GalilaiaV
meta to baptisma o ekhruxen IwanhV
38 Ihsoun ton apo Nazareq on ecrisen * o QV
agiw pneumati kai dunamei
outoV dihlqen euergetwn
kai eiwmenaV pantaV
touV katadunasteuqentaV upo tou diabolou
oti o QV hn met autou
39 kai umeiV martureV autou
wn epoihsen en te th cwra twn Ioudaiwn
kai Ierousalhm on kai aneilan
kremasanteV epi xulou
40 touton o QV hgeiren meta thn trithn hmeran
kai edwken autw enfanh genesqai

41 ou panti tw law alla martusi toiV
prokeceirotonhmenoiV upo tou Qu hmein
oitineV sunefagomen
kai sunepiomen autw kai sunestrafhmen
meta to anasthnai* ek nekrwn hmeraV -m-
42 Kai eneteilato hmein khruxai tw law
kai diamarturasqai
oti outoV estin o wrismenoV upo tou Qu krithV
zwntwn kai nekrwn
43 toutw panteV oi profhtai marturousin
afesin amartiwn labein
dia tou onomatoV autou
panta ton pisteuonta eiV auton
44 Eti lalountoV tou Petrou ta rhmata tauta
epesen to Pna to agion epi pantaV
touV akouontaV ton logon 45 kai exesthsan
oi ek peritomhV pistoi
osoi sunhlqon tw Petrw
oti kai epi ta eqnh
h dwrea tou PnV * agiou ekkecutai
46 hkouon gar autwn lalountwn
[glwssaiV kai megalunontw]n ton Qn
Eipen de o PetroV
47 mhti to udwr kwl[us] ai tiV dunatai
tou mh baptisqhnai autouV
oitineV to pneuma to agion elabon wsper kai hmeiV
48 Tote prosetazen autouV baptisqhnai
en tw onomati tou Ku Ihu Cu
tote parekalesan auton proV autouV diameinai
hmeraV tinaV .