codex bezae


Ton men prwton logon epoihsamhn
peri pantwn w qeofile
wn hrxato * IhV poiein te
kai didaskein 2 acri hV hmeraV
anelhmfqh enteilamenoV toiV apostoloiV
dia PnV agiou ouV exelexato kai ekeleuse
khrussein to euaggelion
3 oiV kai paresthsen eauton zwnta
meta to paqein auton en polloiV tekmhrioiV
*tesserakonta hmerwn
optanomenoiV autoiV
kai legwn taV peri thV basileiaV tou Qu
4 kai sunaliskomenoV met autwn
parhngeilen autoiV apo Ierosolumwn
mh cwrizesqai alla perimenein
thn epaggeleian tou patroV
hn hkousa[te] fhsin dia tou stomatoV mou
5 oti IwanhV men ebaptisen udati
umeiV de en Pni agiw baptisqhsesqai
kai o melletai lambanein
ou meta pollaV tautaV hmeraV
ewV thV penthkosthV
6 oi men oun sunelqonteV
ephrwtwn auton legonteV
Ke ei en tw cronw toutw
apokatastaneiV eiV thn basileian tou Israhl
7 Kai eipen proV autouV
ouc umwn estin gnwnai
cronouV h kairouV
ouV o pathr eqeto en th idia exousia
8 alla lhmyesqai dunamin
epelqontoV tou agiou PnV ef umaV
kai esesqe mou martureV

en te Ierousalhm
kai * pash th Ioudaia kai Samaria
kai ewV escatou thV ghV
9 kauta eipontoV autou***
nefelh upebalen auton
kai aphrqh apo *ofqalmwn autwn
10 kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon
poreuomenou autou
kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV
en esqhti leukh 11 oi kai eipan
andreV galilaioi ti esthkate
enbleponteV eiV ton ouranon
outoV o IhV o analhmfqeiV af umwn
** outwV eleusetai
on tropon eqeasesqe auton poreuomenon
eiV ton ouranon
12 tote upestreyan eiV eIerousalhm
apo orouV tou kaloumenou elewnoV
o estin enguV Ierousalhm
sabbatou econ odon
13 kai ote eishlqen anebhsan ei[V] to uperwon
ou hsan katamenonteV
o te PetroV kai IwanhV
eIakwboV kai AndreaV
FilippoV kai TwmaV
BarqolomaioV kai MaqqaioV
IakwboV o tou Alfaiou
*Simwn o zhlwthV kai IoudaV Iakwbou
14 Outoi panteV hsan proskarterounteV
omoqumadon th proseuch
* sun taiV gunaixin kai teknoiV
kai Maria * mhtri tou Ihu
kai * toiV adelfoiV autou

15 - En de taiV hmeraiV tautaiV anastaV petroV
en mesw twn maqhtwn eipen
hn gar o ocloV onomatwn epi to auto wV .rk.
16 andreV adelfoi dei plhrwqhnai
thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion
dia stomatoV Daueid peri Iouda
tou genomenou odhgou
toiV sullabousin ton Ihn
17 oti kathriqmhmenoV hn en hmin
oV elace ton klhron thV diakoniaV tauthV
18 outoV men oun ekthsato cwrion ek misqou
thV adikiaV autou
kai prhnhV genomenoV elakhsen mesoV
kai execuqh panta ta splancna autou
19 o kai gnwston egeneto pasin
toiV katoikousin Ierousalhm
wste klhqhnai to cwrion ekeino
th * dialektw autwn akeldaimac
toutestin cwrion aimatoV
20 gegraptai gar en biblw yalmwn
genhqhtwn epauliV autou erhmoV
kai mh h o katoikwn en auth
kai thn episkophn autou labetw eteroV
21 d[e]i oun twn sunelqontwn hmein andrwn
en panti tw cronw
wV eishlqen kai exhlqen
ef hmaV o KV IhV CrV 22 arxamenoV
apo tou baptismatoV Iwanou
ewV thV hmeraV hV anelhfqh
af hmwn martura thV anastasewV autou
sun hmein genesqai ena toutwn
23 kai esthsen duo iwshf
ton kaloumenon Barnaban

oV epeklhqh IoustoV kai Maqqian
24 kai proseuxamenoi eipan
* Ke kardiognwsta pantwn
anadeixon on exelexw ek toutwn twn duo
25 analabein * topon ton thV diakoniaV tauthV
kai apostolhV
af hV parebh IoudaV
poreuqhnai eiV ton topon ton idion
26 kai edwkan klhrouV autwn
kai epesen klhroV epi Maqqian
kai su[ne]yhfisqh meta twn .ib. apostolwn